สพป.ยะลา เขต 3 : 5 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 2.  อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 3.  สังวาลย์วิท 5 4.  บ้านไทยพัฒนา 5.  บ้านใหม่ (วันครู 2503) 6.  บ้านโต 7.  บ้านแหร 8.  บ้านเยาะ 9.  บ้านอัยเยอร์เวง 10.  บ้านศรีนคร 11.  บ้านศรีท่าน้ำ 12.  บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 13.  บ้านวังศิลา 14.  บ้านราโมง 15.  บ้านยะรม 16.  บ้านมาลา 17.  บ้านปะเด็ง 18.  บ้านบาแตตูแง 19.  บ้านบัวทอง 20.  บ้านบ่อหิน 21.  บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 22.  บ้านนาข่อย 23.  บ้านธารมะลิ 24.  บ้านธารน้ำใส 25.  บ้านธารน้ำทิพย์ 26.  บ้านตาเนาะแมเราะ 27.  บ้านด่านสันติราษฎร์ 28.  บ้านจุโป 29.  บ้านจาเราะปะไต 30.  บ้านจาเราะซูซู 31.  นิคมสร้างตนเองธารโต 6 32.  นิคมสร้างตนเองธารโต 5