สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 : 1 ## PAGE 2

1.  แสมขาววิทยาคาร 2.  แพ่งพิทยาภูมิ 3.  เฉลิมช่วงวิทยาทาน 4.  อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 5.  สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 6.  สุเหร่าแคราย 7.  สุเหร่าเกาะไร่ 8.  สุเหร่าหลวงแพ่ง 9.  สุเหร่าสมอเอก 10.  สุเหร่าสมอเซ 11.  สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) 12.  สุเหร่าลาดน้ำขาว 13.  สุเหร่าปากคลอง 20 14.  สุเหร่าดารุลนาอีม 15.  สุเหร่าดอนเกาะกา 16.  สุเหร่าดอนกลาง 17.  สุเหร่าจรเข้น้อย 18.  สุเหร่าคู้ 19.  สุเหร่าคลองใหญ่ 20.  สุเหร่าคลองหกวา 21.  สุเหร่าคลอง 20 22.  สุเหร่าคลอง 19 23.  สุเหร่าคลอง 18 24.  สุเหร่าคลอง 15 25.  สุเหร่าคลอง 14 26.  สิทธิสุนทรอุทิศ 27.  สามัคคีราษฎร์บำรุง 28.  สะแกโดดประชาสรรค์ 29.  สกุลดีประชาสรรค์ 30.  สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) 31.  สกัด 80 32.  วัดไผ่ดำ 33.  วัดไชยธารา 34.  วัดใหม่ประเวศ 35.  วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 36.  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 37.  วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 38.  วัดแสนภูดาษ 39.  วัดแพรกนกเอี้ยง 40.  วัดเที่ยงพิมลมุข 41.  วัดเทพราช 42.  วัดเทพนิมิตร 43.  วัดเขาดิน 44.  วัดเกาะจันทาราม 45.  วัดเกาะ 46.  วัดเกตุสโมสร 47.  วัดอินทาราม 48.  วัดอรัญญิการาม 49.  วัดหลวงแพ่ง 50.  วัดหนามแดง 51.  วัดหนองกระสังสามัคคี 52.  วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) 53.  วัดสุขาราม 54.  วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) 55.  วัดสองคลอง 56.  วัดสว่างอารมณ์ 57.  วัดสมานรัตนาราม 58.  วัดสนามจันทร์ 59.  วัดศรีมงคล 60.  วัดลาดยาว 61.  วัดลาดบัว 62.  วัดล่าง 63.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 64.  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ 65.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ 66.  วัดรามัญ 67.  วัดพุทธอุดมวิหาร 68.  วัดพิมพาวาส 69.  วัดพิพิธประสาทสุนทร 70.  วัดพรหมสุวรรณ 71.  วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 72.  วัดผาณิตาราม 73.  วัดประศาสน์โสภณ 74.  วัดประตูน้ำท่าไข่ 75.  วัดประชาบำรุงกิจ 76.  วัดประชาบำรุง 77.  วัดบึงน้ำรักษ์ 78.  วัดบึงทองหลาง 79.  วัดบึงตาหอม 80.  วัดบ้านนา 81.  วัดบางไทร 82.  วัดบางแสม 83.  วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 84.  วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) 85.  วัดบางสมัคร 86.  วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) 87.  วัดบางพระ 88.  วัดบางผึ้ง 89.  วัดบางปลานัก 90.  วัดบางปรง 91.  วัดบน 92.  วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 93.  วัดนิโครธาราม 94.  วัดนครเนื่องเขต 95.  วัดท่าสะอ้าน 96.  วัดทด 97.  วัดตะพังคลี 98.  วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 99.  วัดดอนทอง 100.  วัดดอนทราย 101.  วัดญาณรังษาราม 102.  วัดชนะสงสาร 103.  วัดจุกเฌอ 104.  วัดจรเข้น้อย 105.  วัดคู้เกษมสโมสร 106.  วัดคลองเจ้า 107.  วัดคลองสวน 108.  วัดคลองบ้านโพธิ์ 109.  วัดคลองต้นหมัน 110.  วัดคลอง 18 111.  วัดกลางราษฎร์บำรุง 112.  วัดกระทุ่ม 113.  พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) 114.  พรหมานุเคราะห์ 115.  ปากบึงสิงโต 116.  ปากคลองบางขนาก 117.  ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 118.  ประกอบราษฎร์บำรุง 119.  บึงเทพยา 120.  บึงสิงโต 121.  บ้านแขวงกลั่น 122.  บ้านเกาะดอน 123.  บ้านสีล้ง 124.  บ้านวังตะเคียน 125.  บ้านวนท่าแครง 126.  บ้านปลายคลอง 20 127.  บ้านบึงพระอาจารย์ 128.  บ้านบางแก้ว 129.  บ้านบางข้าว 130.  บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ 131.  บ้านดอนเกาะกา 132.  บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) 133.  บ้านคลอง 21 134.  ตลาดเปร็ง 135.  ตลาดคลอง 16 136.  จันทร์เจริญ 137.  คลองพานทอง 138.  คลองขวาง