สพป.ชัยภูมิ เขต 2 : 7 ## PAGE 2

1.  ไตรมิตรพิทยา 2.  โนนเสลาประสาทวิทย์ 3.  โนนศิลาเหล่าเกษตร 4.  โคกสะอาดศึกษา 5.  โคกม่วงศึกษา 6.  เพชรราษฎร์สามัคคี 7.  เพชรราษฎร์บำรุง 8.  เนรมิตศึกษา 9.  เกษตรศิลปวิทยา 10.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) 11.  หัวนานคร 12.  หว้านไพรสามัคคี 13.  หนองแต้วรวิทย์ 14.  หนองเมยสามัคคี 15.  หนองเบนประภากร 16.  หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 17.  หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 18.  หนองพอกกองศรี 19.  สามสวนวิทยา 20.  สระโพนทอง 21.  ศาลาสามัคคี 22.  ศรีแก้งคร้อ 23.  ม่วงราษฎร์สามัคคี 24.  ภูมิวิทยา 25.  บุปผาราม 26.  บึงมะนาววิทยา 27.  บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 28.  บ้านโสกหว้าโนนหอม 29.  บ้านโสกมะตูม 30.  บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 31.  บ้านโปร่งสังข์ 32.  บ้านโปร่ง 33.  บ้านโป่งโพธิ์ 34.  บ้านโป่งดินดำ 35.  บ้านโนนโจด 36.  บ้านโนนเห็ดไคล 37.  บ้านโนนเพิ่ม 38.  บ้านโนนเขวา 39.  บ้านโนนหินแร่ 40.  บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 41.  บ้านโนนหัวนา 42.  บ้านโนนหนองไฮ 43.  บ้านโนนสาวเอ้ 44.  บ้านโนนสาทร 45.  บ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 46.  บ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 47.  บ้านโนนสลวย 48.  บ้านโนนสง่า 49.  บ้านโนนทอง 50.  บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 51.  บ้านโนนดินแดง 52.  บ้านโนนดินจี่ 53.  บ้านโนนชาด 54.  บ้านโนนงิ้วงาม 55.  บ้านโนนงิ้ว 56.  บ้านโนนงาม 57.  บ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) 58.  บ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 59.  บ้านโนนคูณ(คอนสาร) 60.  บ้านโนนข่า 61.  บ้านโจดโนนข่า 62.  บ้านโจดพิทยาคาร 63.  บ้านโจดกลาง 64.  บ้านโคกไพรวัน 65.  บ้านโคกสูง-วังศิลา 66.  บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 67.  บ้านโคกสง่า 68.  บ้านโคกล่าม 69.  บ้านโคกนกทา 70.  บ้านโคกงาม 71.  บ้านโคกกุง 72.  บ้านแดงสว่าง 73.  บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 74.  บ้านแก้งตาดไซ 75.  บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 76.  บ้านแก้ง-โนนส้มกบ 77.  บ้านเหล่ากาดย่า 78.  บ้านเหมือดแอ่หนองโดน 79.  บ้านเลิงทุ่ม 80.  บ้านเรือ 81.  บ้านเมืองคง 82.  บ้านเมืองกลางวิทยา 83.  บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 84.  บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 85.  บ้านเซียมป่าหม้อ 86.  บ้านเขวา 87.  บ้านเก่าวิทยานุกูล 88.  บ้านหินลาดพัฒนา 89.  บ้านหินลาด 90.  บ้านหินรอยเมย 91.  บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 92.  บ้านห้างสูง 93.  บ้านหัวโสก 94.  บ้านหัวหนอง 95.  บ้านหว้าทอง 96.  บ้านห้วยไห 97.  บ้านห้วยแก้ว 98.  บ้านห้วยยางดำ 99.  บ้านห้วยพลวง 100.  บ้านห้วยทรายทอง 101.  บ้านหลุบค่าย 102.  บ้านหลุบคา 103.  บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 104.  บ้านหนองไฮ 105.  บ้านหนองไรไก่ 106.  บ้านหนองไผ่ล้อม 107.  บ้านหนองไผ่ 108.  บ้านหนองโพนงาม 109.  บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 110.  บ้านหนองแสงวิทยา 111.  บ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 112.  บ้านหนองแวง(ภูเขียว) 113.  บ้านหนองแฝก 114.  บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 115.  บ้านหนองแต้ 116.  บ้านหนองแดงกุดจิก 117.  บ้านหนองแซง 118.  บ้านหนองแกหนองโน 119.  บ้านหนองเรือ 120.  บ้านหนองเม็ก 121.  บ้านหนองเชียงรอด 122.  บ้านหนองหล่มคลองเตย 123.  บ้านหนองหญ้าปล้อง 124.  บ้านหนองหญ้าข้าวนก 125.  บ้านหนองสามขา 126.  บ้านหนองสังข์ 127.  บ้านหนองสองห้อง 128.  บ้านหนองรวก 129.  บ้านหนองม่วงบำรุง 130.  บ้านหนองพีพ่วน 131.  บ้านหนองผักหลอด 132.  บ้านหนองปอแดง 133.  บ้านหนองปลามันหนองไร่ 134.  บ้านหนองปลา 135.  บ้านหนองบัวพรม 136.  บ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) 137.  บ้านหนองบัว(บ้านแท่น) 138.  บ้านหนองตากล้า 139.  บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 140.  บ้านหนองดินดำ 141.  บ้านหนองช้างเอก 142.  บ้านหนองงูเหลือม 143.  บ้านหนองคูวิทยาคม 144.  บ้านหนองคู 145.  บ้านหนองคัน 146.  บ้านหนองคอนไทย 147.  บ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 148.  บ้านหนองขาม(ภูเขียว) 149.  บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 150.  บ้านหนองกุงใหม่ 151.  บ้านหนองกุง 152.  บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 153.  บ้านสีปลาด 154.  บ้านสารจอดเก่า 155.  บ้านสารจอด 156.  บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 157.  บ้านสะเดาหนองไผ่ 158.  บ้านสวนอ้อย 159.  บ้านสระแต้ 160.  บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 161.  บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 162.  บ้านวังหิน 163.  บ้านวังม่วง 164.  บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 165.  บ้านระหัด 166.  บ้านยางคำวิทยา 167.  บ้านมูลกระบือ 168.  บ้านมอญ 169.  บ้านม่วง 170.  บ้านภูดินหินกอง 171.  บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 172.  บ้านพีพวย 173.  บ้านพรมใต้พิทยาคาร 174.  บ้านพรมห้วยข่าวิทยา 175.  บ้านฝายพญานาค 176.  บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 177.  บ้านป่าว่าน 178.  บ้านปากช่องผาเบียด 179.  บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 180.  บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 181.  บ้านน้ำอุ่น 182.  บ้านน้ำพุหินลาด 183.  บ้านน้ำพุปางวัว 184.  บ้านน้ำทิพย์ 185.  บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 186.  บ้านนาแก 187.  บ้านนาเกาะ 188.  บ้านนาหัวแรด 189.  บ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 190.  บ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 191.  บ้านนาสีดา 192.  บ้านนาสมบูรณ์ 193.  บ้านนาวงเดือน 194.  บ้านนายม 195.  บ้านนาบัว 196.  บ้านนาดี 197.  บ้านนกเขาทอง 198.  บ้านธาตุ 199.  บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 200.  บ้านทุ่งพระ 201.  บ้านทุ่งคำหลวง 202.  บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 203.  บ้านทิกแล้ง 204.  บ้านท่าเริงรมย์ 205.  บ้านท่าศาลา 206.  บ้านท่ามะไฟหวาน 207.  บ้านท่าทางเกวียน 208.  บ้านท่าคร้อโนนศิลา 209.  บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 210.  บ้านถนนกลาง 211.  บ้านตาดรินทอง 212.  บ้านตลุกหิน 213.  บ้านตลาดอุดมวิทย์ 214.  บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 215.  บ้านดอนไก่เถื่อน 216.  บ้านดอนเตาเหล็ก 217.  บ้านดอนเค็ง 218.  บ้านดอนอุดม 219.  บ้านดอนหันนาสวรรค์ 220.  บ้านดอนหัน 221.  บ้านดอนดู่ 222.  บ้านดอนจำปา 223.  บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 224.  บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 225.  บ้านดงใต้ 226.  บ้านดงเมย 227.  บ้านดงพอง 228.  บ้านดงบัง 229.  บ้านดงขีสะเดาหวาน 230.  บ้านดงกลาง 231.  บ้านซำมูลนาก 232.  บ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 233.  บ้านฉนวน(ภูเขียว) 234.  บ้านจมื่น 235.  บ้านคอนสาร 236.  บ้านคลองบอน 237.  บ้านข่าเชียงพิน 238.  บ้านขามป้อม 239.  บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 240.  บ้านกุดโคลน 241.  บ้านกุดแดง 242.  บ้านกุดแคน 243.  บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 244.  บ้านกุดหัวช้าง 245.  บ้านกุดหมากเห็บ 246.  บ้านกุดจอก 247.  บ้านกุดขอนแก่น 248.  บ้านก่าน 249.  บ้านกวางโจนโนนทอง 250.  บ้านกลาง 251.  ชุมชนแท่นประจัน 252.  ชุมชนห้วยยาง 253.  ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 254.  ชุมชนบ้านเมืองเก่า 255.  ชุมชนบ้านหัน 256.  ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 257.  ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 258.  ชัยชุมพลวิทยา 259.  ฉิมพลีมา 260.  คุรุราษฎร์วิทยา 261.  กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 262.  กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)