สพป.นครพนม เขต 1 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) 2.  โพนสวางนางิ้ววิทยา 3.  โพนทองวิทยาคาร 4.  เรณูวิทยาคาร 5.  เมืองนครพนม 6.  อุ่มเหม้าวิทยาคาร 7.  อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 8.  อนุบาลนครพนม 9.  หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 10.  หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 11.  สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 12.  ศรีโพนทองวิทยา 13.  วัดพระธาตุพนม 14.  ลาดสว่างวิทยา 15.  รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 16.  มรุกขนคร 17.  พระซองวิทยาคาร 18.  พระกลางวิทยาคาร 19.  ปลาปากราษฎร์บำรุง 20.  บ้านไทยสามัคคี 21.  บ้านใหม่วังเซือม 22.  บ้านโสกแมว 23.  บ้านโพนแพง 24.  บ้านโพนสาวเอ้ 25.  บ้านโพนสวางหนองแหน 26.  บ้านโพนป่าหว้าน 27.  บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 28.  บ้านโพนทา 29.  บ้านโพนทัน 30.  บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 31.  บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 32.  บ้านโพธิ์ศรี 33.  บ้านโพธิ์ตาก 34.  บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 35.  บ้านโนนหอม 36.  บ้านโนนสังข์ 37.  บ้านโนนสวรรค์ 38.  บ้านโชคอํานวย 39.  บ้านโคกหินแฮ่ 40.  บ้านโคกสูง 41.  บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 42.  บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 43.  บ้านโคกก่อง 44.  บ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 45.  บ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 46.  บ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 47.  บ้านแสนพันหมันหย่อน 48.  บ้านแขนนาง 49.  บ้านแก่งโพธิ์ 50.  บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 51.  บ้านเหิบ 52.  บ้านเหล่าสำราญ 53.  บ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 54.  บ้านเหล่าทุ่ง 55.  บ้านเนินสะอาด 56.  บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 57.  บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 58.  บ้านหัวขัวใต้ 59.  บ้านห้วยไหล่ 60.  บ้านห้วยทราย 61.  บ้านหนองโพธิ์วังโน 62.  บ้านหนองแสง 63.  บ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 64.  บ้านหนองแซง(อ.เมือง) 65.  บ้านหนองแคน 66.  บ้านหนองห้าง 67.  บ้านหนองหอยใหญ่ 68.  บ้านหนองหอยคำอ้อม 69.  บ้านหนองหญ้าไซ 70.  บ้านหนองหญ้าม้า 71.  บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 72.  บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 73.  บ้านหนองสะโน 74.  บ้านหนองยาว 75.  บ้านหนองยอโพนแพง 76.  บ้านหนองปลาดุก 77.  บ้านหนองบึง 78.  บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 79.  บ้านหนองบัวหนองแวง 80.  บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 81.  บ้านหนองบัวด่านเก่า 82.  บ้านหนองบัวคำ 83.  บ้านหนองบัว 84.  บ้านหนองบ่อ 85.  บ้านหนองนางด่อน 86.  บ้านหนองดินแดง 87.  บ้านหนองญาติ 88.  บ้านหนองจันทน์ 89.  บ้านหนองค้าโคกกุง 90.  บ้านหนองคอง 91.  บ้านหนองกุดแคน 92.  บ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 93.  บ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 94.  บ้านหนองกุง(อ.นาแก) 95.  บ้านหนองกกคูณ 96.  บ้านสําราญ 97.  บ้านสุขเกษม 98.  บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 99.  บ้านสามแยกหัวภูธร 100.  บ้านสว่างสำราญ 101.  บ้านสร้างแห่ 102.  บ้านสร้างแป้น 103.  บ้านสร้างเม็ก 104.  บ้านสร้างหิน 105.  บ้านศรีธน 106.  บ้านวังไฮหนองกุง 107.  บ้านวังโพธิ์ 108.  บ้านวังสิม 109.  บ้านวังยาง(อ.วังยาง) 110.  บ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 111.  บ้านวังม่วง 112.  บ้านวังตามัว 113.  บ้านวังกะเบา 114.  บ้านวังกระแส 115.  บ้านยอดชาดวิทยา 116.  บ้านมหาชัย 117.  