สพป.ขอนแก่น เขต 5 : 5 ## PAGE 2

240.  ท่าศาลาวิทยา 241.  ท่ากุญชร 242.  ดินดำวังชัยวิทยา 243.  ชุมแพชนูปถัมภ์ 244.  ชุมชนโนนหันวันครู 245.  ชุมชนหนองเรือ 246.  ชุมชนหนองคะเน 247.  ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 248.  ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 249.  ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 250.  ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 251.  ชุมชนชุมแพ 252.  ชีพอนุสรณ์ 253.  จตุรคามรังสรรค์ 254.  กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 255.  ก้องอุดมวิทยาคาร