สพป.ขอนแก่น เขต 5 : 5 ## PAGE 2

213.  บ้านดอนหันสระบัว 214.  บ้านซำยาง 215.  บ้านซำภูทอง 216.  บ้านซำจำปา 217.  บ้านชุมแพ 218.  บ้านคึมชาติประชาสรรค์ 219.  บ้านคำใหญ่ 220.  บ้านค้อ 221.  บ้านขามป้อม 222.  บ้านขมิ้นโนนหัวนา 223.  บ้านขนวนนคร 224.  บ้านขนวน 225.  บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 226.  บ้านกุดแคน 227.  บ้านกุดเลา 228.  บ้านกุดน้ำใส 229.  บ้านกุดธาตุ 230.  บ้านกุดดุกวิทยา 231.  บ้านกุดฉิมพิทยาคาร 232.  บ้านกุดขอนแก่น 233.  บ้านกุดกว้าง 234.  บ้านกง(ประชานุกูล) 235.  นาหว้านาเจริญ 236.  นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 237.  นาหนองทุ่มวิทยาคม 238.  นาฝายวิทยา 239.  นาจานนาเจริญโนนทัน 240.  ท่าศาลาวิทยา 241.  ท่ากุญชร 242.  ดินดำวังชัยวิทยา 243.  ชุมแพชนูปถัมภ์ 244.  ชุมชนโนนหันวันครู 245.  ชุมชนหนองเรือ 246.  ชุมชนหนองคะเน 247.  ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 248.  ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 249.  ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 250.  ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 251.  ชุมชนชุมแพ 252.  ชีพอนุสรณ์ 253.  จตุรคามรังสรรค์ 254.  กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 255.  ก้องอุดมวิทยาคาร