สพป.ขอนแก่น เขต 5 : 1 ## PAGE 2

1.  ไตรคามวิทยาสรรค์ 2.  โสกเต็นวิทยาคม 3.  โสกห้างศึกษา 4.  โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 5.  โพธิ์ตากวิทยา 6.  โนนอุดมสะอาดวิทยา 7.  โนนสำราญหนองหญ้าขาว 8.  โนนสะอาดพิทยา 9.  โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 10.  โนนศิลาโนนม่วงวิทยา 11.  โนนฟันเรือบะยาววิทยา 12.  โนนงามศึกษา 13.  โคกม่วงศึกษา 14.  โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 15.  แสงบัวทอง 16.  เหมือดแอ่หนองบัว 17.  อ่างทองวิทยาคม 18.  อนุบาลสีชมพู 19.  อนุบาลภูเวียง 20.  ห้วยชันวิทยา 21.  หนองไผ่พิทยาคม 22.  หนองโพนนาหม่อ 23.  หนองแห้ววังมนศึกษา 24.  หนองแสงวิทยาสรรค์ 25.  หนองแวงวิทยา 26.  หนองหอยเทพเทวัญ 27.  หนองหว้าวิทยา 28.  หนองม่วงประชานุกูล 29.  หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 30.  หนองขามวิทยาคาร 31.  หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 32.  หนองกุงพิทยาคม 33.  หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 34.  หนองกระบือวิทยาคม 35.  สะอาดประชาสรรค์ 36.  สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 37.  วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 38.  วังหินลาดวังเจริญ 39.  ภูเวียงวิทยายน 40.  ภูห่านศึกษา 41.  ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 42.  บ้านไชยสอ 43.  บ้านไคร่นุ่น 44.  บ้านใหม่โสกส้มกบ 45.  บ้านโสกหาดสวรรค์ 46.  บ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว 47.  บ้านโสกจานนาดี 48.  บ้านโพนเพ็กพิทยา 49.  บ้านโป่งแห้ง 50.  บ้านโป่งเอียด 51.  บ้านโนนโพธิ์ 52.  บ้านโนนโก 53.  บ้านโนนอุดม 54.  บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 55.  บ้านโนนหนองแวง 56.  บ้านโนนสำราญ 57.  บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 58.  บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 59.  บ้านโนนลาน 60.  บ้านโนนบุรุษ 61.  บ้านโนนทันวิทยา 62.  บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 63.  บ้านโนนทอง 64.  บ้านโนนดู่หนองแวง 65.  บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 66.  บ้านโนนงาม 67.  บ้านโนนคอม 68.  บ้านโนนกระเดา 69.  บ้านโคกไร่ 70.  บ้านโคกสูงวิทยานุกูล 71.  บ้านโคกสูงวิทยา 72.  บ้านโคกสูง 73.  บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 74.  บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 75.  บ้านโคกสง่า 76.  บ้านโคกม่วง 77.  บ้านโคกป่ากุง 78.  บ้านโคกนาฝาย 79.  บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 80.  บ้านโคกกลางหนองแปน 81.  บ้านโคกกลางวิทยา 82.  บ้านแห่ประชานุเคราะห์ 83.  บ้านแดง 84.  บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 85.  บ้านเลิงแสง 86.  บ้านเรือ 87.  บ้านเมืองเก่า 88.  บ้านเม็ง 89.  บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 90.  บ้านเขาวง 91.  บ้านอาจสามารถ 92.  บ้านอ่างศิลา 93.  บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 94.  บ้านหาด 95.  บ้านหัวภู 96.  บ้านหัวฝาย 97.  บ้านหัวบึงสว่าง 98.  บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 99.  บ้านหัน 100.  บ้านหอย 101.  บ้านหว้าทอง 102.  บ้านหว้า 103.  บ้านห้วยอรุณหินลาด 104.  บ้านห้วยม่วง 105.  บ้านห้วยบง 106.  บ้านห้วยทรายทอง 107.  บ้านห้วยทรายขาว 108.  บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 109.  บ้านหนองไฮ-วังขอนยม 110.  บ้านหนองไฮ 111.  บ้านหนองไผ่นาดี 112.  บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 113.  บ้านหนองโพงโพด 114.  บ้านหนองโนประชาสรรค์ 115.  บ้านหนองโก 116.  บ้านหนองแสงสามัคคี 117.  บ้านหนองแวงภูเขา 118.  บ้านหนองแดง 119.  บ้านหนองเสาเล้า 120.  บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 121.  บ้านหนองเขื่อนช้าง 122.  บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 123.  บ้านหนองหอย 124.  บ้านหนองหว้าโพนศิลา 125.  บ้านหนองหว้าประชารัฐ 126.  บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 127.  บ้านหนองสังข์ 128.  บ้านหนองสระ 129.  บ้านหนองศาลา 130.  บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 131.  บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 132.  บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 133.  บ้านหนองพู่วังหินซา 134.  บ้านหนองพลวง 135.  บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 136.  บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 137.  บ้านหนองปลาซิว 138.  บ้านหนองบัวโนนเมือง 139.  บ้านหนองบัว 140.  บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 141.  บ้านหนองนาคำ 142.  บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 143.  บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 144.  บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 145.  บ้านหนองตาไก้พิทยา 146.  บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 147.  บ้านหนองขาม 148.  บ้านหนองกุงมนศึกษา 149.  บ้านหนองกุงธนสารโศภน 150.  บ้านสุขสมบูรณ์ 151.  บ้านสำราญหินลาด 152.  บ้านสารจอดร่องกลอง 153.  บ้านสัมพันธ์ 154.  บ้านสันติสุข 155.  บ้านสะแกเครือ 156.  บ้านสะอาด 157.  บ้านสองคอน 158.  บ้านสว่างโนนสูง 159.  บ้านสว่างดอนช้าง 160.  บ้านสวนสวรรค์ 161.  บ้านสระพังข่า 162.  บ้านสงเปือย 163.  บ้านศาลาดิน 164.  บ้านศรีสุข 165.  บ้านวังสวาบ 166.  บ้านวังยาว 167.  บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 168.  บ้านร่องแซง 169.  บ้านร่องสมอ 170.  บ้านยางคำ 171.  บ้านยอดห้วย 172.  บ้านภูมูลเบ้า 173.  บ้านฟ้าเหลื่อม 174.  บ้านพระบาท 175.  บ้านพงษ์โนนประวัติ 176.  บ้านฝางน้อย 177.  บ้านผาน้ำเที่ยง 178.  บ้านผาขาม 179.  บ้านป่าเสี้ยว 180.  บ้านป่าน 181.  บ้านปากห้วยฝาง 182.  บ้านป่ากล้วย 183.  บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 184.  บ้านบริบูรณ์ 185.  บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 186.  บ้านนาเพียง 187.  บ้านนาเปือย 188.  บ้านนาอุดม 189.  บ้านนาหว้า 190.  บ้านนาสีนวน 191.  บ้านนาน้ำซำ 192.  บ้านนาดี 193.  บ้านนาชุมแสง 194.  บ้านนางิ้ว 195.  บ้านนาคำน้อย 196.  บ้านนาก้านเหลือง 197.  บ้านธาตุ 198.  บ้านทุ่งชมพู 199.  บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 200.  บ้านท่าช้าง 201.  บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 202.  บ้านถ้ำแข้ 203.  บ้านดอนแขม 204.  บ้านดอนหันโนนหินแห่ 205.  บ้านดอนหันสระบัว 206.  บ้านซำยาง 207.  บ้านซำภูทอง 208.  บ้านซำจำปา 209.  บ้านชุมแพ 210.  บ้านคึมชาติประชาสรรค์ 211.  บ้านคำใหญ่ 212.  บ้านค้อ 213.  บ้านขามป้อม 214.  บ้านขมิ้นโนนหัวนา 215.  บ้านขนวนนคร 216.  บ้านขนวน 217.  บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 218.  บ้านกุดแคน 219.  บ้านกุดเลา 220.  บ้านกุดน้ำใส 221.  บ้านกุดธาตุ 222.  บ้านกุดดุกวิทยา 223.  บ้านกุดฉิมพิทยาคาร 224.  บ้านกุดขอนแก่น 225.  บ้านกุดกว้าง 226.  บ้านกง(ประชานุกูล) 227.  นาหว้านาเจริญ 228.  นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 229.  นาหนองทุ่มวิทยาคม 230.  นาฝายวิทยา 231.  นาจานนาเจริญโนนทัน 232.  ท่าศาลาวิทยา 233.  ท่ากุญชร 234.  ดินดำวังชัยวิทยา 235.  ชุมแพชนูปถัมภ์ 236.  ชุมชนโนนหันวันครู 237.  ชุมชนหนองเรือ 238.  ชุมชนหนองคะเน 239.  ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 240.  ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 241.  ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 242.  ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 243.  ชุมชนชุมแพ 244.  ชีพอนุสรณ์ 245.  จตุรคามรังสรรค์ 246.  กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 247.  ก้องอุดมวิทยาคาร