สพป.อุดรธานี เขต 1 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) 2.  โคกโพธิ์วิทยา 3.  เจ ซี บ้านอินทร์แปลง 4.  อนุบาลเพ็ญประขานุกูล 5.  อนุบาลอุดรธานี 6.  อนุบาลหนองวัวซอ 7.  อนุบาลสร้างคอม 8.  หนองไฮวิทยา 9.  หนองสำโรงวิทยา 10.  สุมเส้าวิทยา 11.  รัฐประชา 509 12.  มิตรภาพ 6 13.  ผ่านศึกสงเคราะห์ 14.  ประชาสามัคคี 15.  บ้านไชยฟอง 16.  บ้านใหม่ 17.  บ้านโสกน้ำขาว 18.  บ้านโพนเลาโพนทอง 19.  บ้านโพนงามหนองตุ 20.  บ้านโนนเดื่อ 21.  บ้านโนนหวาย 22.  บ้านโนนสำราญ 23.  บ้านโนนสะอาดผาสุข 24.  บ้านโนนสวาง 25.  บ้านโนนสวรรค์ 26.  บ้านโนนรังหนองผือวิทยา 27.  บ้านโนนยางโนนบ่อ 28.  บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) 29.  บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา 30.  บ้านโนนชัยศรี 31.  บ้านโคกหนองแซง 32.  บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 33.  บ้านโคกสว่าง(เพ็ญ) 34.  บ้านโคกสว่าง(สร้างคอม) 35.  บ้านโคกล่าม 36.  บ้านโคกลาด 37.  บ้านโคกผักหอม 38.  บ้านโคกก่องหนองแวงยาว 39.  บ้านโคกกลาง 40.  บ้านโก่ย 41.  บ้านแม่นนท์ 42.  บ้านแมดวิทยาคม 43.  บ้านแมด 44.  บ้านแพงศรี 45.  บ้านเหล่าดอนแตง 46.  บ้านเหล่าดอนเงิน 47.  บ้านเสาเล้า 48.  บ้านเลื่อม 49.  บ้านเลี่ยมพิลึก 50.  บ้านเลา 51.  บ้านเม่น 52.  บ้านเตาไห 53.  บ้านเซประชาอุทิศ 54.  บ้านเชียงหวางสร้างลาน 55.  บ้านเชียงยืน 56.  บ้านเชียงพิณ 57.  บ้านเชียงพัง 58.  บ้านเชียงดา 59.  บ้านเก่าน้อย 60.  บ้านอูบมุง 61.  บ้านอี่เลี่ยน 62.  บ้านอีหลุ่ง 63.  บ้านหินโงม 64.  บ้านหัวบึง 65.  บ้านหว้าน 66.  บ้านห้วยไร่ 67.  บ้านหลุบหวายป่าขาม 68.  บ้านหลวงหัวสวย 69.  บ้านหมูม่นโพนสว่าง 70.  บ้านหมากแข้ง 71.  บ้านหมากหญ้า 72.  บ้านหมากตูมดอนยานาง 73.  บ้านหม้อ 74.  บ้านหนองไผ่หนองหิน 75.  บ้านหนองโอนหนองฮาง 76.  บ้านหนองโสกดาว 77.  บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 78.  บ้านหนองแวงเดิด 79.  บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ 80.  บ้านหนองแวงชุมพล 81.  บ้านหนองแซงสร้อย 82.  บ้านหนองแก 83.  บ้านหนองเหล็ก 84.  บ้านหนองเม็กห้วยทราย 85.  บ้านหนองอ้อน้อย 86.  บ้านหนองอ้อ 87.  บ้านหนองหว้าหนองไผ่ 88.  บ้านหนองหลอด 89.  บ้านหนองผง 90.  บ้านหนองบุนาหล่ำ 91.  บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง 92.  บ้านหนองบัวเงิน 93.  บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 94.  บ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ) 95.  บ้านหนองบัวบาน(หนองวัวซอ) 96.  บ้านหนองบัว 97.  บ้านหนองบ่อ 98.  บ้านหนองน้ำเค็ม 99.  บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 100.  บ้านหนองนาเจริญ 101.  บ้านหนองนาคำ 102.  บ้านหนองนกเขียนโพนทัน 103.  บ้านหนองตูม 104.  บ้านหนองตุ 105.  บ้านหนองตะไก้ 106.  บ้านหนองตอสูงแคน 107.  บ้านหนองคอนแสน 108.  บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 109.  บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 110.  บ้านหนองกุง 111.  บ้านสุขสมบูรณ์ 112.  บ้านสังซาวังน้ำขาว 113.  บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 114.  บ้านสร้างแป้น 115.  บ้านสร้างหลวงสร้างคำ 116.  บ้านศรีเชียงใหม่ 117.  บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 118.  บ้านศรีบุญเรือง(เมือง) 119.  