สพป.ขอนแก่น เขต 5 : 5 ## PAGE 2

134.  บ้านหนองศาลา 135.  บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 136.  บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 137.  บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 138.  บ้านหนองพู่วังหินซา 139.  บ้านหนองพลวง 140.  บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 141.  บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 142.  บ้านหนองปลาซิว 143.  บ้านหนองบัวโนนเมือง 144.  บ้านหนองบัว 145.  บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 146.  บ้านหนองนาคำ 147.  บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 148.  บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 149.  บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 150.  บ้านหนองตาไก้พิทยา 151.  บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 152.  บ้านหนองขาม 153.  บ้านหนองกุงมนศึกษา 154.  บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 155.  บ้านหนองกุงธนสารโศภน 156.  บ้านหนองกุงคชสาร 157.  บ้านสุขสมบูรณ์ 158.  บ้านสำราญหินลาด 159.  บ้านสารจอดร่องกลอง 160.  บ้านสัมพันธ์ 161.  บ้านสันติสุข 162.  บ้านสะแกเครือ 163.  บ้านสะอาด 164.  บ้านสองคอน 165.  บ้านสว่างโนนสูง 166.  บ้านสว่างดอนช้าง 167.  บ้านสวนสวรรค์ 168.  บ้านสระพังข่า 169.  บ้านสงเปือย 170.  บ้านศาลาดิน 171.  บ้านศรีสุข 172.  บ้านวังสวาบ 173.  บ้านวังยาว 174.  บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 175.  บ้านวังขอนแดง 176.  บ้านร่องแซง 177.  บ้านร่องสมอ 178.  บ้านยางคำ 179.  บ้านยอดห้วย 180.  บ้านภูมูลเบ้า 181.  บ้านฟ้าเหลื่อม 182.  บ้านพระบาท 183.  บ้านพงษ์โนนประวัติ 184.  บ้านฝางน้อย 185.  บ้านผาน้ำเที่ยง 186.  บ้านผาขาม 187.  บ้านป่าเสี้ยว 188.  บ้านป่าน 189.  บ้านปากห้วยฝาง 190.  บ้านป่ากล้วย 191.  บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 192.  บ้านบริบูรณ์ 193.  บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 194.  บ้านนาเพียง 195.  บ้านนาเปือย 196.  บ้านนาอุดม 197.  บ้านนาหว้า 198.  บ้านนาสีนวน 199.  บ้านนาน้ำซำ 200.  บ้านนาดี 201.  บ้านนาชุมแสง 202.  บ้านนางิ้ว 203.  บ้านนาคำน้อย 204.  บ้านนาก้านเหลือง 205.  บ้านธาตุ 206.  บ้านทุ่งชมพู 207.  บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 208.  บ้านท่าช้าง 209.  บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 210.  บ้านถ้ำแข้ 211.  บ้านดอนแขม 212.  บ้านดอนหันโนนหินแห่ 213.  บ้านดอนหันสระบัว 214.  บ้านซำยาง 215.  บ้านซำภูทอง 216.  บ้านซำจำปา 217.  บ้านชุมแพ 218.  บ้านคึมชาติประชาสรรค์ 219.  บ้านคำใหญ่ 220.  บ้านค้อ 221.  บ้านขามป้อม 222.  บ้านขมิ้นโนนหัวนา 223.  บ้านขนวนนคร 224.  บ้านขนวน 225.  บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 226.  บ้านกุดแคน 227.  บ้านกุดเลา 228.  บ้านกุดน้ำใส 229.  บ้านกุดธาตุ 230.  บ้านกุดดุกวิทยา 231.  บ้านกุดฉิมพิทยาคาร 232.  บ้านกุดขอนแก่น 233.  บ้านกุดกว้าง 234.  บ้านกง(ประชานุกูล) 235.  นาหว้านาเจริญ 236.  นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 237.  นาหนองทุ่มวิทยาคม 238.  นาฝายวิทยา 239.  นาจานนาเจริญโนนทัน 240.  ท่าศาลาวิทยา 241.  ท่ากุญชร 242.  ดินดำวังชัยวิทยา 243.  ชุมแพชนูปถัมภ์ 244.  ชุมชนโนนหันวันครู 245.  ชุมชนหนองเรือ 246.  ชุมชนหนองคะเน 247.  ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 248.  ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 249.  ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 250.  ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 251.  ชุมชนชุมแพ 252.  ชีพอนุสรณ์ 253.  จตุรคามรังสรรค์ 254.  กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 255.  ก้องอุดมวิทยาคาร