สพป.เชียงใหม่ เขต 2 : 5 ## PAGE 2

126.  บ้านต้นขาม 127.  บ้านช้างใน 128.  บ้านขุนแจ๋ 129.  บ้านกิ่วเสือ 130.  บ้านก๋ายน้อย 131.  บ้านกาดฮาว 132.  บ้านกองแหะ 133.  ทรายทองราษฎร์อุทิศ 134.  ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 135.  ชุมชนวัดช่อแล 136.  ชุมชนบ้านโป่ง 137.  ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน 138.  ชุมชนบ้านแม่สาบ 139.  ชุมชนบ้านดง 140.  ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์