สพป.เชียงใหม่ เขต 2 : 5 ## PAGE 2

111.  บ้านป่าก้าง 112.  บ้านปง 113.  บ้านบ่อแก้ว 114.  บ้านบวกเปา 115.  บ้านบวกหมื้อ 116.  บ้านบวกจั่น 117.  บ้านน้ำริน 118.  บ้านนาบุญโหล่งขอด 119.  บ้านนากู่ 120.  บ้านทุ่งโป่ง 121.  บ้านท่าเกวียน 122.  บ้านท่ามะเกี๋ยง 123.  บ้านทับเดื่อ 124.  บ้านต้นรุง 125.  บ้านต้นผึ้ง 126.  บ้านต้นขาม 127.  บ้านช้างใน 128.  บ้านขุนแจ๋ 129.  บ้านกิ่วเสือ 130.  บ้านก๋ายน้อย 131.  บ้านกาดฮาว 132.  บ้านกองแหะ 133.  ทรายทองราษฎร์อุทิศ 134.  ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 135.  ชุมชนวัดช่อแล 136.  ชุมชนบ้านโป่ง 137.  ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน 138.  ชุมชนบ้านแม่สาบ 139.  ชุมชนบ้านดง 140.  ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์