สพป.บึงกาฬ : 5 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) 2.  โนนสาสวรรค์ 3.  แก่งอาฮง 4.  เลิดสิน 5.  อนุบาลโซ่พิสัย 6.  อนุบาลเซกา 7.  อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 8.  อนุบาลศรีวิไล 9.  อนุบาลพรเจริญ 10.  อนุบาลปากคาด 11.  อนุบาลบุ่งคล้า 12.  อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 13.  หอคำพิทยาสรรค์ 14.  หนองแสงประชาสรรค์ 15.  หนองสิมโนนสวรรค์ 16.  หนองทุ่มวิทยา 17.  สิริภัทรวิทยา 18.  สันติสุขเจริญราษฎร์ 19.  สังวาลย์วิทย์ 1 20.  สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 21.  ประสานมิตรวิทยา 22.  ประวิตร (หนองบ่อ) 23.  บึงของหลงวิทยา 24.  บ้านไร่โนนสำราญ 25.  บ้านไร่สุขสันต์ 26.  บ้านไทรงามโนนภูดิน 27.  บ้านไคสี 28.  บ้านใหม่สามัคคี 29.  บ้านใหม่ศรีชมภู 30.  บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 31.  บ้านโสกบง 32.  บ้านโสกก่ามนาตาไก้ 33.  บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 34.  บ้านโป่งเปือย 35.  บ้านโนนแก้วโพนทอง 36.  บ้านโนนเหมือดแอ่ 37.  บ้านโนนเสถียร 38.  บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 39.  บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน 40.  บ้านโนนสา 41.  บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 42.  บ้านโนนสวาง 43.  บ้านโนนสว่าง 44.  บ้านโนนสวรรค์ 45.  บ้านโนนวังเยี่ยม 46.  บ้านโนนยางคำ 47.  บ้านโนนยาง 48.  บ้านโนนม่วง 49.  บ้านโนนประเสริฐ 50.  บ้านโนนจำปา 51.  บ้านโนน 52.  บ้านโคกหนองลาด 53.  บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 54.  บ้านโคกสะอาด 55.  บ้านโคกสะอาด 56.  บ้านโคกสว่าง 57.  บ้านโคกสวาง 58.  บ้านโคกบริการสันกำแพง 59.  บ้านโคกนิยม 60.  บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 61.  บ้านโคกกลาง 62.  บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 63.  บ้านแสนสำราญ 64.  บ้านแสงอรุณ 65.  บ้านเหล่าใหญ่ 66.  บ้านเหล่าหมากผาง 67.  บ้านเหล่าหนองยาง 68.  บ้านเหล่าทองหลาง 69.  บ้านเหล่าถาวร 70.  บ้านเหล่าคาม 71.  บ้านหาดแฮ่ 72.  บ้านหัวแฮต 73.  บ้านห้วยไม้ซอด 74.  บ้านห้วยเล็บมือ 75.  บ้านห้วยเรือ 76.  บ้านห้วยเซือมเหนือ 77.  บ้านห้วยเชือมใต้ 78.  บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 79.  บ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย) 80.  บ้านห้วยลึก(ศรีวิไล) 81.  บ้านห้วยผักขะ 82.  บ้านห้วยทราย 83.  บ้านห้วยดอกไม้ 84.  บ้านห้วยคอม 85.  บ้านห้วยก้านเหลือง 86.  บ้านหนองโดดอนเสียด 87.  บ้านหนองแวงประชาสรรค์ 88.  บ้านหนองแวง 89.  บ้านหนองแก่งทราย 90.  บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 91.  บ้านหนองเดิ่นท่า 92.  บ้านหนองเข็ง 93.  บ้านหนองฮูฝอยลม 94.  บ้านหนองหัวช้าง 95.  บ้านหนองหมู 96.  บ้านหนองยาว 97.  บ้านหนองพันทา 98.  บ้านหนองผักแว่น 99.  บ้านหนองบัวแดง 100.  บ้านหนองบัวงาม 101.  บ้านหนองบัว 102.  