สพป.อุดรธานี เขต 4 : 4 ## PAGE 2

1.  โนนสูงวิทยา 2.  โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 3.  โนนทองโนนหวาย 4.  เมืองพานบ้านโก่มวิทยา 5.  เตชะไพบูลย์ (2) 6.  อุดรวัฒนานุสรณ์ 7.  อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 8.  อนุบาลบ้านผือ 9.  อนุบาลบ้านก้องวิทยา 10.  หนองกุงวังแสง 11.  ราษฎร์จุฬาสามัคคี 12.  ยางโกนวิทย์ 13.  บ้านใหม่ 14.  บ้านโสมเยี่ยม 15.  บ้านโสกแกคำเจริญ 16.  บ้านโพธิ์โนนแดง 17.  บ้านโพธิ์ 18.  บ้านโนนแดง 19.  บ้านโนนอุดม 20.  บ้านโนนสะอาด 21.  บ้านโนนสว่าง 22.  บ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 23.  บ้านโนนดู่ 24.  บ้านโนนฐานะ 25.  บ้านโชคเจริญ 26.  บ้านโคกสีแก้ว 27.  บ้านโคกสะอาด 28.  บ้านโคกสว่าง 29.  บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 30.  บ้านแหลมทองพัฒนา 31.  บ้านแดง 32.  บ้านเหล่าตำแย 33.  บ้านเม็ก 34.  บ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) 35.  บ้านเทื่อม 36.  บ้านเทพประทาน 37.  บ้านเชียงเพ็ง 38.  บ้านเชียงดีกุดเชือม 39.  บ้านเจริญสุข 40.  บ้านเขือน้ำ 41.  บ้านหินตั้ง 42.  บ้านหายโศก 43.  บ้านหัวช้าง 44.  บ้านหัวขัว 45.  บ้านหันเทาผักกาดย่า 46.  บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 47.  บ้านหลุมข้าว 48.  บ้านหยวก 49.  บ้านหนองโนไชยวาน 50.  บ้านหนองแวง(บ้านผือ) 51.  บ้านหนองแวง(น้ำโสม) 52.  บ้านหนองหัวคู 53.  บ้านหนองสร้างไพร 54.  บ้านหนองบอนเวียงชัย 55.  บ้านหนองนกเขียน 56.  บ้านหนองทุ่ม 57.  บ้านหนองฆ้องนาสีนวล 58.  บ้านหนองกุงหนองเจริญ 59.  บ้านหนองกบนาแมน 60.  บ้านสามัคคี 61.  บ้านสาครพัฒนา 62.  บ้านสะคุวิทยา 63.  บ้านสว่างปากราง 64.  บ้านสวัสดี 65.  บ้านสร้างก่อ 66.  บ้านสระคลองพัฒนา 67.  บ้านสมประสงค์ 68.  บ้านวังแข้ 69.  บ้านวังเลาโสมสวรรค์ 70.  บ้านวังบง 71.  บ้านลำภู 72.  บ้านลาน 73.  บ้านลาดหอคำ 74.  บ้านม่วง 75.  บ้านภูดิน 76.  บ้านผักบุ้ง 77.  บ้านปากเจียงโนนทอง 78.  บ้านน้ำปู่ 79.  บ้านน้ำทรง 80.  บ้านน้ำซึม 81.  บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 82.  บ้านนาไฮ 83.  บ้านนาแค 84.  บ้านนาเมืองไทย 85.  บ้านนาเตย 86.  บ้านนาเก็น 87.  บ้านนาอ่าง 88.  บ้านนาหลวง 89.  บ้านนาสี 90.  บ้านนาล้อม 91.  บ้านนารายณ์ 92.  บ้านนายูง 93.  บ้านนาตูม 94.  บ้านนาต้องนาสมนึก 95.  บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 96.  บ้านนางิ้ว 97.  บ้านนางาม 98.  บ้านนางัว 99.  บ้านนาคูณ 100.  บ้านนาคำน้อย 101.  บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 102.  บ้านนาคำ 103.  บ้านธาตุประชานุกูล 104.  บ้านทุ่งทอง 105.  บ้านท่าโสม 106.  บ้านท่าโปงทอง 107.  บ้านท่าลี่ 108.  บ้านถิ่น 109.  บ้านติ้ว 110.  บ้านตาดน้ำพุ 111.  บ้านดงหวายดงขวาง 112.  บ้านดงหวาย 113.  บ้านดงหมูชัยเจริญ 114.  บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 115.  บ้านดงบัง 116.  บ้านดงน้อย 117.  บ้านดงธาตุ 118.  บ้านจำปาทอง 119.  บ้านคูดงประชาสรรค์ 120.  บ้านคำด้วง 121.  บ้านค้อปัญญานุสรณ์ 122.  บ้านข้าวสาร 123.  บ้านข่า 124.  บ้านขัวล้อ 125.  บ้านขอนยูง 126.  บ้านกุดเม็ก 127.  บ้านกุดจับ 128.  บ้านกาลึม 129.  บ้านกานต์สามัคคี 130.  บริบาลภูมิเขตต์ 131.  นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 132.  น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 133.  ดอนตาลดงบังวิทยา 134.  ชุมพลนาคลัง 135.  ชุมชนหนองแปนหินโงม 136.  ชุมชนสงเคราะห์ 137.  ชุมชนบ้านแวง 138.  ชุมชนบ้านสร้างแป้น 139.  ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 140.  ชายแดนประชาสรรค์ 141.  จอมศรีโคกก่องวิทยา 142.  คำบงเจริญสุข 143.  กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์