สพป.สงขลา เขต 2 : 7 ## PAGE 2

1.  เสนาณรงค์วิทยา 2.  สํานักสงฆ์ศรีวิชัย 3.  วัดไทรใหญ่ 4.  วัดโพธิธรรมาราม 5.  วัดโคกเหรียง 6.  วัดโคกสมานคุณ 7.  วัดโคกม่วง 8.  วัดแม่เตย 9.  วัดเลียบ 10.  วัดเนินพิชัย 11.  วัดเทพชุมนุม 12.  วัดเจริญราษฏร์ 13.  วัดเจริญภูผา 14.  วัดเขากลอย 15.  วัดหูแร่ 16.  วัดหินเกลี้ยง 17.  วัดศีรษะคีรี 18.  วัดรัตนวราราม 19.  วัดม่วงค่อม 20.  วัดพรุเตาะ 21.  วัดปากจ่า 22.  วัดปรางแก้ว 23.  วัดบางศาลา 24.  วัดบางลึก 25.  วัดบางทีง 26.  วัดนารังนก 27.  วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 28.  วัดทุ่งคา 29.  วัดท่าแซ 30.  วัดท่าหยี 31.  วัดท่านางหอม 32.  วัดท่าช้าง 33.  วัดท่าข้าม 34.  วัดดอน 35.  วัดชลธารประสิทธิ์ 36.  วัดจังโหลน 37.  วัดคูหาใน 38.  วัดควนเนียง 39.  วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 40.  วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) 41.  รักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) 42.  บ้านไร่ 43.  บ้านใต้ 44.  บ้านโปะหมอ 45.  บ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์) 46.  บ้านโคกเมา 47.  บ้านโคกพยอม 48.  บ้านเนินนิมิต 49.  บ้านเขารักเกียรติ 50.  บ้านเขาพระ 51.  บ้านเกาะใหญ่ 52.  บ้านเกาะหมี 53.  บ้านเกาะนก 54.  บ้านเก่าร้าง 55.  บ้านหินผุด 56.  บ้านหาร 57.  บ้านหัวไทร 58.  บ้านหัวปาบ 59.  บ้านห้วยโอน 60.  บ้านห้วยสมบูรณ์ 61.  บ้านห้วยลึก 62.  บ้านหน้าวัดโพธิ์ 63.  บ้านหน้าควนลัง 64.  บ้านหน้าควน 65.  บ้านหนองม่วง 66.  บ้านหนองปลิง 67.  บ้านหนองนายขุ้ย 68.  บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 69.  บ้านวังพา 70.  บ้านลานควาย 71.  บ้านยางงาม(บางกล่ำ) 72.  บ้านยางงาม(ควนเนียง) 73.  บ้านยวนยาง 74.  บ้านม่วง 75.  บ้านพรุพ้อ 76.  บ้านป่ายาง 77.  บ้านปลายละหาน 78.  บ้านปลักคล้า 79.  บ้านบึงพิชัย 80.  บ้านบางแฟบ 81.  บ้านบางเหรียง 82.  บ้านบางกลํ่า 83.  บ้านบ่อหว้า 84.  บ้านนาแสน 85.  บ้านนาลึก 86.  บ้านทุ่งใหญ่ 87.  บ้านทุ่งเลียบ 88.  บ้านทุ่งมะขาม 89.  บ้านทุ่งนํ้า 90.  บ้านทุ่งตําเสา 91.  บ้านทุ่งงาย 92.  บ้านทุ่งคมบาง 93.  บ้านท่าไทร 94.  บ้านท่าหมอไชย 95.  บ้านท่ามะปราง 96.  บ้านต้นส้าน 97.  บ้านดินลาน 98.  บ้านชายคลอง 99.  บ้านฉลุง 100.  บ้านควนโส 101.  บ้านควนเนียงใน 102.  บ้านควนเนียง 103.  บ้านควนสะตอ 104.  บ้านควนนา 105.  บ้านควนดินแดง 106.  บ้านควนขัน 107.  บ้านควนกบ 108.  บ้านควน 109.  บ้านคลองเขาล้อน 110.  บ้านคลองหอยโข่ง 111.  บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 112.  บ้านคลองปอม 113.  บ้านคลองนกกระทุง 114.  บ้านคลองต่อ 115.  บ้านคลองช้าง 116.  บ้านคลองคล้า 117.  บ้านคลองกั่ว 118.  บ้านกําแพงเพชร 119.  บ้านกรอบ 120.  นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 121.  ทุ่งปรือพิทยาคม 122.  ท่าจีนอุดมวิทยา 123.  ชุมชนบ้านโคกค่าย 124.  ชุมชนบ้านน้ำน้อย 125.  ชุมชนบ้านนาสีทอง 126.   วัดคลองแห