สพป.ขอนแก่น เขต 5 : 5 ## PAGE 2

255.  ก้องอุดมวิทยาคาร