สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 : 1 ## PAGE 2

1.  อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 2.  อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 3.  อนุบาลวัดดงตาล 4.  อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 5.  อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 6.  หรรษาสุจิตต์วิทยา 1 7.  สองพี่น้อง 8.  วัดไผ่โรงวัว 9.  วัดไผ่ขาด 10.  วัดไชยนาราษฎร์ 11.  วัดใหม่เพชรรัตน์ 12.  วัดใหม่สิทธาวาส 13.  วัดใหม่พิบูลย์ผล 14.  วัดใหม่ปทุมสูตร 15.  วัดใหม่บำรุงธรรม 16.  วัดใหม่นพรัตน์ 17.  วัดโภคาราม 18.  วัดโพธิ์เขียว 19.  วัดโพธิ์ทองเจริญ 20.  วัดโคกสำโรง 21.  วัดโคกยายเกตุ 22.  วัดเวฬุวัน 23.  วัดเนินพระปรางค์ 24.  วัดเทพพิทักษ์ 25.  วัดเขาพระ 26.  วัดเขาพนมนาง 27.  วัดเขาดีสลัก 28.  วัดหัวโพธิ์ 29.  วัดหัวกลับ 30.  วัดห้วยคู้สามัคคี 31.  วัดหนองแจง 32.  วัดหนองหลุม 33.  วัดหนองหลอด 34.  วัดหนองยายทรัพย์ 35.  วัดหนองพันเทา 36.  วัดหนองตาสาม 37.  วัดสำเภาทอง 38.  วัดสามัคคีธรรม 39.  วัดสองพี่น้อง 40.  วัดสว่างอารมณ์ 41.  วัดสระศรีเจริญ 42.  วัดสระยายโสม 43.  วัดสระพังลาน 44.  วัดสระด่าน 45.  วัดสระกร่างเจริญธรรม 46.  วัดศรีเฉลิมเขต 47.  วัดศรีสร้อยเพชร 48.  วัดลาดประทุมทอง 49.  วัดราษฎรบำรุง 50.  วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) 51.  วัดรางกร่าง 52.  วัดย่านซื่อ 53.  วัดยางสว่างอารมณ์ 54.  วัดยางยี่แส 55.  วัดพรสวรรค์ 56.  วัดปทุมสราวาส 57.  วัดปทุมวนาราม 58.  วัดบ้านหนองโอ่ง 59.  วัดบ้านกรวด 60.  วัดบางสาม 61.  วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) 62.  วัดบางบอน 63.  วัดบ่อคู่ 64.  วัดนันทวัน 65.  วัดทุ่งเข็น 66.  วัดทุ่งคอก 67.  วัดท่าไชย(ประชานุกูล) 68.  วัดท่าจัด 69.  วัดท่าข้าม 70.  วัดท่ากุ่ม 71.  วัดทับกระดาน 72.  วัดทองประดิษฐ์ 73.  วัดดอนสุโข 74.  วัดดอนสงวน 75.  วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 76.  วัดดอนมะนาว 77.  วัดชีธาราม 78.  วัดช่องลม 79.  วัดจำปา 80.  วัดจันทราวาส 81.  วัดคีรีเจริญผล 82.  วัดคีรีรัตนาราม 83.  วัดคอกวัว 84.  วัดคลองตัน 85.  วัดคณฑี 86.  วัดกลางบ้านดอน 87.  วัดกกม่วง 88.  พานิชชีวะอุปถัมภ์ 89.  พลับพลาไชย 90.  บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 91.  บ้านไผ่ตาโม้ 92.  บ้านโป่งพรานอินทร์ 93.  บ้านโป่ง 94.  บ้านโคกหม้อ 95.  บ้านโคกงูเห่า 96.  บ้านโคก 7 ลูก 97.  บ้านเขาชานหมาก 98.  บ้านเขากำแพง 99.  บ้านหัวเขา 100.  บ้านหัววัง 101.  บ้านหัวทำนบ 102.  บ้านห้วยหิน 103.  บ้านห้วยม้าลอย 104.  บ้านหนองโพธิ์ 105.  บ้านหนองแหน 106.  บ้านหนองแขม 107.  บ้านหนองเฝ้า 108.  บ้านหนองสานแตร 109.  บ้านหนองสลัดได 110.  บ้านหนองวัลย์เปรียง 111.  บ้านหนองฝ้าย 112.  บ้านหนองจิกรากข่า 113.  บ้านหนองจิก 114.  บ้านหนองกุฏิ 115.  บ้านหนองกระทู้ 116.  บ้านหนองกระดี่ 117.  บ้านสะพังกร่าง 118.  บ้านสระหลวง 119.  บ้านสระบัวทอง 120.  บ้านสระกระโจม 121.  บ้านรางโพธิ์ 122.  บ้านยมเบือ 123.  บ้านประทุนทอง 124.  บ้านบัวขาว 125.  บ้านบ่อสำราญ 126.  บ้านนเรศ 127.  บ้านทุ่งดินดำ 128.  บ้านทะเลบก 129.  บ้านดอนพุทรา 130.  บ้านดอนตำลึง 131.  บ้านดอนกลาง 132.  บ้านดงกะเชา 133.  บ้านจรเข้สามพัน