สพป.เชียงราย เขต 3 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 2.  โยนกวิทยา 3.  แม่แอบวิทยาคม 4.  เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 5.  อนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) 6.  อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 7.  อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 8.  อนุบาลศรีค้ำ 9.  อนุบาลดอยหลวง 10.  อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) 11.  สามัคคีพัฒนา 12.  สันสลีหลวง-สันนายาว 13.  สันทราย(พรหมณีวิทยา) 14.  ราษฎร์พัฒนา 15.  ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 16.  รัฐราษฎร์วิทยา 17.  พญาไพรไตรมิตร 18.  ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 19.  ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ 20.  ป่าตึงพิทยานุกูล 21.  ประชารัฐพัฒนา 22.  บ้านไร่ 23.  บ้านไทรทอง 24.  บ้านใหม่สามัคคี 25.  บ้านใหม่สันติ 26.  บ้านใหม่พัฒนา 27.  บ้านโป่งน้ำร้อน 28.  บ้านโป่ง 29.  บ้านแหลว-นาล้อม 30.  บ้านแม่แพง 31.  บ้านแม่เต๋อ 32.  บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 33.  บ้านแม่หม้อ 34.  บ้านแม่สลองใน 35.  บ้านแม่ลากเนินทอง 36.  บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 37.  บ้านแม่คี-หนองอ้อ 38.  บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 39.  บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 40.  บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) 41.  บ้านแม่คำ 42.  บ้านเหมืองแดงน้อย 43.  บ้านเหมืองแดง 44.  บ้านเวียงแก้ว 45.  บ้านเวียงพาน 46.  บ้านเทอดไทย 47.  บ้านฮ่องแฮ่ 48.  บ้านห้วยไร่สามัคคี 49.  บ้านห้วยไร่ 50.  บ้านห้วยไคร้ 51.  บ้านห้วยเกี๋ยง 52.  บ้านห้วยอื้น 53.  บ้านห้วยหยวกป่าโซ 54.  บ้านห้วยหก 55.  บ้านห้วยมะหินฝน 56.  บ้านห้วยผึ้ง 57.  บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 58.  บ้านหนองแหย่ง 59.  บ้านหนองแว่น 60.  บ้านหนองป่าก่อ 61.  บ้านสันโค้ง(แม่สาย) 62.  บ้านสันโค้ง(แม่จัน) 63.  บ้านสันหลวง 64.  บ้านสันมะนะ 65.  บ้านสันบุญเรือง 66.  บ้านสันนา 67.  บ้านสันธาตุ 68.  บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 69.  บ้านสันทราย 70.  บ้านสันถนน 71.  บ้านสันติสุข 72.  บ้านสันติคีรี 73.  บ้านสันกอง 74.  บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 75.  บ้านสบรวก 76.  บ้านสบคำ 77.  บ้านศรีป่าแดง 78.  บ้านศรีดอนมูล 79.  บ้านศรีกองงาม 80.  บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 81.  บ้านรวมใจ 82.  บ้านม่วงคำ 83.  บ้านมนตรีวิทยา 84.  บ้านพนาสวรรค์ 85.  บ้านพญาไพร 86.  บ้านผาเดื่อ 87.  บ้านผาฮี้ 88.  บ้านผาจี 89.  บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) 90.  บ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล 91.  บ้านป่าแดง 92.  บ้านป่าเหมือด 93.  บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย 94.  บ้านป่าลัน 95.  บ้านป่ายาง 96.  บ้านป่าบงแม่จัน 97.  บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 98.  บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) 99.  บ้านป่าซางนาเงิน 100.  บ้านป่าซางงาม 101.  บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) 102.  บ้านปางห้า 103.  บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 104.  บ้านปางสา 105.  บ้านปางมะหัน 106.  บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 107.  บ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) 108.  บ้านน้ำจำ 109.  บ้านธารทอง 110.  บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 111.  บ้านทุ่งกวาง 112.  บ้านท่าข้าวเปลือก 113.  บ้านทับกุมารทอง 114.  บ้านถ้ำปลา 115.  บ้านถ้ำ ตชด. 116.  บ้านถ้ำ 117.  บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 118.  บ้านดอยสะโง๊ะ 119.  บ้านดอยจัน 120.  บ้านดอย 121.  บ้านดอนงาม 122.  บ้านจะตี 123.  บ้านจ้อง 124.  บ้านขุนแม่บง ตชด. 125.  บ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง 126.  บ้านขาแหย่งพัฒนา 127.  บ้านกิ่วพร้าว 128.  บ้านกลาง 129.  นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 130.  ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 131.  ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์) 132.  ตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔ 133.  ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ 134.  ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 135.  ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 136.  ชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป 137.  ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 138.  ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 139.  ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน