สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 : 7 ## PAGE 2

1.  ไพศาลวิทยาคม 2.  ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 3.  ไตรมิตรวิทยา 4.  ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 5.  ไตรคามวิทยา 6.  โสภโณประชาสรรค์ 7.  โพธิ์สัยสว่างวิทย์ 8.  โนนเชียงบังหาดหนองแค 9.  โนนสีดาวิทยา 10.  แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 11.  เวฬุวันวิทยา 12.  เมืองร้อยเอ็ด 13.  เมืองธวัชบุรี 14.  เมืองจังหาร 15.  เขวาชีรัฐประชาสรรค์ 16.  อนุบาลร้อยเอ็ด 17.  อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 18.  หัวนางามวิทยา 19.  หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 20.  หนองตอวิทยา 21.  หนองคูโคกขุมดิน 22.  สหสามัคคีวิทยา 23.  สหคามวิทยาคาร 24.  วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 25.  วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 26.  วังยาวเจริญวิทย์ 27.  ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 28.  ราชสารสุธีอนุสรณ์ 29.  รัตนประชานุสรณ์ 30.  รัฐประชาวิทยาคาร 31.  รัฐทวิคาม 32.  ร่องคำวิทยานุกูล 33.  พรหมยานุสรณ์ 34.  ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย 35.  ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 36.  ประชาราษฏร์รังสรรค์ 37.  บึงงามพัฒนา 38.  บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 39.  บ้านไผ่ 40.  บ้านไก่ป่า 41.  บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 42.  บ้านโพนทอง 43.  บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) 44.  บ้านโนนแท่น 45.  บ้านโนนสำราญ 46.  บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี 47.  บ้านโนนราษี 48.  บ้านโนนรัง 49.  บ้านโนนข่า 50.  บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) 51.  บ้านโคกมอน 52.  บ้านโคกข่าหนองโก 53.  บ้านโคกกลาง 54.  บ้านแวงวิทยา 55.  บ้านแมตวิทยาคาร 56.  บ้านแมดโพธิ์กลาง 57.  บ้านแดงโนนสว่าง 58.  บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 59.  บ้านแคนสามัคคี 60.  บ้านแคน 61.  บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 62.  บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 63.  บ้านเหล่ายูง 64.  บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 65.  บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 66.  บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 67.  บ้านเหล่ากุด 68.  บ้านเหล่ากล้วย 69.  บ้านเลิงคาประชาเนรมิต 70.  บ้านเล้าวิทยาคาร 71.  บ้านเมืองน้อย 72.  บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 73.  บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 74.  บ้านเปลือยสีแก้ว 75.  บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) 76.  บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 77.  บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) 78.  บ้านเทอดไทย 79.  บ้านเขือง 80.  บ้านเขวาทุ่ง 81.  บ้านเกษมสุข 82.  บ้านอุ่มเม้า 83.  บ้านอุ่มจาน 84.  บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 85.  บ้านอีโก่ม 86.  บ้านอีหมุน 87.  บ้านอีง่อง 88.  บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 89.  บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 90.  บ้านหัวโนน 91.  บ้านหัวนาคำ 92.  บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 93.  บ้านหวายหลึม 94.  บ้านหวายน้อย 95.  บ้านห้วยสนุกสะพานทอง 96.  บ้านหมูม้น 97.  บ้านหนาด 98.  บ้านหนองใหญ่ 99.  บ้านหนองโสน 100.  บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 101.  บ้านหนองแอก 102.  บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 103.  บ้านหนองแวงหนองหัวคน 104.  บ้านหนองแวงยาว 105.  บ้านหนองแวง 106.  บ้านหนองแก่ง 107.  บ้านหนองเบิด 108.  บ้านหนองเต่า 109.  บ้านหนองเข็ง 110.  บ้านหนองหิน 111.  บ้านหนองสาหร่าย 112.  บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 113.  บ้านหนองยูง 114.  บ้านหนองพานแยบัวห้าว 115.  บ้านหนองผือโพนศรี 116.  บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). 117.  บ้านหนองผือ 118.  บ้านหนองผักแว่น 119.  บ้านหนองบัวดอนไผ่ 120.  บ้านหนองบั่ว 121.  บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) 122.  บ้านหนองตาไก้หนองตุ 123.  บ้านหนองต่าย 124.  บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) 125.  บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 126.  บ้านหนองดู่ 127.  บ้านหนองชาด 128.  บ้านหนองช้าง 129.  บ้านหนองจิกโคกสูง 130.  บ้านหนองคูบอน 131.  บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) 132.  บ้านสังข์ 133.  บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 134.  บ้านสวนมอญ 135.  บ้านสวนจิก 136.  บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 137.  บ้านศรีสมเด็จ 138.  บ้านวังปากบุ่ง 139.  บ้านราชธานี 140.  บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) 141.  บ้านยางใต้ 142.  บ้านยางเครือ 143.  บ้านมีชัย 144.  บ้านมะอึ 145.  บ้านมะยาง 146.  บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 147.  บ้านม่วงท่าลาด 148.  บ้านพลับพลา 149.  บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 150.  บ้านพยอม 151.  บ้านฝั่งแดง 152.  บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 153.  บ้านป่าแหนหนองไร่ 154.  บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 155.  บ้านป่าสุ่ม 156.  บ้านป่ายาง 157.  บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 158.  บ้านป่านหนองอ้อ 159.  บ้านป่าดวน 160.  บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 161.  บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 162.  บ้านบากหนองแดง 163.  บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) 164.  บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 165.  บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 166.  บ้านนางาม 167.  บ้านธาตุประทับ 168.  บ้านธวัชบุรี 169.  บ้านตาอุด 170.  บ้านตรีคาม 171.  บ้านดู่น้อย 172.  บ้านดู่ 173.  บ้านดอนแดง 174.  บ้านดอนแคน 175.  บ้านดอนแก้ว 176.  บ้านดอนสำราญ 177.  บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 178.  บ้านดอนพยอมน้อย 179.  บ้านดอนชัย 180.  บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 181.  บ้านดงเครือวัลย์ 182.  บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) 183.  บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 184.  บ้านดงสวอง 185.  บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 186.  บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 187.  บ้านดงยาง 188.  บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 189.  บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 190.  บ้านดงกลาง 191.  บ้านซองแมว 192.  บ้านซ้งวิทยาคม 193.  บ้านชาดมะเหลื่อม 194.  บ้านจาน 195.  บ้านจันทร์สว่าง 196.  บ้านงูเหลือม 197.  บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 198.  บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) 199.  บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 200.  บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 201.  บ้านคางฮุง 202.  บ้านค้อกุดจอก 203.  บ้านค้อ 204.  บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 205.  บ้านขี้เหล็ก 206.  บ้านขาม 207.  บ้านข่า 208.  บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 209.  บ้านขว้างใหญ่ 210.  บ้านขว้างท่าสะแบง 211.  บ้านขมิ้นจานทุ่ง 212.  บ้านกอกวิทยาคาร 213.  บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 214.  บ้านกล้วยวิทยา 215.  นาคำเจริญวิทย์ 216.  ธรรมจารีนิวาส 217.  ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 218.  ทรายทองวิทยา 219.  ดินดำบัวรองวิทยา 220.  ดอนแคนดอนหวายสามัคคี 221.  ดงยางสะแบง 222.  ชุมชนบ้านโคกล่าม 223.  ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) 224.  ชุมชนบ้านเมืองหงส์ 225.  ชุมชนบ้านสีแก้ว 226.  ชุมชนบ้านยางกู่ 227.  ชุมชนบ้านประตูชัย 228.  จตุรพักตรพิมาน 229.  คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 230.  ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา