สพป.ราชบุรี เขต 1 : 8 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) 2.  ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 3.  โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 4.  อนุบาลเมืองราชบุรี 5.  อนุบาลสวนผึ้ง 6.  อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) 7.  อนุบาลราชบุรี 8.  อนุบาลปากท่อ 9.  อนุบาลบ้านคา 10.  อนุบาลจอมบึง 11.  สีวะรา 12.  สินแร่สยาม 13.  สมนึกวิทิศวรการ 14.  วันครู 2503 (บ้านหนองบัว) 15.  วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 16.  วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 17.  วัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) 18.  วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) 19.  วัดโสดาประดิษฐาราม 20.  วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม 21.  วัดโพธิ์ดก 22.  วัดโพธิศรี 23.  วัดโคกพระเจริญ 24.  วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 25.  วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) 26.  วัดเวียงทุน 27.  วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) 28.  วัดเขาไก่แจ้ 29.  วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 30.  วัดเขาปิ่นทอง 31.  วัดเขาถ้ำกุญชร 32.  วัดเขางูสันติธรรม 33.  วัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) 34.  วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) 35.  วัดอัมพวัน 36.  วัดอรุณรัตนคีรี 37.  วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) 38.  วัดห้วยไผ่ 39.  วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) 40.  วัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 41.  วัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 42.  วัดหนองพันจันทร์ 43.  วัดหนองบัวค่าย 44.  วัดหนองบัว 45.  วัดหนองตาหลวง 46.  วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 47.  วัดสูงเนินราษฎรบำรุง 48.  วัดสันติการาม 49.  วัดสว่างอารมณ์ 50.  วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) 51.  วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) 52.  วัดศรัทธาราษฎร์ 53.  วัดวิมลมรรคาราม 54.  วัดวันดาว 55.  วัดวังมะนาว 56.  วัดราษฎร์สมานฉันท์ 57.  วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 58.  วัดยางงาม 59.  วัดยอดสุวรรณคีรี 60.  วัดพเนินพลู 61.  วัดพิบูลวนาราม 62.  วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 63.  วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ 64.  วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) 65.  วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 66.  วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 67.  วัดบ้านโพธิ์ 68.  วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 69.  วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 70.  วัดบางกระ 71.  วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) 72.  วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) 73.  วัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) 74.  วัดทุ่งหญ้าคมบาง 75.  วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) 76.  วัดท้ายเมือง 77.  วัดด่านทับตะโก 78.  วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) 79.  วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) 80.  วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) 81.  วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 82.  วัดชัฏใหญ่ 83.  วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) 84.  วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) 85.  รุจิรพัฒน์ 86.  มหาราช๗ 87.  ประชาพัฒนาวิทย์ 88.  บ้านไพรสะเดา 89.  บ้านไทรงาม 90.  บ้านโป่งเจ็ด 91.  บ้านโป่งกระทิงล่าง 92.  บ้านโป่งกระทิงบน 93.  บ้านโป่ง 94.  บ้านโกรกสิงขร 95.  บ้านแม่ประจัน 96.  บ้านเบิกไพร 97.  บ้านเขาอีส้าน 98.  บ้านเขาพระเอก 99.  บ้านเขาถ้ำ 100.  บ้านเขาถ่าน 101.  บ้านเขาช้าง 102.  บ้านเขากรวด 103.  บ้านเก่าต้นมะค่า 104.  บ้านอ่างหิน 105.  บ้านหุบพริก 106.  บ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 107.  บ้านหินสี 108.  บ้านหัวเขาจีน 109.  บ้านห้วยศาลา 110.  บ้านห้วยยางโทน 111.  บ้านห้วยยาง 112.  บ้านห้วยผาก 113.  บ้านห้วยท่าช้าง 114.  บ้านหนองไผ่(ปากท่อ) 115.  บ้านหนองไผ่(จอมบึง) 116.  บ้านหนองโก 117.  บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) 118.  บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) 119.  บ้านหนองสีนวล 120.  บ้านหนองศาลเจ้า 121.  บ้านหนองวัวดำ 122.  บ้านหนองลังกา 123.  บ้านหนองปากชัฎ 124.  บ้านหนองปรือ 125.  บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 126.  บ้านหนองน้ำใส 127.  บ้านหนองนางแพรว 128.  บ้านหนองนกกะเรียน 129.  บ้านหนองตาเนิด 130.  บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) 131.  บ้านหนองขาม 132.  บ้านหนองขนาก 133.  บ้านหนองกระทุ่ม 134.  บ้านสันดอน 135.  บ้านสวนผึ้ง 136.  บ้านลำพระ 137.  บ้านรางเฆ่ 138.  บ้านรางม่วง 139.  บ้านร่องเจริญ 140.  บ้านยางคู่ 141.  บ้านมะขามเอน 142.  บ้านมณีลอย 143.  บ้านพุแค 144.  บ้านพุเกตุ 145.  บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 146.  บ้านพุบอนบน 147.  บ้านพุตะเคียน 148.  บ้านพุคาย 149.  บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 150.  บ้านบ่อตะคร้อ 151.  บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 152.  บ้านทุ่งแฝก 153.  บ้านทุ่งแจง 154.  บ้านทุ่งศาลา 155.  บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) 156.  บ้านท่ายาง 157.  บ้านท่ามะขาม 158.  บ้านตะโกล่าง 159.  บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 160.  บ้านชัฎเจริญ 161.  บ้านชัฎหนองหมี 162.  บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 163.  บ้านกล้วย 164.  น้ำตกห้วยสวนพลู 165.  ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 166.  ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 167.  ชุมชนวัดทุ่งหลวง 168.  ชุมชนวัดคูบัว 169.  ชุมชนบ้านบ่อ 170.  จันทคามวิทยา 171.  จรูญศรีวิทยาประชานุกูล 172.  กลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 173.   บ้านวังปลา