สพป.ชัยภูมิ เขต 1 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) 2.  ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 3.  โพนทองพิทยา 4.  โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 5.  โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 6.  โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 7.  โนนสำราญวิทยา 8.  โนนน้อยแผ่นดินทอง 9.  โค้งน้ำตับวิทยาคาร 10.  แหลมทองผดุงวิทย์ 11.  แจ้งตราดคลองไทร 12.  เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 13.  อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 14.  อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง 15.  ห้วยไร่วิทยานุกูล 16.  ห้วยต้อนวิทยา 17.  หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 18.  หนองสระสำราญราษฎร์ 19.  หนองนาแซงวิทยา 20.  หนองตาไก้วิทยากร 21.  สุนทรวัฒนา 22.  สหราษฎร์นุเคราะห์ 23.  สหประชาสรร 24.  สระไข่น้ำขุนีวิทยา 25.  วัดพุทโธวาท 26.  วังก้านเหลืองดรุณกิจ 27.  ยางนาดีราษฎร์ดำรง 28.  บ้านโหล่นสามัคคี 29.  บ้านโสกรัง 30.  บ้านโสกมูลนาค 31.  บ้านโพธิ์ใหญ่ 32.  บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) 33.  บ้านโป่งคองเหนือ 34.  บ้านโนนโพธิ์(คอนสวรรค์) 35.  บ้านโนนเหม่า 36.  บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 37.  บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 38.  บ้านโนนสะอาด 39.  บ้านโนนสมบูรณ์ 40.  บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง 41.  บ้านโนนม่วง 42.  บ้านโนนพันชาติกุดโดน 43.  บ้านโนนผักหวาน 44.  บ้านโนนถาวร 45.  บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง 46.  บ้านโนนตูม 47.  บ้านโนนตาด 48.  บ้านโนนคูณ 49.  บ้านโนนขี้ตุ่น 50.  บ้านโนนกอก 51.  บ้านโชคอำนวย 52.  บ้านโคกสง่า 53.  บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 54.  บ้านโคกกรวดหนองพวง 55.  บ้านแจ้งน้อย 56.  บ้านเจาเหนือ 57.  บ้านเจาทอง 58.  บ้านหินลาด 59.  บ้านหว้าเฒ่า 60.  บ้านห้วยหัน 61.  บ้านห้วยหวาย 62.  บ้านห้วยหว้า 63.  บ้านห้วยหมากแดง 64.  บ้านห้วยหนองจันทิ 65.  บ้านห้วยยาง(เมืองชัยภูมิ) 66.  บ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) 67.  บ้านห้วยม่วง 68.  บ้านห้วยผักหนาม 69.  บ้านห้วยบงใต้ 70.  บ้านห้วยน้ำคำ 71.  บ้านห้วยกุ่ม 72.  บ้านห้วยกนทา 73.  บ้านหลุบโพธิ์ 74.  บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 75.  บ้านหนองไฮใต้ 76.  บ้านหนองไห 77.  บ้านหนองไผ่ล้อม 78.  บ้านหนองไผ่พัฒนา 79.  บ้านหนองโสมง 80.  บ้านหนองโนน้อย 81.  บ้านหนองแห้วพัฒนา 82.  บ้านหนองแหนดอนกู่ 83.  บ้านหนองแวง 84.  บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 85.  บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 86.  บ้านหนองอ้อ 87.  บ้านหนองหอย 88.  บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 89.  บ้านหนองหญ้ารังกา 90.  บ้านหนองสะแก 91.  บ้านหนองลุมพุก 92.  บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 93.  บ้านหนองปล้อง 94.  บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 95.  บ้านหนองบัวขาว 96.  บ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 97.  บ้านหนองฉนวนวิทยาคม 98.  บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) 99.  บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) 100.  บ้านหนองกระทุ่ม 101.  