สพป.เชียงใหม่ เขต 1 : 7 ## PAGE 2

1.  แม่โป่งประชาสามัคคี 2.  แม่ตะไคร้ 3.  แม่คือวิทยา 4.  เทพเสด็จวิทยา 5.  เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 6.  ออนใต้วิทยา 7.  อนุบาลเชียงใหม่ 8.  อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 9.  หมู่บ้านสหกรณ์ 2 10.  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 11.  สังวาลย์วิทยา 12.  ศิริมังคลาจารย์ 13.  ศรีเนห์รู 14.  วัดเสาหิน 15.  วัดเมืองสาตร 16.  วัดเปาสามขา 17.  วัดเจ็ดยอด 18.  วัดห้วยแก้ว 19.  วัดห้วยทราย 20.  วัดหนองป่าครั่ง 21.  วัดสันโค้ง 22.  วัดสันมะฮกฟ้า 23.  วัดสันป่าค่า 24.  วัดสันกลางเหนือ 25.  วัดสวนดอก 26.  วัดวังสิงห์คำ 27.  วัดล้านตอง 28.  วัดร้องอ้อ 29.  วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร 30.  วัดป่าแดด 31.  วัดป่าตาล 32.  วัดป่าตัน 33.  วัดป่าข่อยใต้ 34.  วัดบ้านโห้ง 35.  วัดบ้านน้อย 36.  วัดทรายมูลรัตนศึกษา 37.  วัดดอนชัย 38.  วัดดอนจั่น 39.  วัดช่างเคี่ยน 40.  วัดขะจาว 41.  วัดข่วงสิงห์ 42.  พุทธิโศภน 43.  บ้านโป่งน้อย 44.  บ้านโป่งกุ่ม 45.  บ้านแม่เหียะสามัคคี 46.  บ้านแม่ฮ้อยเงิน 47.  บ้านแม่หวาน 48.  บ้านแม่ปูคา 49.  บ้านแม่ดอกแดง 50.  บ้านแม่จ้อง 51.  บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 52.  บ้านเชิงดอยสุเทพ 53.  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 54.  บ้านออนหลวย 55.  บ้านออนกลาง 56.  บ้านห้วยทราย 57.  บ้านหนองโค้ง 58.  บ้านสันทราย 59.  บ้านสันต้นม่วงเหนือ 60.  บ้านสันกำแพง 61.  บ้านลวงเหนือ 62.  บ้านร้องขี้เหล็ก 63.  บ้านมอญ 64.  บ้านป่าไม้แดง 65.  บ้านป่าเหมือด 66.  บ้านป่าเสร้า 67.  บ้านป่าสักงาม 68.  บ้านป่าป้อง 69.  บ้านปางแดง 70.  บ้านป่างิ้ว 71.  บ้านปางน้ำถุ 72.  บ้านป่าขุย 73.  บ้านปงป่าเอื้อง 74.  บ้านบ่อหิน 75.  บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 76.  บ้านบวกค้าง 77.  บ้านท่าหลุกสันทราย 78.  บ้านตลาดขี้เหล็ก 79.  บ้านดอนปีน 80.  บ้านดอนปิน 81.  บ้านกอสะเลียม 82.  ทาเหนือวิทยา 83.  ท่าศาลา 84.  ชุมชนวัดท่าเดื่อ 85.  ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 86.  ชลประทานผาแตก 87.  คำเที่ยงอนุสสรณ์