สพป.เพชรบุรี เขต 2 : 1 ## PAGE 2

1.  อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 2.  สหกรณ์บำรุงวิทย์ 3.  วัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) 4.  วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) 5.  วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) 6.  วัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) 7.  วัดเขาปากช่อง 8.  วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) 9.  วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 10.  วัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) 11.  วัดหว้า 12.  วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) 13.  วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 14.  วัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) 15.  วัดหนองบัว 16.  วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) 17.  วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) 18.  วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) 19.  วัดวังไคร้ 20.  วัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) 21.  วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) 22.  วัดม่วงงาม 23.  วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) 24.  วัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) 25.  วัดท่าเหว 26.  วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) 27.  วัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) 28.  วัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) 29.  วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) 30.  วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) 31.  วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) 32.  วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) 33.  วัดช่อม่วง 34.  วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) 35.  วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) 36.  บ้านไร่ใหม่พัฒนา 37.  บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) 38.  บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) 39.  บ้านในดง 40.  บ้านโพรงเข้ 41.  บ้านโป่งแย้ 42.  บ้านโป่งเกตุ 43.  บ้านโป่งสลอด 44.  บ้านแหลมทอง 45.  บ้านแม่ประจันต์ 46.  บ้านแม่คะเมย 47.  บ้านเนินทราย 48.  บ้านเขากลิ้ง 49.  บ้านเขากระปุก 50.  บ้านอ่างหิน 51.  บ้านหุบกะพง 52.  บ้านหันตะเภา 53.  บ้านห้วยไผ่ 54.  บ้านห้วยปลาดุก 55.  บ้านห้วยกวางจริง 56.  บ้านหนองไก่เถื่อน 57.  บ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) 58.  บ้านหนองโรง 59.  บ้านหนองแขม 60.  บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) 61.  บ้านหนองเตียน 62.  บ้านหนองเขื่อน 63.  บ้านหนองเขาอ่อน 64.  บ้านหนองเกตุ 65.  บ้านหนองหงษ์ 66.  บ้านหนองสะแก 67.  บ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) 68.  บ้านหนองมะกอก 69.  บ้านหนองปืนแตก 70.  บ้านหนองบ้วย 71.  บ้านหนองน้ำถ่าย 72.  บ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง) 73.  บ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 74.  บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) 75.  บ้านหนองคอไก่ 76.  บ้านหนองขาม 77.  บ้านหนองขานาง 78.  บ้านสารเห็ด 79.  บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) 80.  บ้านสระพระ 81.  บ้านวังนางนวล 82.  บ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) 83.  บ้านรางจิก 84.  บ้านร่องระกำ 85.  บ้านยางชุม 86.  บ้านมะขามโพรง 87.  บ้านพุเข็ม 88.  บ้านพุหวาย 89.  บ้านพุสวรรค์ 90.  บ้านพุตุม 91.  บ้านป่าเด็ง 92.  บ้านบางเก่า 93.  บ้านบางเกตุ 94.  บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) 95.  บ้านบ่อหลวง 96.  บ้านน้ำทรัพย์ 97.  บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) 98.  บ้านทุ่งโป่ง 99.  บ้านทุ่งเคล็ด 100.  บ้านทุ่งขาม 101.  บ้านท่าไม้รวก 102.  บ้านท่าโล้ 103.  บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) 104.  บ้านท่าหัวลบ 105.  บ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 106.  บ้านท่ามะริด 107.  บ้านท่ากระเทียม 108.  บ้านตะเคียนงาม 109.  บ้านต้นเกด 110.  บ้านด่านโง 111.  บ้านดอนเตาอิฐ 112.  บ้านดอนมะกอก 113.  บ้านดอนขุนห้วย 114.  บ้านดอน 115.  บ้านดงห้วยหลวง 116.  บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 117.  บ้านซ่อง 118.  นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑) 119.  ชาวไร่ 120.  ชลประทานแก่งกระจาน 121.   เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) 122.   บ้านเขาอ่างแก้ว 123.   บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)