สพป.แพร่ เขต 1 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 31 2.  โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 3.  แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 4.  อนุบาลแพร่ 5.  อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 6.  วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) 7.  วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) 8.  วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) 9.  วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 10.  วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) 11.  วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) 12.  วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 13.  วัดต้นไคร้ 14.  วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) 15.  รัฐราษฎร์บำรุง 16.  บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) 17.  บ้านใหม่จัดสรร 18.  บ้านในเวียง 19.  บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) 20.  บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) 21.  บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) 22.  บ้านแม่แรม 23.  บ้านแม่แคม 24.  บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) 25.  บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 26.  บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) 27.  บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) 28.  บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) 29.  บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) 30.  บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) 31.  บ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 32.  บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) 33.  บ้านแม่พร้าว 34.  บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 35.  บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) 36.  บ้านแม่กระทิง 37.  บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) 38.  บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) 39.  บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) 40.  บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 41.  บ้านอ้อยวิทยาคาร 42.  บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) 43.  บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) 44.  บ้านห้วยโรงนอก 45.  บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) 46.  บ้านห้วยฮ่อม 47.  บ้านห้วยอ้อย 48.  บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 49.  บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) 50.  บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 51.  บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) 52.  บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) 53.  บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) 54.  บ้านหนองม่วงไข่ 55.  บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) 56.  บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) 57.  บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) 58.  บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 59.  บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) 60.  บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) 61.  บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) 62.  บ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) 63.  บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) 64.  บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 65.  บ้านวังปึ้ง 66.  บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) 67.  บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 68.  บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) 69.  บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 70.  บ้านร่องฟอง 71.  บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 72.  บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) 73.  บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) 74.  บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 75.  บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 76.  บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 77.  บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 78.  บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 79.  บ้านป่ากล้วย 80.  บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 81.  บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) 82.  บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) 83.  บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) 84.  บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) 85.  บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) 86.  บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 87.  บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) 88.  บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 89.  บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) 90.  บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 91.  บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) 92.  บ้านนาคูหา 93.  บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) 94.  บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 95.  บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 96.  บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) 97.  บ้านทุ่งคัวะ 98.  บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 99.  บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) 100.  บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 101.  บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) 102.  บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) 103.  บ้านดอนดี(ประชานุกูล) 104.  บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) 105.  บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 106.  บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) 107.  บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) 108.  บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) 109.  บ้านกาซ้อง 110.  ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) 111.  ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 112.  ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) 113.  ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 114.  ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)