สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 : 7 ## PAGE 2

1.  ไตรราษฎร์วิทยา 2.  ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 3.  ไตรคามสามัคคี 4.  โสภาพพิทยาภรณ์ 5.  โพนขวาวพิทยาคม 6.  โนนไทยวิทยาคาร 7.  เมืองโพนทราย 8.  เมืองเกษตรวิสัย 9.  เมืองอารัมย์ 10.  เมืองอาจสามารถ 11.  เมืองสุวรรณภูมิ 12.  เมืองปทุมรัตต์ 13.  เมืองบัววิทยาคาร 14.  เมืองทุ่งวิทยา 15.  เมืองจำปาขัน 16.  อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 17.  อนุบาลเมืองพนมไพร 18.  หว่านท่าสมอวิทยา 19.  ห้วยหินลาด 20.  หนองหินใหญ่วิทยา 21.  หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 22.  หนองยางวิทยาคม 23.  หนองพระบางตลาดม่วง 24.  หนองบัวประชาสรรค์ 25.  หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 26.  หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 27.  หนองขามวิทยา 28.  หนองกุงวิทยา 29.  สีสวาดเล็บขาว 30.  สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 31.  สาวแหวิทยา 32.  สามขาพิทยาคม 33.  สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ 34.  วัดแจ่มอารมณ์ 35.  วัดบ้านโพนเงิน 36.  วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 37.  ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 38.  ยางคำวิทยา 39.  ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 40.  ปัญจคามประชาสรรค์ 41.  ประสิทธาราม 42.  บ้านไทรทอง 43.  บ้านโหรา 44.  บ้านโพนโพธิ์หว้างาม 45.  บ้านโพนแท่น 46.  บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 47.  บ้านโพนเงินโพนทอง 48.  บ้านโพนหิน 49.  บ้านโพนสูง 50.  บ้านโพนสะอาด 51.  บ้านโพนยานาง 52.  บ้านโพนพอุง 53.  บ้านโพนทัน 54.  บ้านโพนทอง(โพนทราย) 55.  บ้านโพนทอง(ปทุมรัตต์) 56.  บ้านโพนดวนสาวเอ้ 57.  บ้านโพนดวน 58.  บ้านโพนงาม 59.  บ้านโพนครกน้อย 60.  บ้านโพธิ์ใหญ่ 61.  บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 62.  บ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์) 63.  บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 64.  บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 65.  บ้านโนนแฮด 66.  บ้านโนนสะอาดหนองแต้ 67.  บ้านโนนสวรรค์ 68.  บ้านโนนศิลา 69.  บ้านโนนวิทยาพัฒน์ 70.  บ้านโนนยางรัฐพัฒนา 71.  บ้านโนนม่วง 72.  บ้านโนนทรายสระทอง 73.  บ้านโนนตาด 74.  บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 75.  บ้านโนนจิกหนองคู 76.  บ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 77.  บ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์) 78.  บ้านโคกสำโรง 79.  บ้านโคกก่อง 80.  บ้านโคกกลาง 81.  บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 82.  บ้านแสนสี 83.  บ้านแวงวังเซียม 84.  บ้านแดง 85.  บ้านแจ้ง 86.  บ้านแคน(วันครู 2503) 87.  บ้านแขม 88.  บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 89.  บ้านเหล่าฮก 90.  บ้านเหล่าหัวภู 91.  บ้านเหล่าบากสามัคคี 92.  บ้านเหล่าติ้ว 93.  บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 94.  บ้านเหล่าข้าว 95.  บ้านเหม้าวิทยา 96.  บ้านเหนือ 97.  บ้านเล้าข้าว 98.  บ้านเมืองสรวง 99.  บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว 100.  บ้านเมืองคลอง 101.  บ้านเม็กหางเหย 102.  บ้านเป้า 103.  บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 104.  บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 105.  บ้านเด่นราษฎร์ 106.  บ้านเขวาใหญ่ 107.  บ้านเขวาโคกสวายโดด 108.  บ้านเขวาหรดี 109.  บ้านเขวาทุ่ง 110.  บ้านเขวาตะคลอง 111.  บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 112.  บ้านฮ่องสังข์ 113.  บ้านฮ่องทราย 114.  บ้านอี่เม้ง 115.  บ้านหินกอง 116.  บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 117.  บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 118.  บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 119.  บ้านหัวหนองตาด 120.  บ้านหัวหนองกุดหลด 121.  บ้านหัวนา(เมืองสรวง) 122.  บ้านหัวนา(พนมไพร) 123.  บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 124.  บ้านหัวดอนชาด 125.  บ้านหัวดงกำแพง 126.  บ้านหัวดง 127.  บ้านหัวช้างเลิงแก 128.  บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 129.  บ้านหว่านไฟ 130.  บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 131.  บ้านหมอตา 132.  บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 133.  บ้านหนองไศล 134.  บ้านหนองไผ่ลุ่ม 135.  บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 136.  บ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) 137.  บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 138.  บ้านหนองแล้ง 139.  บ้านหนองเหล็ก 140.  บ้านหนองเรือ 141.  บ้านหนองเปลือยตาแสง 142.  บ้านหนองฮาง 143.  บ้านหนองอีเข็ม 144.  บ้านหนองอ่างดอกรัก 145.  บ้านหนองหินน้อย 146.  บ้านหนองหัวคน 147.  บ้านหนองหว้า 148.  บ้านหนองหมื่นถ่าน 149.  บ้านหนองส้าวโพนงอย 150.  บ้านหนองสังข์ 151.  บ้านหนองสระหงส์ 152.  บ้านหนองสรวงหนองซำ 153.  บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 154.  บ้านหนองยางหนองไผ่ 155.  บ้านหนองย่างงัว 156.  บ้านหนองยาง(โพนทราย) 157.  บ้านหนองยาง(อาจสามารถ) 158.  บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย 159.  บ้านหนองฟ้า 160.  บ้านหนองพลับ 161.  บ้านหนองผือโนนค้อ 162.  บ้านหนองบึง 163.  บ้านหนองบั่ววิทยา 164.  บ้านหนองบัว 165.  บ้านหนองนาหล้า 166.  บ้านหนองทัพไทย 167.  บ้านหนองช้าง 168.  บ้านหนองจาน 169.  บ้านหนองคูโคกเพ็ก 170.  บ้านหนองคูณ 171.  บ้านหนองขาม 172.  บ้านหนองกุง 173.  บ้านหญ้าหน่อง 174.  บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 175.  บ้านสูงยาง 176.  บ้านสิงห์ไคล 177.  บ้านสำโรง 178.  บ้านสำราญหนองบาก 179.  บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 180.  บ้านสำราญ 181.  บ้านสาหร่าย 182.  บ้านส่องอนามัย 183.  บ้านสองชั้น 184.  บ้านสว่าง 185.  บ้านสวนปอ 186.  บ้านสระโพนทอง 187.  บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 188.  บ้านสระบัว 189.  บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 190.  บ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์) 191.  บ้านสมสะอาด 192.  บ้านศาลา 193.  บ้านวารีสีสุก 194.  บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา 195.  บ้านลิ้นฟ้า 196.  บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 197.  บ้านร้านหญ้า 198.  บ้านยางเลิง 199.  บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) 200.  บ้านยางเครือด่านน้อย 201.  บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 202.  บ้านมะกอก 203.  บ้านมหิงษาราม 204.  บ้านม่วง 205.  บ้านภูดิน 206.  บ้านภูงา 207.  บ้านพิลา 208.  บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 209.  บ้านฝาง 210.  บ้านผำโนนสว่าง 211.  บ้านป่ายางวนาทิพย์ 212.  บ้านป่ายาง 213.  บ้านป่าดวนพังหาด 214.  บ้านปลาค้าว 215.  บ้านบุ่งเบา 216.  บ้านบัวงาม 217.  บ้านบัวขาว 218.  บ้านน้ำเงิน 219.  บ้านน้ำอ้อม 220.  บ้านน้ำคำน้อยวิทยา 221.  บ้านน้ำคำน้อย 222.  บ้านน้ำคำ(อาจสามารถ) 223.  บ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์) 224.  บ้านนาแค 225.  บ้านนานวลราษฎร์นิยม 226.  บ้านนางเตี้ยไศลทอง 227.  บ้านนา 228.  บ้านนกเหาะ 229.  บ้านธาตุสามัคคี 230.  บ้านธาตุจอมศรี 231.  บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 232.  