บ้านหนองนาแซง 103.  บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 104.  บ้านหนองตอ 105.  บ้านหนองชัยวาน 106.  บ้านหนองจิก 107.  บ้านหนองจิก 108.  บ้านหนองจันทน์ 109.  บ้านสุขสำราญ 110.  บ้านสามหนอง 111.  บ้านสะง้อ 112.  บ้านสร้างคำ 113.  บ้านสรรเสริญ 114.  บ้านศิริพัฒน์ 115.  บ้านศรีสว่างพัฒนา 116.  บ้านศรีนาวา 117.  บ้านศรีชมภู 118.  บ้านวังยาว 119.  บ้านพันลำ 120.  บ้านพรสวรรค์ 121.  บ้านป่าไร่โนนม่วง 122.  บ้านปรารถนาดี 123.  บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 124.  บ้านบึงกาฬ 125.  บ้านบัวโคก 126.  บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 127.  บ้านบ่อพนา 128.  บ้านนาแสง 129.  บ้านนาเหว่อโนนอุดม 130.  บ้านนาเจริญวิทยา 131.  บ้านนาเจริญ 132.  บ้านนาอ่าง 133.  บ้านนาสิงห์ 134.  บ้านนาสะแบง 135.  บ้านนาสวรรค์ 136.  บ้านนาป่าน 137.  บ้านนาทราย 138.  บ้านนาต้อง 139.  บ้านนาดง 140.  บ้านนาซาว 141.  บ้านนาจาน 142.  บ้านนางัวสายปัญญา 143.  บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 144.  บ้านนาคำแคน 145.  บ้านนาคำนาใน 146.  บ้านนาคำ 147.  บ้านนาขาม 148.  บ้านนาขาม 149.  บ้านนากั้ง 150.  บ้านทุ่งทรายจก 151.  บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 152.  บ้านท่าไคร้ 153.  บ้านท่าโพธิ์ 154.  บ้านท่าเชียงเครือ 155.  บ้านท่าอินทร์แปลง 156.  บ้านท่าสีไค 157.  บ้านท่าสำราญ 158.  บ้านท่าสะอาด 159.  บ้านท่าสวาทท่าลี่ 160.  บ้านท่าส้มโฮง 161.  บ้านท่าศรีชมชื่น 162.  บ้านท่าดอกคำ 163.  บ้านท่าคำรวม 164.  บ้านท่ากกแดง 165.  บ้านท่ากกต้อง 166.  บ้านทองสาย 167.  บ้านทรัพย์วังทอง 168.  บ้านถ้ำเจริญ 169.  บ้านตาลเดี่ยว 170.  บ้านต้าย 171.  บ้านต้องโคกกระแซ 172.  บ้านดาลบังบด 173.  บ้านดอนแพง 174.  บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 175.  บ้านดอนเสียด 176.  บ้านดอนหญ้านาง 177.  บ้านดอนปอ 178.  บ้านดงโทน 179.  บ้านดงเสียด 180.  บ้านดงสว่าง 181.  บ้านดงบัง 182.  บ้านดงชมภู 183.  บ้านดงกะพุงหนองนาแซง 184.  บ้านซำบอน 185.  บ้านซ่อมกอก 186.  บ้านชุมภูพรโสกก่าม 187.  บ้านชุมภูทอง 188.  บ้านคำไผ่ 189.  บ้านคำไชยวาล 190.  บ้านคำแวง 191.  บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 192.  บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 193.  บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 194.  บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ 195.  บ้านคำภู 196.  บ้านคำบอน 197.  บ้านคลองเค็ม 198.  บ้านคลองทิพย์ 199.  บ้านขามเปี้ย 200.  บ้านกุดสิม 201.  บ้านกำแพงเพชร 202.  ธเนตรวิทยา 203.  ท่าไร่วิทยา 204.  ชุมชนสมสนุก 205.  ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 206.  ชุมชนบ้านโคกอุดม 207.  ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 208.  ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 209.  ชุมชนบ้านตูม 210.  ชุมชนบ้านซาง 211.  กัลยาณิวัฒนา 2