สพป.เพชรบุรี เขต 1 : 10 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 2.  อนุบาลเพชรบุรี 3.  หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) 4.  วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) 5.  วัดในกลาง 6.  วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) 7.  วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) 8.  วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 9.  วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) 10.  วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 11.  วัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) 12.  วัดเขาสมอระบัง 13.  วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) 14.  วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) 15.  วัดเกาะแก้ว 16.  วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 17.  วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 18.  วัดหนองส้ม 19.  วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 20.  วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) 21.  วัดสมุทรโคดม 22.  วัดสมุทรธาราม 23.  วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) 24.  วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 25.  วัดราษฎร์ศรัทธา 26.  วัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 27.  วัดมณีเลื่อน 28.  วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) 29.  วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 30.  วัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) 31.  วัดบางลำภู 32.  วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) 33.  วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) 34.  วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) 35.  วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 36.  วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) 37.  วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 38.  วัดทรงธรรม 39.  วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 40.  วัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) 41.  วัดดอนไก่เตี้ย 42.  วัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 43.  วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) 44.  วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) 45.  วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 46.  วัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) 47.  วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) 48.  มิตรภาพที่ 34 49.  บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) 50.  บ้านโตนดน้อย 51.  บ้านแหลม 52.  บ้านเหมืองไทร 53.  บ้านเนินรัก 54.  บ้านเขาย้อย 55.  บ้านอ่างศิลา 56.  บ้านหนองไผ่ 57.  บ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) 58.  บ้านหนองรี 59.  บ้านหนองมะขาม 60.  บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 61.  บ้านหนองประดู่ 62.  บ้านหนองชุมพล 63.  บ้านสามแพรก 64.  บ้านสามเรือน 65.  บ้านสระพัง 66.  บ้านลิ้นช้าง 67.  บ้านยางน้ำกลัดใต้ 68.  บ้านยางน้ำกลัดเหนือ 69.  บ้านพุพลู 70.  บ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) 71.  บ้านปากรัตน์ 72.  บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) 73.  บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) 74.  บ้านบางกุฬา 75.  บ้านบ่อโพง 76.  บ้านบ่อหวาย 77.  บ้านบ่อขม 78.  บ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย) 79.  บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) 80.  บ้านท่าเสลา 81.  บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ 82.  บ้านดอนยี่กรอก 83.  บ้านดอนยาง 84.  บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) 85.  บ้านดอนมะขาม 86.  บ้านดอนนาลุ่ม 87.  บ้านจะโปรง 88.  บ้านคลองมอญ 89.   วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) 90.   วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) 91.   วัดนอกปากทะเล