สพป.อุดรธานี เขต 2 : 1 ## PAGE 2

1.  โนนจำปาประชาสรรค์ 2.  โคกสว่างดงง่ามน้อย 3.  เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 4.  เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 5.  อนุบาลโนนสะอาด 6.  อนุบาลหนองแสง 7.  อนุบาลศรีธาตุ 8.  อนุบาลวังสามหมอ 9.  อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 10.  อนุบาลกุมภวาปี 11.  หาญใจพิทยาคม 12.  ห้วยแสงอรุณวิทยา 13.  หนองไผ่พรเจริญ 14.  สามัคคีวิทยาคาร 15.  สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 16.  ผาสุกประชานุกูล 17.  บ้านไทยสมพร 18.  บ้านโสกรังโนนสว่าง 19.  บ้านโพนทอง 20.  บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 21.  บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 22.  บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 23.  บ้านโปร่ง 24.  บ้านโนนแสวง 25.  บ้านโนนเห็นวังชัย 26.  บ้านโนนเชียงค้ำ 27.  บ้านโนนอำนวย 28.  บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 29.  บ้านโนนหนองม่วง 30.  บ้านโนนสูง 31.  บ้านโนนสิมมา 32.  บ้านโนนสำราญ 33.  บ้านโนนสา 34.  บ้านโนนสวาง 35.  บ้านโนนสมบูรณ์ 36.  บ้านโนนมะข่า 37.  บ้านโนนม่วง 38.  บ้านโนนทองคำเจริญ 39.  บ้านโนนทรายฟอง 40.  บ้านโนนจำปา 41.  บ้านโคกเล้า 42.  บ้านโคกหนองแวง 43.  บ้านโคกสีวังแสง 44.  บ้านโคกสะอาด 45.  บ้านโคกสว่าง 46.  บ้านโคกสง่า 47.  บ้านโคกศรีห้วยยาง 48.  บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 49.  บ้านโคกศรี 50.  บ้านโคกล่าม 51.  บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 52.  บ้านโคกน้อย 53.  บ้านโคกก่อง 54.  บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 55.  บ้านโคกกลาง 56.  บ้านแสงสว่าง 57.  บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 58.  บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 59.  บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 60.  บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 61.  บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 62.  บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 63.  บ้านเมืองพรึก 64.  บ้านเมืองปัง 65.  บ้านเดียม 66.  บ้านเซียบ 67.  บ้านเชียงแหว 68.  บ้านเชียงกรม 69.  บ้านเกิ้งน้อย 70.  บ้านอุ่มจาน 71.  บ้านหินเหลิ่ง 72.  บ้านหินฮาวโนนงาม 73.  บ้านหาดสถาพร 74.  บ้านหัวฝาย 75.  บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 76.  บ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง 77.  บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) 78.  บ้านห้วยวังปลา 79.  บ้านห้วยผึ้ง 80.  บ้านห้วยบงดงมะไฟ 81.  บ้านห้วยกองสี 82.  บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 83.  บ้านหนองโก 84.  บ้านหนองแสงแสงแก้ว 85.  บ้านหนองแสง 86.  บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 87.  บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 88.  บ้านหนองแวง 89.  บ้านหนองแดง 90.  บ้านหนองหว้า(หนองแสง) 91.  บ้านหนองหว้า(กุมภวาปี) 92.  บ้านหนองหญ้าไซ 93.  บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 94.  บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 95.  บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 96.  บ้านหนองประเสริฐ 97.  บ้านหนองบัว 98.  บ้านหนองนกเขียน 99.  บ้านหนองท่มคำเจริญ 100.  บ้านหนองกุงปาว 101.  บ้านหนองกุงทับม้า 102.  บ้านหนองกุง 103.  บ้านสี่แจ 104.  บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 105.  บ้านสามเหลี่ยม 106.  บ้านสามขา 107.  บ้านสะอาดนามูล 108.  บ้านสวรรค์ราษฎร์ 109.  บ้านสวนหม่อน 110.  บ้านสวนมอนคำ 111.  บ้านสมดี 112.  บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 113.  บ้านวาปี 114.  บ้านวังทอง 115.  บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 116.  บ้านม่วงเฒ่า 117.  บ้านม่วงดง 118.  บ้านพันดอน 119.  บ้านผือ 120.  บ้านผาทอง 121.  บ้านป่าไร่ 122.  บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 123.  บ้านป่าหวาย 124.  บ้านปะโค 125.  บ้านปอ 126.  บ้านบุ่งหมากลาน 127.  บ้านบะยาว 128.  บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 129.  บ้านนาแบก 130.  บ้านนาแก 131.  บ้านนาเหล่า 132.  บ้านนาเพ็ญ 133.  บ้านนายูง 134.  บ้านนาม่วง 135.  บ้านนาฝาย 136.  บ้านนานกชุมนาชุมพร 137.  บ้านนาตาดนาโปร่ง 138.  บ้านนาดีโคกกลาง 139.  บ้านนาดีสร้างบง 140.  บ้านนกขะบา 141.  บ้านท่าแร่ 142.  บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 143.  บ้านท่าหนองเทา 144.  บ้านท่าสัง 145.  บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 146.  บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 147.  บ้านท่าลาด 148.  บ้านท่ายม 149.  บ้านท่าม่วงเวียงคํา 150.  บ้านทับไฮ 151.  บ้านทองอินทร์สวนมอญ 152.  บ้านทมนางาม 153.  บ้านตูม 154.  บ้านตาดโตนไร่เดชา 155.  บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 156.  บ้านดูนเลา 157.  บ้านดอนแก้ว 158.  บ้านดอนเงิน 159.  บ้านดอนสวรรค์ 160.  บ้านดงเรือง 161.  บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 162.  บ้านดงน้อย 163.  บ้านดงกลาง 164.  บ้านคำไผ่ 165.  บ้านคำโคกสูง 166.  บ้านคำเต้าแก้วหินลาด 167.  บ้านคำเจริญ 168.  บ้านคำยาง 169.  บ้านคำม่วง 170.  บ้านคำบอน 171.  บ้านคำน้อย 172.  บ้านคำดอกไม้ 173.  บ้านคำจวง 174.  บ้านค้อน้อย 175.  บ้านกุดยาง 176.  บ้านกุดนาค้อ 177.  บ้านกุดจิก 178.  บ้านกุดขนวน 179.  บ้านกอก 180.  บ้านกระเบื้องโนนทิง 181.  บ้านกงพาน 182.  บะยาวพัฒนาศึกษา 183.  ทับกุงประชานุกูล 184.  ดานใหญ่พิทยาคาร 185.  ดงง่ามนางาม 186.  ชุมชนวัดป่าทรงธรรม 187.  ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 188.  ชุมชนทมป่าข่า 189.  ชุมชนจำปี 190.  คำไฮพิทยาคม 191.  คำเมยวิทยาคม 192.  คำบอนประชาสรรค์ 193.  คำค้อพิทยศึกษา 194.  คำกุงประชานุกูล