สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 : 7 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) 2.  ไตรมิตรวิทยา 3.  ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 4.  โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา 5.  โรงเรียนบ้านหนองตุ 6.  โนนเพชรพัฒนา 7.  โคกสว่างหาญไพรวัลย์ 8.  โคกล่ามวิทยาคาร 9.  โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 10.  เหล่าขุมมันท่าสะอาด 11.  เสลภูมิสามัคคี 12.  เมืองไพรวิทยาคาร 13.  เมืองโพธิ์ชัย 14.  อัคคะวิทยา 15.  อนุบาลโพนทอง 16.  อนุบาลเมืองเสลภูมิ 17.  อนุบาลเมืองเมยวดี 18.  อนุบาลเมืองหนองพอก 19.  หนองไฮภูเขาทอง 20.  หนองโนราษฎร์บำรุง 21.  หนองแวงบึงงาม 22.  หนองหลวงประชาบำรุง 23.  หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 24.  หนองจอกวิทยา 25.  หนองคำวิทยา 26.  สีดากระพี้ประชาสรรค์ 27.  สามพานประชาสรรค์ 28.  สะอาดเจริญใหม่สามัคคี 29.  ศรีสวัสดิ์ 30.  วังใหญ่หนองผักแว่น 31.  วังหลวง 32.  พนาลัยวิทยาเสริม 33.  ป่าไม้อุทิศ 11 34.  บึงอุดมบึงคำ 35.  บ้านโสกเตย 36.  บ้านโพนเฒ่า 37.  บ้านโพนทอง 38.  บ้านโพนงามหนองน้ำกิน 39.  บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 40.  บ้านโพธิ์ศรี 41.  บ้านโพธิ์ตาก 42.  บ้านโพธิ์ชัน 43.  บ้านโพธิ์งาม 44.  บ้านโป่งประชาพัฒน์ 45.  บ้านโนนไชยศรี 46.  บ้านโนนใหญ่ 47.  บ้านโนนโพธิ์ 48.  บ้านโนนสว่าง 49.  บ้านโนนสวรรค์ 50.  บ้านโนนลาด 51.  บ้านโนนยาง 52.  บ้านโนนปลาเข็ง 53.  บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 54.  บ้านโจด 55.  บ้านโคกใหญ่ 56.  บ้านโคกหนองบัว 57.  บ้านโคกสี 58.  บ้านโคกสมบูรณ์ 59.  บ้านโคกนาคำ 60.  บ้านโคกกุงดอนกอก 61.  บ้านโคกกกม่วง 62.  บ้านแห่ประชานุกูล 63.  บ้านแฝก 64.  บ้านแก้งศรีสว่าง 65.  บ้านเหล่าโพนงาม 66.  บ้านเหล่าแขมดงกลาง 67.  บ้านเหล่าน้อย 68.  บ้านอุ่มเม่า 69.  บ้านหัวคู 70.  บ้านหันหน่องสามัคคี 71.  บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 72.  บ้านห้วยทราย 73.  บ้านหนองไฮ 74.  บ้านหนองไผ่หนองหว้า 75.  บ้านหนองใหญ่ทับครัว 76.  บ้านหนองโน 77.  บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 78.  บ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 79.  บ้านหนองแสงทุ่ง 80.  บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 81.  บ้านหนองแวงใหญ่ 82.  บ้านหนองแวงแห่ 83.  บ้านหนองแข้ดง 84.  บ้านหนองเม็ก 85.  บ้านหนองเดิ่น 86.  บ้านหนองอึ่งโปโล 87.  บ้านหนองอิโล 88.  บ้านหนองหิ่งหาย 89.  บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 90.  บ้านหนองหงษ์หนองงู 91.  บ้านหนองสิม 92.  บ้านหนองสำราญหนองเรือ 93.  บ้านหนองสองห้อง 94.  บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี 95.  บ้านหนองม่วง 96.  บ้านหนองฟ้า 97.  บ้านหนองผักแว่น 98.  บ้านหนองบัว 99.  บ้านหนองบก 100.  บ้านหนองนกเป็ด 101.  บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) 102.  บ้านหนองนกทา 103.  บ้านหนองตาไก้ 104.  บ้านหนองตอ 105.  บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 106.  บ้านหนองขี้ม้า 107.  บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 108.  บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก 109.  บ้านหนองขอนแก่น 110.  บ้านหนองกุง 111.  บ้านสีเสียด 112.  บ้านสำโรงหนองจอก 113.  บ้านสะอาดนาดี 114.  บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 115.  บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 116.  บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 117.  บ้านวังเข 118.  บ้านวังยาว 119.  บ้านวังม่วย 120.  บ้านลาด 121.  บ้านราษฎร์ดำเนิน 122.  บ้านยาง 123.  บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 124.  บ้านภูเขาทอง 125.  บ้านพันขาง 126.  บ้านพรหมจรรย์ 127.  บ้านพรมสวรรค์ 128.  บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 129.  บ้านป่าขีหนองขุ่น 130.  บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ 131.  บ้านปากช่อง 132.  บ้านป้องสร้างบุ 133.  บ้านปลาโด 134.  บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 135.  บ้านบาโคหนองแคน 136.  บ้านบากหนองเทา 137.  บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) 138.  บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 139.  บ้านบ่อแกนางเลา 140.  บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 141.  บ้านน้ำเกลี้ยง 142.  บ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ 143.  บ้านนาโพธิ์ 144.  บ้านนาแพง 145.  บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) 146.  บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี 147.  บ้านนาเลา 148.  บ้านนาเมือง 149.  บ้านนาอุ่ม 150.  บ้านนาสีใส 151.  บ้านนาศรีนวล 152.  บ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง 153.  บ้านนาทม 154.  บ้านนางาม 155.  บ้านนากระตึบ 156.  บ้านท่าไคร้ 157.  บ้านท่าเสียว 158.  บ้านท่าเยี่ยม 159.  บ้านท่าสี 160.  บ้านท่าสำราญ 161.  บ้านท่าลาดหนองผักตบ 162.  บ้านท่าม่วง 163.  บ้านทรายมูล 164.  บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 165.  บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 166.  บ้านดอนเรือ 167.  บ้านดอนหวาย 168.  บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 169.  บ้านดอนชาด 170.  บ้านดอนควาย 171.  บ้านดงแจ้งโนนสูง 172.  บ้านดงหวาย 173.  บ้านดงยาง 174.  บ้านดงประเสริฐ 175.  บ้านดงดิบ 176.  บ้านดงกลาง 177.  บ้านจัมปาพระอุ้ย 178.  บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 179.  บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 180.  บ้านคำโพนสูง 181.  บ้านคำอุปราช 182.  บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 183.  บ้านคำนาดี 184.  บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา 185.  บ้านขว้างวิทยากร 186.  บ้านกุดแห่ 187.  บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 188.  บ้านกุดเรือ 189.  บ้านกุดเต่าวิทยา 190.  บ้านกุดขุ่น 191.  บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 192.  บ้านกกตาลดงบังวิทยา 193.  บัวดงมันวิทยา 194.  น้ำคำสมศรี 195.  นาแพงวิทยาคาร 196.  ท่าสีดาวิทยา 197.  ทรายทองเฉลิมวิทย์ 198.  ถนนชัยสามัคคี 199.  ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 200.  ชุมพรนาเจริญ 201.  ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 202.  ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 203.  ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 204.  ชุมชนบ้านสว่าง 205.  ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 206.  ชุมชนบ้านชมสะอาด 207.  ชุมชนบ้านขวาว 208.  ชุมชนบัวคำ 209.  ชุมชนนาทมโคกก่อง 210.  จุมจังนาคำชลประทานวิทยา 211.  คำพระโคกก่งวิทยา 212.  คำนางตุ้มโนนสวรรค์ 213.  ขวัญเมือง 214.  กุดสระวิทยานุกูล