สพป.พะเยา เขต 2 : 1 ## PAGE 2

1.  อนุบาลเชียงม่วน 2.  อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 3.  อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 4.  อนุบาลปง 5.  อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 6.  ราชานุเคราะห์ 7.  ปัวพิทยา 8.  บ้านไชยสถาน 9.  บ้านใหม่ร่มเย็น 10.  บ้านใหม่พัฒนา 11.  บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก 12.  บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 13.  บ้านใหม่น้ำเงิน 14.  บ้านโจ้โก้ 15.  บ้านแฮะ(เชียงคำ) 16.  บ้านแฮะ(ปง) 17.  บ้านแวนโค้ง 18.  บ้านแวน 19.  บ้านแม่วังช้าง 20.  บ้านแม่ทาย 21.  บ้านแม่ทะลาย 22.  บ้านแม่ต๋ำ 23.  บ้านแบ่ง 24.  บ้านแก 25.  บ้านเวียงลอ 26.  บ้านเลี้ยว 27.  บ้านฮวก 28.  บ้านหัวทุ่ง 29.  บ้านห้วยไคร้ 30.  บ้านห้วยแม่แดง 31.  บ้านห้วยสิงห์ 32.  บ้านห้วยกั้ง 33.  บ้านหล่ายฝายแก้ว 34.  บ้านหลวง 35.  บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) 36.  บ้านหมุ้น 37.  บ้านหนุน 38.  บ้านหนองบัวเงิน 39.  บ้านหนองท่าควาย 40.  บ้านสีพรม 41.  บ้านสา 42.  บ้านสันหลวง 43.  บ้านสันปูเลย 44.  บ้านสันติสุข 45.  บ้านสันกลางนาดอ 46.  บ้านสักลอ 47.  บ้านสักทุ่ง 48.  บ้านสะแล่ง 49.  บ้านสระ 50.  บ้านสร้อยศรี 51.  บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 52.  บ้านสบบง 53.  บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 54.  บ้านสบขาม 55.  บ้านสถาน 56.  บ้านศรีเมืองชุม 57.  บ้านวังเค็มใหม่ 58.  บ้านวังบง 59.  บ้านร่องแมด 60.  บ้านร้องเชียงแรง 61.  บ้านร่องส้าน 62.  บ้านร่องย้าง 63.  บ้านร่องค้อม 64.  บ้านยางขาม 65.  บ้านม่วง 66.  บ้านพวงพยอม 67.  บ้านพระนั่งดิน 68.  บ้านฝายกวาง 69.  บ้านผาฮาว 70.  บ้านผาลาด 71.  บ้านผาตั้ง 72.  บ้านปี้ 73.  บ้านป่าสัก 74.  บ้านปางมดแดง 75.  บ้านปางผักหม 76.  บ้านปางถ้ำ 77.  บ้านป่าคา 78.  บ้านปัวศรีพรม 79.  บ้านปัว 80.  บ้านปงใหม่ 81.  บ้านปงสนุก(เชียงม่วน) 82.  บ้านปงสนุก(จุน) 83.  บ้านปง 84.  บ้านบุญเรือง 85.  บ้านบ่อเบี้ย 86.  บ้านน้ำมิน 87.  บ้านน้ำปุก 88.  บ้านน้ำจุน 89.  บ้านนาอ้อม 90.  บ้านนาบัว 91.  บ้านธาตุขิงแกง 92.  บ้านทุ่งแต 93.  บ้านทุ่งหล่ม 94.  บ้านทุ่งหนอง 95.  บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) 96.  บ้านทุ่งมอก 97.  บ้านทุ่งติ้ว 98.  บ้านทุ่งกล้วย 99.  บ้านท่าม่าน 100.  บ้านท่าฟ้าใต้ 101.  บ้านท่าฟ้าเหนือ 102.  บ้านถ้ำผาลาด 103.  บ้านต้นผึ้ง 104.  บ้านดู่ 105.  บ้านดอนไชยป่าแขม 106.  บ้านดอนแก้ว 107.  บ้านดอนเงิน 108.  บ้านดอนลาว 109.  บ้านดอนมูล(จุน) 110.  บ้านจุน 111.  บ้านควรเก๊าเงา 112.  บ้านควรดง 113.  บ้านขุนกำลัง 114.  บ้านกิ่วแก้ว 115.  บ้านก๊อหลวง 116.  บ้านก๊อน้อย 117.  ชุมชนบ้านเชียงบาน 118.  ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 119.  ชุมชนบ้านหลวง 120.  ชุมชนบ้านหนองเลา 121.  ชุมชนบ้านบอน 122.  ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 123.  ชุมชนบ้านดอนไชย 124.  ชัยชุมภู 125.  จำบอน