สพป.สมุทรสาคร : 10 ## PAGE 2

1.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 2.  เอกชัย 3.  เมืองสมุทรสาคร 4.  เทพนรรัตน์ 5.  อนุบาลสมุทรสาคร 6.  อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) 7.  หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 8.  หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 9.  สหกรณ์นิคมเกลือ 10.  สมุทรมณีรัตน์ 11.  วัดใหม่หนองพะอง 12.  วัดใหญ่จอมปราสาท 13.  วัดใต้บ้านบ่อ 14.  วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 15.  วัดโรงเข้ 16.  วัดโพธิ์แจ้ 17.  วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 18.  วัดเจริญสุขาราม 19.  วัดเจ็ดริ้ว 20.  วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) 21.  วัดเกตุมดีศรีวราราม 22.  วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) 23.  วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) 24.  วัดหลักสองราษฎร์บํารุง 25.  วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) 26.  วัดหนองบัว 27.  วัดหนองนกไข่ 28.  วัดสุวรรณรัตนาราม 29.  วัดสามัคคีศรัทธาราม 30.  วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) 31.  วัดศรีเมือง 32.  วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง 33.  วัดศรีสุทธาราม 34.  วัดวิสุทธาราม 35.  วัดราษฎร์รังสรรค์ 36.  วัดราษฎร์บํารุง 37.  วัดราษฎร์ธรรมาราม 38.  วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) 39.  วัดพันธุวงษ์ 40.  วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) 41.  วัดปัจจันตาราม 42.  วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 43.  วัดบ้านไร่(ประชานุกูล) 44.  วัดบางหญ้าแพรก 45.  วัดบางพลี 46.  วัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 47.  วัดบางปลา 48.  วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) 49.  วัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) 50.  วัดบางกระเจ้า 51.  วัดนางสาว 52.  วัดนาขวาง 53.  วัดน่วมกานนท์ 54.  วัดธัญญารามราษฎร์บํารุง 55.  วัดธรรมโชติ 56.  วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 57.  วัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) 58.  วัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) 59.  วัดดอนโฆสิตาราม 60.  วัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) 61.  วัดชัยมงคล 62.  วัดคลองตันราษฎร์บํารุง 63.  วัดคลองครุ 64.  วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) 65.  วัดกระโจมทอง 66.  วัดกระซ้าขาว 67.  วังนกไข่ 68.  บ้านโรงเข้ 69.  บ้านโคก 70.  บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร 71.  บ้านเจริญสุข 72.  บ้านหนองหาดใหญ่ 73.  บ้านสันดาบ 74.  บ้านสวนหลวง 75.  บ้านวังจรเข้ 76.  บ้านยกกระบัตร 77.  บ้านปลายคลองน้อย 78.  บ้านบางปิ้ง 79.  บ้านบางนํ้าจืด 80.  บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) 81.  บ้านท้องคุ้ง 82.  บ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) 83.  บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) 84.  บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 85.  บ้านชายทะเลบางกระเจ้า 86.  บ้านคลองแค 87.  บ้านคลองหลวง 88.  บ้านคลองสําโรง 89.  บ้านคลองตัน 90.  บ้านคลองซื่อ 91.  บ้านคลองกระทุ่มแบน 92.  ทํานบแพ้ว 93.  ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 94.   สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 95.   วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) 96.   วัดศิริมงคล 97.   วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) 98.   บ้านดอนไก่ดี