บ้านท่าลาดวารีวิทยา 233.  บ้านท่าค้อ 234.  บ้านทองหลาง 235.  บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 236.  บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 237.  บ้านตาจ่อยหนองสระ 238.  บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 239.  บ้านตังหมอง 240.  บ้านตลาดไชย 241.  บ้านดู่ฝายใหญ่ 242.  บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) 243.  บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) 244.  บ้านดู่ 245.  บ้านดอนแดง(หนองฮี) 246.  บ้านดอนแดง(พนมไพร) 247.  บ้านดอนแคน 248.  บ้านดอนเจริญ 249.  บ้านดอนหม่วย 250.  บ้านดอนยางดอนสังข์ 251.  บ้านดอนบ่อดอนแฮด 252.  บ้านดอนคำ 253.  บ้านดอนขาม 254.  บ้านดอกไม้ 255.  บ้านดงเย็น 256.  บ้านดงเมืองจอก 257.  บ้านดงหมากไฟ 258.  บ้านดงมัน 259.  บ้านดงบัง 260.  บ้านดงช้าง 261.  บ้านดงครั่งใหญ่ 262.  บ้านดงครั่งน้อย 263.  บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 264.  บ้านชาติ 265.  บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 266.  บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 267.  บ้านจานใต้ 268.  บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง 269.  บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 270.  บ้านงูเหลือม 271.  บ้านคูเมือง 272.  บ้านคูฟ้า 273.  บ้านคูดินทราย 274.  บ้านคุยผงดงน้อย 275.  บ้านคำแดง 276.  บ้านคำพระ 277.  บ้านค้อโนนสว่าง 278.  บ้านค้อแสนสี 279.  บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 280.  บ้านขุมเงิน 281.  บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 282.  บ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ) 283.  บ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 284.  บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 285.  บ้านขามป้อม 286.  บ้านขัดเค้า 287.  บ้านข่อย 288.  บ้านขมิ้น 289.  บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 290.  บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 291.  บ้านกู่กาสิงห์ 292.  บ้านกุดเขียว 293.  บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 294.  บ้านกอกแก้ว 295.  บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 296.  บ้านกระจายเหล่าสูง 297.  บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 298.  บัวสูงบัวเงินวิทยา 299.  บ่อพันขันวิทยา 300.  น้ำคำใหญ่วิทยา 301.  นาชมดอนกลางวิทยา 302.  ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 303.  ทุ่งศรีเมืองวิทยา 304.  ทุ่งกุลาประชารัฐ 305.  ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 306.  ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 307.  ดอนแฮดวิทยา 308.  ดอนเสาโฮง 309.  ดอนดู่ดอนเจริญ 310.  ดอนกลอยวิทยาคาร 311.  ดงเกลือวิทยา 312.  ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 313.  ชุมชนบ้านโพนเมือง 314.  ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) 315.  ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 316.  ชุมชนบ้านหมากยาง 317.  ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) 318.  ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) 319.  ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 320.  ชุมชนบ้านผำ 321.  ชุมชนดงสว่างหนองแซง 322.  ชีโหล่นวิทยา 323.  ชีโนวาทธำรง 324.  จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 325.  จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 326.  จตุรคามพัฒนา 327.  จตุคามวิทยา 328.  คุรุราษฎร์สามัคคี 329.  คำไฮสำโรงวิทยาคาร 330.  ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 331.  ขวาวคุรุประชาสรรค์