สพป.สกลนคร เขต 1 : 1 ## PAGE 2

1.  ไพศาลวิทยา 2.  โพนบกผดุงศาสตร์ 3.  โพนงามโคกวิทยาคาร 4.  โคกเลาะวิทยาคาร 5.  แก้งคำประชาสามัคคี 6.  เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 7.  เชิงชุมราษฎร์นุกูล 8.  เขื่อนน้ำพุง 9.  อนุบาลโพนนาแก้ว 10.  อนุบาลโคกศรีสุพรรณ 11.  อนุบาลเต่างอย 12.  อนุบาลสกลนคร 13.  อนุบาลภูพาน 14.  อนุบาลกุสุมาลย์ 15.  ห้วยปลาใยผดุงวิทยา 16.  ห้วยทรายวิทยา 17.  หนองผือเทพนิมิต 18.  สกลนคร(วันครู2501) 19.  ศิริราษฎร์วิทยาคาร 20.  ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 21.  ผักแพวบำรุงวิทยา 22.  บ้านไร่นาดี 23.  บ้านใหม่พัฒนา 24.  บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 25.  บ้านโพนวัฒนาวิทยา 26.  บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา 27.  บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 28.  บ้านโพนทองประชาอุทิศ 29.  บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 30.  บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 31.  บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิท 32.  บ้านโนนกุง 33.  บ้านโคกแก้ว 34.  บ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) 35.  บ้านโคกสะอาด 36.  บ้านโคกม่วง 37.  บ้านโคกภู 38.  บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 39.  บ้านโคกกลาง 40.  บ้านแมดนาท่ม 41.  บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 42.  บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 43.  บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 44.  บ้านเชิงดอย 45.  บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 46.  บ้านฮ่องสิมประชาสรร 47.  บ้านอุ่มจาน 48.  บ้านอีกุด 49.  บ้านห้วยแคน 50.  บ้านห้วยหีบวิทยาธาร 51.  บ้านห้วยหวด 52.  บ้านห้วยยาง 53.  บ้านห้วยกอกหนองเค็ม 54.  บ้านหลุบเลา 55.  บ้านหนองไผ่ 56.  บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 57.  บ้านหนองแข้โนนมาลา 58.  บ้านหนองหอย 59.  บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 60.  บ้านหนองสระ 61.  บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 62.  บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 63.  บ้านหนองมะเกลือ 64.  บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 65.  บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) 66.  บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา 67.  บ้านหนองบึงทวาย 68.  บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 69.  บ้านหนองนาเลิศ 70.  บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 71.  บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 72.  บ้านหนองกอมป่าขาว 73.  บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 74.  บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) 75.  บ้านสะพานสาม 76.  บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 77.  บ้านสนามบิน 78.  บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ 79.  บ้านวังปลาเซือม 80.  บ้านลาดค้อ 81.  บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 82.  บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ 83.  บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 84.  บ้านม่วงวิทยา 85.  บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 86.  บ้านพานสหราษฎร์บำรุง 87.  บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 88.  บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 89.  บ้านพะโค 90.  บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 91.  บ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม 92.  บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 93.  บ้านป่าหว้าน 94.  บ้านป่าผาง 95.  บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 96.  บ้านประชาสุขสันติ์ 97.  บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 98.  บ้านบ่อเดือนห้า 99.  บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 100.  บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 101.  บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 102.  บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 103.  บ้านนาแก 104.  บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 105.  บ้านนาเดื่อ 106.  บ้านนาอ่างม่วงคำ 107.  บ้านนาสีนวล 108.  บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 109.  บ้านนามนประชาสามัคคี 110.  บ้านนาตาลคำข่า 111.  บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 112.  บ้านนาดี 113.  บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 114.  บ้านนาจาน 115.  บ้านนาคำวิทยาคาร 116.  บ้านนาขาม 117.  บ้านนากับแก้ 118.  บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 119.  บ้านน้อยจอมศรี 120.  บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 121.  บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ 122.  บ้านท่าม่วง 123.  บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 124.  บ้านตองโขบ 125.  บ้านด่านม่วงคำ 126.  บ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 127.  บ้านดอนเชียงคูณ 128.  บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี 129.  บ้านดอนสัมพันธ์ 130.  บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 131.  บ้านดงหลวง 132.  บ้านดงหนองเหียน 133.  บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 134.  บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 135.  บ้านดงขุมข้าว 136.  บ้านดงขวาง 137.  บ้านซ่งเต่า 138.  บ้านชมภูพาน 139.  บ้านจันทร์เพ็ญ 140.  บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 141.  บ้านค้อใหญ่ 142.  บ้านค้อน้อย 143.  บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 144.  บ้านกุดแข้ 145.  บ้านกุดฮู 146.  บ้านกุดสะกอย 147.  บ้านกุดน้ำใส 148.  บ้านกุงศรี 149.  บ้านกวนบุ่น 150.  บ้านกลางนาเดื่อ 151.  บ้านกลาง 152.  บ้านกกส้มโฮง 153.  บ้านกกปลาซิวนาโด่ 154.  น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 155.  นาแก้วพิทยาคม 156.  นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) 157.  นาเพียงสว่างวิทยานุกูล 158.  นาอ้อยคำสะอาด 159.  นายอวัฒนา 160.  นางอยโพนปลาโหล 161.  ธาตุนาเวงวิทยา 162.  ทุ่งมนพิทยาคาร 163.  ท่าแร่วิทยา 164.  ท่าศาลาราษฎร์วิทยา 165.  ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 166.  ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 167.  ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 168.  ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 169.  ชุมชนบ้านสร้างค้อ 170.  ชุมชนบ้านกุดไห 171.  ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 172.  ชุมชนนิรมัย 173.  ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 174.  งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 175.  กุดบากราษฎร์บำรุง