สพป.มหาสารคาม เขต 2 : 1 ## PAGE 2

1.  โนนจานวิทยา 2.  เมืองวาปีปทุม 3.  อนุบาลวาปีปทุม 4.  อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 5.  อนุบาลนครจัมปาศรี 6.  อนุบาลดงเมืองน้อย 7.  หนองกุงวิทยา 8.  ราชประชานุเคราะห์ 18 9.  ราชประชานุเคราะห์ 17 10.  ราชประชานุเคราะห์ 16 11.  พยัคฆภูมิพิสัย 12.  บ้านไก่นา 13.  บ้านโสกยาง 14.  บ้านโพนทอง 15.  บ้านโพนทราย 16.  บ้านโพธิ์ชัย 17.  บ้านโนนแร่ 18.  บ้านโนนแคน 19.  บ้านโนนเห็ดไค 20.  บ้านโนนเขวาหนองแสง 21.  บ้านโนนสูงดอนหลี่ 22.  บ้านโนนรัง 23.  บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 24.  บ้านโนนบ่อ 25.  บ้านโนนท่อน 26.  บ้านโนนจาน 27.  บ้านโนน 28.  บ้านโดน 29.  บ้านโคกไร่ 30.  บ้านโคกใหญ่วิทยา 31.  บ้านโคกใหญ่ 32.  บ้านโคกแปะ 33.  บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 34.  บ้านโคกเต่า 35.  บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 36.  บ้านโคกสีทองหลาง 37.  บ้านโคกสะอาด 38.  บ้านโคกล่ามวิทยา 39.  บ้านโคกยาว 40.  บ้านโคกมนโนนทอง 41.  บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 42.  บ้านโกทา 43.  บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 44.  บ้านแวงยางกุดตะเข้ 45.  บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 46.  บ้านแวงดงหนองยาง 47.  บ้านแวงชัยโคกหนองโจด 48.  บ้านแดงโพงคำแก้ว 49.  บ้านแคน 50.  บ้านแก่นเท่า 51.  บ้านแก่นท้าว 52.  บ้านเหล่าหมากคำ 53.  บ้านเหล่าน้อย 54.  บ้านเหล่าจั่น 55.  บ้านเหล่าค้อ 56.  บ้านเหล่ากว้าง 57.  บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 58.  บ้านเสือโก้ก 59.  บ้านเมืองเสือ 60.  บ้านเมืองเตา 61.  บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 62.  บ้านเม็กดำ 63.  บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 64.  บ้านเปล่งโนนกระยอม 65.  บ้านเตาบ่า 66.  บ้านเครือซูด 67.  บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 68.  บ้านเขวาทุ่ง 69.  บ้านเขวาค้อโคกกลาง 70.  บ้านเก่าใหญโนนสะอาด 71.  บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก 72.  บ้านอีโต้ 73.  บ้านหารฮี 74.  บ้านหัวหมู 75.  บ้านหัวสระ 76.  บ้านหัวดง 77.  บ้านหัวช้างโคกม่วง 78.  บ้านหัวช้าง 79.  บ้านหัวงัว 80.  บ้านหวาย 81.  บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) 82.  บ้านห้วยหลาว 83.  บ้านห้วยทราย 84.  บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 85.  บ้านหมากหม้อโนนเกษตร 86.  บ้านหนองไฮ 87.  บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 88.  บ้านหนองไผ่ 89.  บ้านหนองโพธิ์ 90.  บ้านหนองโนทับม้า 91.  บ้านหนองแฮหนองเหล็ก 92.  บ้านหนองแสน 93.  บ้านหนองแสงทุ่มยาว 94.  บ้านหนองแสง 95.  บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 96.  บ้านหนองแวง 97.  บ้านหนองแปน 98.  บ้านหนองแต้น้อย 99.  บ้านหนองแต้ 100.  บ้านหนองแดงสหมิตร 101.  บ้านหนองแดง 102.  บ้านหนองแคน 103.  บ้านหนองแกวิทยา 104.  บ้านหนองแก 105.  บ้านหนองเหล่า 106.  บ้านหนองเม็ก 107.  บ้านหนองฮี 108.  บ้านหนองหิน 109.  บ้านหนองห้าง 110.  บ้านหนองหว้าเฒ่า 111.  บ้านหนองหว้า 112.  บ้านหนองหน่อง 113.  บ้านหนองสระ 114.  บ้านหนองสนมดอนติ้ว 115.  