สพป.เชียงใหม่ เขต 2 : 5 ## PAGE 2

51.  บ้านแม่แต 52.  บ้านแม่เหียะ 53.  บ้านแม่เลา 54.  บ้านแม่สา 55.  บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก 56.  บ้านแม่ลานคำ 57.  บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม 58.  บ้านแม่ยางห้า 59.  บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) 60.  บ้านแม่ปาคี 61.  บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง 62.  บ้านแม่ปั๋ง 63.  บ้านแม่ตะมาน 64.  บ้านแม่ขะปู 65.  บ้านแจ่งกู่เรือง 66.  บ้านเอียก 67.  บ้านเมืองขอน 68.  บ้านเมืองกื้ด 69.  บ้านเมืองก๊ะ 70.  บ้านเป้าวิทยาคาร 71.  บ้านเจดีย์แม่ครัว 72.  บ้านหัวฝาย 73.  บ้านห้วยเกี๋ยง 74.  บ้านห้วยบง 75.  บ้านห้วยน้ำจาง 76.  บ้านหลักปัน 77.  บ้านหลวง 78.  บ้านหนองไคร้ 79.  บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) 80.  บ้านหนองมะจับ 81.  บ้านหนองปิด 82.  บ้านหนองปลามัน 83.  บ้านหนองก๋าย 84.  บ้านสันศรี 85.  บ้านสันพระเนตร 86.  บ้านสันป่าสัก 87.  บ้านสันป่าตอง 88.  บ้านสันปง 89.  บ้านสันคะยอม 90.  บ้านสันกลาง 91.  บ้านสะลวงนอก 92.  บ้านศรีบุญเรือง 93.  บ้านศรีงาม 94.  บ้านริมใต้ 95.  บ้านร่มหลวง 96.  บ้านพระนอน 97.  บ้านผึ้ง 98.  บ้านผาหมอน 99.  บ้านป่าไหน่ 100.  บ้านป่าเหมือด 101.  บ้านป่าลาน 102.  บ้านป่าบง 103.  บ้านป่าตุ้ม 104.  บ้านป่าติ้ว 105.  บ้านปางไฮ 106.  บ้านปางไม้แดง 107.  บ้านปางฮ่าง 108.  บ้านปางห้วยตาด 109.  บ้านปางขุม 110.  บ้านปางกว้าง 111.  บ้านป่าก้าง 112.  บ้านปง 113.  บ้านบ่อแก้ว 114.  บ้านบวกเปา 115.  บ้านบวกหมื้อ 116.  บ้านบวกจั่น 117.  บ้านน้ำริน 118.  บ้านนาบุญโหล่งขอด 119.  บ้านนากู่ 120.  บ้านทุ่งโป่ง 121.  บ้านท่าเกวียน 122.  บ้านท่ามะเกี๋ยง 123.  บ้านทับเดื่อ 124.  บ้านต้นรุง 125.  บ้านต้นผึ้ง 126.  บ้านต้นขาม 127.  บ้านช้างใน 128.  บ้านขุนแจ๋ 129.  บ้านกิ่วเสือ 130.  บ้านก๋ายน้อย 131.  บ้านกาดฮาว 132.  บ้านกองแหะ 133.  ทรายทองราษฎร์อุทิศ 134.  ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 135.  ชุมชนวัดช่อแล 136.  ชุมชนบ้านโป่ง 137.  ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน 138.  ชุมชนบ้านแม่สาบ 139.  ชุมชนบ้านดง 140.  ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์