สพป.น่าน เขต 1 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 2.  ไตรธารวิทยา 3.  อนุบาลเมืองลี 4.  หาดทรายทองวิทยาคาร 5.  ศรีเวียงสาวิทยาคาร 6.  ศรีนาชื่น 7.  วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ 8.  ริมฝั่งว้าวิทยา 9.  ริมฝั่งน่านวิทยา 10.  ราษฎร์รัฐพัฒนา 11.  ราชานุบาล 12.  ภูเค็งพัฒนา 13.  ป่าแลวหลวงวิทยา 14.  ประกิตเวชศักดิ์ 15.  บ้านไหล่น่าน 16.  บ้านไพรอุดม 17.  บ้านไชยสถาน(เมืองน่าน) 18.  บ้านใหม่ 19.  บ้านโป่งคำ 20.  บ้านแม่ขะนิง 21.  บ้านแคว้ง 22.  บ้านเรือง 23.  บ้านเมืองจัง 24.  บ้านเป้า 25.  บ้านเปา 26.  บ้านเชียงยืน 27.  บ้านเชียงของ 28.  บ้านเชตวัน 29.  บ้านฮากฮาน 30.  บ้านอ่ายนาผา 31.  บ้านหาดเค็ด 32.  บ้านหัวเวียงเหนือ 33.  บ้านหัวเมือง 34.  บ้านหัวนา(เวียงสา) 35.  บ้านหัวนา(ภูเพียง) 36.  บ้านห้วยไฮ 37.  บ้านห้วยแฮ้ว 38.  บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี 39.  บ้านห้วยเฮือ 40.  บ้านห้วยเลา 41.  บ้านห้วยหลอด 42.  บ้านห้วยส้ม 43.  บ้านห้วยละเบ้ายา 44.  บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน 45.  บ้านห้วยมอญ 46.  บ้านห้วยปุก 47.  บ้านห้วยบง 48.  บ้านห้วยน้ำอุ่น 49.  บ้านห้วยนาย 50.  บ้านหลับมืนพรวน 51.  บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 52.  บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 53.  บ้านหนองบัว 54.  บ้านสาลีก 55.  บ้านสาลี่ 56.  บ้านส้านนาหนองใหม่ 57.  บ้านส้าน 58.  บ้านสาคร 59.  บ้านสันทะ 60.  บ้านสันติภาพ 61.  บ้านสะเลียม 62.  บ้านสะละภูเวียง 63.  บ้านสองแคว 64.  บ้านสบยาง 65.  บ้านสถาน 66.  บ้านศาลา 67.  บ้านศรีบุญเรือง 68.  บ้านศรีนาม่าน 69.  บ้านวัวแดง 70.  บ้านวังหมอ 71.  บ้านวังยาว 72.  บ้านวังตาว 73.  บ้านร่มเกล้า 74.  บ้านม่วงใหม่ 75.  บ้านม่วงเนิ้ง 76.  บ้านม่วงเจริญราษฎร์ 77.  บ้านม่วงตึ๊ด 78.  บ้านฟ้า 79.  บ้านพืชเจริญ 80.  บ้านพี้ใต้ 81.  บ้านพี้เหนือ 82.  บ้านพะเยา 83.  บ้านพรหม 84.  บ้านฝายแก้ว 85.  บ้านฝั่งหมิ่น 86.  บ้านผาสิงห์ 87.  บ้านผาตูบ 88.  บ้านผาขวาง 89.  บ้านปิงใน 90.  บ้านปิงหลวง 91.  บ้านป่าแดด 92.  บ้านป่าหุ่ง 93.  บ้านป่าสัก(แม่จริม) 94.  บ้านป่าสัก(เวียงสา) 95.  บ้านปางเป๋ย 96.  บ้านปางสา 97.  บ้านปางช้าง 98.  บ้านป่าคา 99.  บ้านปงสนุก 100.  บ้านบุ้ง 101.  บ้านบ่อหอย 102.  บ้านน้ำโค้ง 103.  บ้านน้ำแพะ 104.  บ้านน้ำแก่นเหนือ 105.  บ้านน้ำแก่นกลาง 106.  บ้านน้ำเลา 107.  บ้านน้ำเคิม 108.  บ้านน้ำเกี๋ยน 109.  บ้านน้ำอูน 110.  บ้านน้ำหิน 111.  บ้านน้ำหก 112.  บ้านน้ำลี 113.  บ้านน้ำลัดสบแก่น 114.  บ้านน้ำลัด 115.  บ้านน้ำมวบ 116.  บ้านน้ำพุ 117.  บ้านน้ำพาง 118.  บ้านน้ำปูน 119.  บ้านน้ำปาย 120.  บ้านน้ำตวง 121.  บ้านน้ำงาว 122.  บ้านน้ำครกใหม่ 123.  บ้านนาไลย 124.  บ้านนาไค้ 125.  บ้านนาเหลืองไชยราม 126.  บ้านนาเหลืองใน 127.  บ้านนาเคียน 128.  บ้านนาหล่าย 129.  บ้านนาสา 130.  บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 131.  บ้านนายาง 132.  บ้านนาผา 133.  บ้านนาบอน 134.  บ้านนาซาว 135.  บ้านนาคา 136.  บ้านนาก้า 137.  บ้านนากอก 138.  บ้านนา 139.  บ้านนวราษฎร์ 140.  บ้านธงหลวง 141.  บ้านทุ่งน้อย 142.  บ้านท่าลี่ 143.  บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) 144.  บ้านท่ามงคล 145.  บ้านทัพม่าน 146.  บ้านถืมตอง 147.  บ้านต้าม 148.  บ้านตอง 149.  บ้านดู่พงษ์ 150.  บ้านดอนไพรวัลย์ 151.  บ้านดอนเฟือง 152.  บ้านดอนหล่ายทุ่ง 153.  บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 154.  บ้านซาวหลวง 155.  บ้านชมพู 156.  บ้านจะเข้ภูหอม 157.  บ้านคำเรือง 158.  บ้านค้างอ้อย 159.  บ้านครกคำ 160.  บ้านขึ่งงามมงคล 161.  บ้านกิ่วน้ำ 162.  บ้านกาใส 163.  บ้านก้อ 164.  ทุ่งศรีทอง 165.  ตาลชุมศึกษาลัย 166.  ดอนสะไมย์วิทยา 167.  ชุมชนบ้านใหม่ 168.  ชุมชนบ้านอ้อย 169.  ชุมชนบ้านหลวง 170.  ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 171.  ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 172.  ชุมชนบ้านนาหลวง 173.  ชุมชนบ้านนาทะนุง 174.  ชุมชนบ้านนาคา 175.  ชุมชนบ้านดู่ใต้ 176.  จอมจันทร์วิทยาคาร