บ้านสามแยกดงสวรรค์ 102.  บ้านสะพุงเหนือ 103.  บ้านวังโพน 104.  บ้านวังตะกู 105.  บ้านวังกุ่ม 106.  บ้านวังกำแพง 107.  บ้านลาดใหญ่ 108.  บ้านลาดใต้ 109.  บ้านลาดเหนือ 110.  บ้านลาดผักหนาม 111.  บ้านลาดชุมพล 112.  บ้านราษฎร์ดำเนิน 113.  บ้านม่วงเงาะ 114.  บ้านผือวิทยายน 115.  บ้านป่ายาง 116.  บ้านปากห้วยเดื่อ 117.  บ้านปรางค์มะค่า 118.  บ้านบ่อทอง 119.  บ้านนาเจริญ 120.  บ้านนาฮี 121.  บ้านนาอุดม 122.  บ้านนาอินทร์แต่ง 123.  บ้านนาวัง 124.  บ้านนาระยะพัฒนา 125.  บ้านนามน 126.  บ้านนางแดด 127.  บ้านนางเม้ง 128.  บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 129.  บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน 130.  บ้านท่าวังย่างควาย 131.  บ้านท่าข่อย 132.  บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 133.  บ้านทรัพย์เจริญ 134.  บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) 135.  บ้านต้อน 136.  บ้านซับสีทอง 137.  บ้านซับพระไวย์ 138.  บ้านซับชมภู 139.  บ้านชีลองเหนือ 140.  บ้านชีลองกลาง 141.  บ้านช่อระกา 142.  บ้านคอนสวรรค์ 143.  บ้านคลองไผ่งาม 144.  บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 145.  บ้านคลองเจริญ 146.  บ้านกุดละลม 147.  บ้านกุดยาง 148.  บ้านกุดฉนวน 149.  บ้านกุดขมิ้น 150.  นาฝายวิทยา 151.  ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 152.  ชุมชนบ้านหนองแวง 153.  ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 154.  ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) 155.  คุรุประชานุกูล 156.  กุดตุ้มสามัคคีวิทยา 157.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) 158.   ไทรงามผดุงวิทย์ 159.   โนนหว้านไพล 160.   อนุบาลบ้านเขว้า 161.   อนุบาลชัยภูมิ 162.   หินเหิบซับภูทอง 163.   หนองเบ็นเจริญวิทย์ 164.   หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 165.   สามพันตาราษฎร์อุทิศ 166.   ศรีสว่างสามัคคี 167.   ราษฎร์บำรุง 168.   บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 169.   บ้านโปร่งโก 170.   บ้านโนนโพธิ์(บ้านเขว้า) 171.   บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) 172.   บ้านโนนแดง 173.   บ้านโนนเปลือย 174.   บ้านโนนศรีสง่า 175.   บ้านโนนศรีทอง 176.   บ้านโนนลาน 177.   บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) 178.   บ้านแก้งยาว 179.   บ้านเสี้ยวน้อย 180.   บ้านเล่าวิทยาคาร 181.   บ้านเขว้าศึกษา 182.   บ้านหินกอง 183.   บ้านหัวนาคำ 184.   บ้านห้วยไผ่ใต้ 185.   บ้านห้วยหว้า 186.   บ้านห้วยร่วม 187.   บ้านห้วยบงเหนือ 188.   บ้านห้วยตะแคง 189.   บ้านหนองไฮโคกสง่า 190.   บ้านหนองไฮเหนือ 191.   บ้านหนองหญ้าปล้อง 192.   บ้านสำราญ 193.   บ้านสงแคน 194.   บ้านวังปลาฝา 195.   บ้านลำชี 196.   บ้านลาดไทรงาม 197.   บ้านยางหวาย 198.   บ้านพัฒนาสามัคคี 199.   บ้านฝาย 200.   บ้านนาโจด 201.   บ้านนาสีนวล 202.   บ้านนารี 203.   บ้านนาทุ่งใหญ่ 204.   บ้านนางแดดเหนือ 205.   บ้านท่าหินโงม 206.   บ้านดอนหันวิทยา 207.   บ้านดอนหัน 208.   บ้านซับม่วง 209.   บ้านซับปลากั้ง 210.   บ้านชีลองใต้ 211.   บ้านค่ายหางเรียง 212.   บ้านคลองจันลา 213.   บ้านขี้เหล็กใหญ่ 214.   บ้านขวาน้อย 215.   บ้านกุดไผ่ 216.   บ้านกุดหูลิง 217.   บ้านกุดชุมแสง 218.   นาเสียวศึกษาคาร 219.   ท่าแกวิทยากร 220.   ชุมพลสวรรค์วิทยา 221.   ชุมชนบ้านโสก 222.   ฉิมพลีวิทยา 223.   กุดเวียนวิทย์ผดุง