บ้านศรีบุญเรือง(เพ็ญ) 120.  บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 121.  บ้านยามกาใหญ่ 122.  บ้านยามกาโนนคำ 123.  บ้านยางซอง 124.  บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 125.  บ้านยวด 126.  บ้านม่วงสว่างสามัคคี 127.  บ้านพรานเหมือน 128.  บ้านพรสวรรค์ 129.  บ้านผาสิงห์ 130.  บ้านป่าก้าวดอนแดง 131.  บ้านปากดงส่งเสริมธรรม 132.  บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 133.  บ้านนิคมพัฒนา 134.  บ้านน้ำเที่ยง 135.  บ้านน้ำพ่น 136.  บ้านนาแอง 137.  บ้านนาเยีย 138.  บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) 139.  บ้านนาสีนวล 140.  บ้านนาสะอาด 141.  บ้านนาส่อนโพนทัน 142.  บ้านนาสมบูรณ์ 143.  บ้านนามั่ง 144.  บ้านนาพูนทรัพย์ 145.  บ้านนาพู่ 146.  บ้านนาพัง 147.  บ้านนาบัวไผ่วิทยา 148.  บ้านนาน้ำชุ่ม 149.  บ้านนาทาม 150.  บ้านนาทรายนาม่วง 151.  บ้านนาดี 152.  บ้านนาคำหลวง 153.  บ้านนาคอมนาดอกไม้ 154.  บ้านท่าเสียว 155.  บ้านท่าหนาด 156.  บ้านท่าตูมดงสระพัง 157.  บ้านทอนดอนยาว 158.  บ้านถิ่น สุขาวิทยา 159.  บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 160.  บ้านตาด 161.  บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว 162.  บ้านดู่ 163.  บ้านด่าน 164.  บ้านดอนแก้ว 165.  บ้านดอนเดื่อ 166.  บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) 167.  บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง 168.  บ้านดอนหวาย 169.  บ้านดอนบาก 170.  บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 171.  บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 172.  บ้านดอนกลอยดอนอุดม 173.  บ้านดงใหญ่ 174.  บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) 175.  บ้านดงอุดม 176.  บ้านดงศรีสําราญ 177.  บ้านดงยางนารายณ์ 178.  บ้านดงยาง 179.  บ้านดงมะกรูดทรายทอง 180.  บ้านดงผักเทียม 181.  บ้านดงปอ 182.  บ้านดงบัง 183.  บ้านดงขันทอง 184.  บ้านชาด 185.  บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 186.  บ้านจำปาโนนสะอาด 187.  บ้านจำปา 188.  บ้านจั่นศรีวิไล 189.  บ้านจอมศรี 190.  บ้านงอยเลิงทอง 191.  บ้านคำกลิ้ง 192.  บ้านคอนเลียบ 193.  บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 194.  บ้านข้าวสาร 195.  บ้านขาว 196.  บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 197.  บ้านขมิ้นบ่อโคลน 198.  บ้านกุดลิงง้อหนองแก 199.  บ้านกิ่วดงมะไฟ 200.  บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 201.  นิคมโนนสมบูรณ์ 202.  นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 203.  นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 204.  นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 205.  นาคลองหนองศรีคามวิทยา 206.  ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 207.  ชุมชนโนนสูง 208.  ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 209.  ชุมชนหนองแสง 210.  ชุมชนสามพร้าว 211.  ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา 212.  ชุมชนบ้านธาตุ 213.  ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 214.  ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 215.  ชุมชนกุดหมากไฟ 216.  จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 217.  ค่ายประจักษ์ศิลปาคม