บ้านหนองรูแข้ 116.  บ้านหนองระเวียง 117.  บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 118.  บ้านหนองผือ(วาปีปทุม) 119.  บ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย) 120.  บ้านหนองผง 121.  บ้านหนองป้าน 122.  บ้านหนองปอ 123.  บ้านหนองบึง 124.  บ้านหนองบัวแดง 125.  บ้านหนองบัวแก้ว 126.  บ้านหนองบัวสันตุ 127.  บ้านหนองบัวน้อย 128.  บ้านหนองบัวคูสองห้อง 129.  บ้านหนองบัวคู 130.  บ้านหนองบัวกุดอ้อ 131.  บ้านหนองบัวกาเหรียญ 132.  บ้านหนองนาใน 133.  บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 134.  บ้านหนองจิก(ยางสีสุราช) 135.  บ้านหนองจิก(นาดูน) 136.  บ้านหนองจานบุลาน 137.  บ้านหนองคูไชยหนองขาม 138.  บ้านหนองคูม่วง 139.  บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 140.  บ้านหนองข่า 141.  บ้านหนองกุง 142.  บ้านหนองกลางโคก 143.  บ้านหนองกกหนองยาว 144.  บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 145.  บ้านสว่าง 146.  บ้านสระแคน 147.  บ้านสระแก้วหนองคู 148.  บ้านสระบาก 149.  บ้านสระบัว 150.  บ้านสนาม 151.  บ้านศาลา 152.  บ้านวังหินโนนสว่าง 153.  บ้านวังจานโนนสำราญ 154.  บ้านร่วมใจ 2 155.  บ้านยางอิไลดอนก่อ 156.  บ้านมะโบ่ 157.  บ้านมะแซวหนองโง้ง 158.  บ้านมะชมโนนสง่า 159.  บ้านป่าแดง 160.  บ้านป่าตองหนองงู 161.  บ้านปอพานหนองโน 162.  บ้านปลาขาว 163.  บ้านประแหย่ง 164.  บ้านบุ่งง้าว 165.  บ้านน้ำสร้างหนองบะ 166.  บ้านนาเลา 167.  บ้านนาภู 168.  บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 169.  บ้านนาฝาย 170.  บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 171.  บ้านนาค่าย 172.  บ้านนาข่า 173.  บ้านนกเหาะ 174.  บ้านทัพป่าจิก 175.  บ้านตำแยโนนยาง 176.  บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 177.  บ้านตำแย 178.  บ้านตาลอก 179.  บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 180.  บ้านตลาดโนนโพธิ์ 181.  บ้านตลาดม่วง 182.  บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 183.  บ้านดู่ 184.  บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 185.  บ้านดอนหัน 186.  บ้านดอนหมี 187.  บ้านดอนดู่วังบอน 188.  บ้านดงใหญ่ 189.  บ้านดงแคน 190.  บ้านดงเย็น 191.  บ้านดงหัวช้าง 192.  บ้านดงยาง 193.  บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 194.  บ้านดงบากหนองตาเต็น 195.  บ้านดงน้อย 196.  บ้านดง 197.  บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 198.  บ้านชาดฝางหัวเรือ 199.  บ้านจอมพะลาน 200.  บ้านจอกขวาง 201.  บ้านคึมบง 202.  บ้านค่ายนุ่นโนนแคน 203.  บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 204.  บ้านขี้เหล็ก 205.  บ้านขามเรียน 206.  บ้านขามป้อม 207.  บ้านกุดน้ำใส 208.  บ้านกุดนาดีโนนลาน 209.  บ้านก่อ 210.  บ้านกระยอมหนองเดิ่น 211.  บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 212.  ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 213.  ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 214.  ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 215.  ชุมชนบ้านสำโรง 216.  ชุมชนบ้านยางสีสุราช 217.  ชุมชนบ้านดงบัง 218.  ชุมชนบ้านงัวบา 219.  ชุมชนนาสีนวล 220.  จตุคามประชาสรรค์