บ้านม่วง 118.  บ้านพิมานท่า 119.  บ้านพระซองเหนือ 120.  บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 121.  บ้านผึ้ง 122.  บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 123.  บ้านปากบัง 124.  บ้านปลาปากน้อย 125.  บ้านน้ำบ่อ 126.  บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 127.  บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 128.  บ้านนาโสก 129.  บ้านนาโดนใหม่ 130.  บ้านนาโดนเก่า 131.  บ้านนาแกบึงเหล็ก 132.  บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 133.  บ้านนาเลียง 134.  บ้านนาเชือก 135.  บ้านนาหัวบ่อ 136.  บ้านนาหลวง 137.  บ้านนาหนาด 138.  บ้านนาสีนวล 139.  บ้านนาสะเดา 140.  บ้านนาราชควายน้อย 141.  บ้านนาราชควาย 142.  บ้านนายอน้อย 143.  บ้านนายอ 144.  บ้านนามูลฮิ้น 145.  บ้านนามะเขือ 146.  บ้านนาม่วง 147.  บ้านนามนดงติ้ววิทยา 148.  บ้านนาป่ง 149.  บ้านนาบั่ว 150.  บ้านนาบัว 151.  บ้านนาทุ่งมั่ง 152.  บ้านนาทราย 153.  บ้านนาดี 154.  บ้านนาดอกไม้ 155.  บ้านนางเลิศ 156.  บ้านนางาม 157.  บ้านนาคู่ 158.  บ้านนาคำโนนขาม 159.  บ้านนาคำ 160.  บ้านนาคอกควาย 161.  บ้านนาขามส้มป่อย 162.  บ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 163.  บ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 164.  บ้านนากุงยางคำ 165.  บ้านน้อยใต้ 166.  บ้านนกเหาะ 167.  บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 168.  บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 169.  บ้านทุ่งสว่าง 170.  บ้านทุ่งมน 171.  บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 172.  บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 173.  บ้านทันสมัย 174.  บ้านทรายมูลคำผักแพว 175.  บ้านถาวรนาอุดม 176.  บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 177.  บ้านตับเต่าโนนจันทร์ 178.  บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 179.  บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 180.  บ้านดินดำหมากเฟือง 181.  บ้านดอนโทน 182.  บ้านดอนแดงเจริญทอง 183.  บ้านดอนแดง 184.  บ้านดอนสวรรค์ 185.  บ้านดอนยานาง 186.  บ้านดอนม่วง 187.  บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 188.  บ้านดอนดู่ 189.  บ้านดอนข้าวหลาม 190.  บ้านดอนขาว 191.  บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 192.  บ้านดงโชค 193.  บ้านดงอินำ 194.  บ้านดงยอ(อ.เมือง) 195.  บ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 196.  บ้านดงมะเอก 197.  บ้านดงป่ายูง 198.  บ้านดงบาก 199.  บ้านดงน้อยพัฒนา 200.  บ้านดงติ้ว 201.  บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 202.  บ้านดงดู่งาม 203.  บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 204.  บ้านชะโนต 205.  บ้านจำปา 206.  บ้านจอมมณี 207.  บ้านจรุกเตย 208.  บ้านคำเม็ก 209.  บ้านคำเตย 210.  บ้านคำสว่าง 211.  บ้านคำพอก 212.  บ้านคำผาสุก 213.  บ้านคำชะอี 214.  บ้านคับพวง 215.  บ้านขามเฒ่า 216.  บ้านขอนขว้าง 217.  บ้านขอนกองโพนทอง 218.  บ้านกุรุคุ 219.  บ้านกุตาไก้ 220.  บ้านกุดฉิม 221.  บ้านกุงโกน 222.  บ้านกอก 223.  บ้านกลางมูลอ้น 224.  บ้านกลางบ้านหนาด 225.  บ้านกลางน้อย 226.  บ้านกล้วย 227.  บ้านกกไฮ 228.  บ่อดอกซ้อนท่าวัด 229.  นาเหนือทุ่งทองวิทยา 230.  นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 231.  นาผือบอนราษฎร์นุกูล 232.  นาถ่อนวิทยานุกูล 233.  นาถ่อนท่าวิทยาคาร 234.  นางามวิทยาคาร 235.  ธารน้ำใจ 236.  ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 237.  ดอนเหลืองทองวิทยา 238.  ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 239.  ดงสว่างเจริญวิทย์ 240.  ชุมชนหนองฮีสามัคคี 241.  ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 242.  ชุมชนบ้านพุ่มแก 243.  ชุมชนบ้านพิมาน 244.  ชุมชนนามนวิทยาคาร