สพป.อำนาจเจริญ : 1 ## PAGE 2

1.  ไม้กลอนดอนหวาย 2.  ไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น) 3.  โสกโดนคำไหลคำเตย 4.  โพธิ์ศิลานาหว้า 5.  โนนสูงโคกกลาง 6.  โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 7.  โคกศรีหนองคลอง 8.  โคกชาดกลางท่าโพธิ์ 9.  แก้งกฐินภูจำปา 10.  เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 11.  เมืองอำนาจเจริญ 12.  เพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 13.  เค็งใหญ่หนองงูเหลือม 14.  อุ่มยางหนองดั่ง 15.  อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) 16.  อนุบาลอำนาจเจริญ 17.  อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 18.  อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 19.  อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 20.  อนุบาลปทุมราชวงศา 21.  อนุบาลชานุมาน 22.  หินเกิ้งธารศิลา 23.  หัวดงหนองคลอง 24.  ห้วยไร่หาดทรายมูล 25.  หนองไหลคึมน้อยวิทยา 26.  หนองแห่โนนสมบูรณ์ 27.  หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 28.  หนองยอดู่ในวิทยา 29.  หนองนาเทิงโนนผึ้ง 30.  หนองข่าป่าหวาย 31.  สามแยกผดุงวิทย์ 32.  สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 33.  สร้างนกทาดอนหวาย 34.  มิ่งมงคล 35.  ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 36.  ม่วงหนองแดงหนองกะเลา 37.  ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 38.  พัฒนาสามัคคี 39.  ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 40.  ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 41.  ประชาสามัคคี 42.  ประชารัฐวิทยา 43.  บ้านไร่สมบูรณ์ 44.  บ้านไร่ขี 45.  บ้านไก่คำ 46.  บ้านใหม่พัฒนา 47.  บ้านโสกใหญ่ 48.  บ้านโสกท่าวังหิน 49.  บ้านโสกกระแต้ 50.  บ้านโพนเมืองน้อย 51.  บ้านโพนเมือง 52.  บ้านโพนทอง 53.  บ้านโพนขวาว 54.  บ้านโป่งหิน 55.  บ้านโนนโพธิ์ 56.  บ้านโนนแคน 57.  บ้านโนนเมือง 58.  บ้านโนนหวางโนนกุง 59.  บ้านโนนหนามแท่ง(เมือง) 60.  บ้านโนนหนามแท่ง(หัวตะพาน) 61.  บ้านโนนสูง 62.  บ้านโนนสำราญ 63.  บ้านโนนสมบูรณ์ 64.  บ้านโนนผักหวาน 65.  บ้านโนนทุ่งดอนชาด 66.  บ้านโนนดู่(เมือง) 67.  บ้านโนนจาน 68.  บ้านโนนงาม 69.  บ้านโนนค้อทุ่ง 70.  บ้านโนนค้อ 71.  บ้านโนนกุง 72.  บ้านโค้งอร่าม 73.  บ้านโคกเลาะ 74.  บ้านโคกสูง 75.  บ้านโคกพระวินัยดี 76.  บ้านโคกช้างฮ้าย 77.  บ้านโคกจักจั่น 78.  บ้านโคกค่าย 79.  บ้านโคกก่องนคร 80.  บ้านโคกกลางเหนือ 81.  บ้านโคกกลาง 82.  บ้านโคกก่ง 83.  บ้านแสนสุข 84.  บ้านแยหนองแคน 85.  บ้านเหล่าเลิง 86.  บ้านเหล่าหนาด 87.  บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี 88.  บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 89.  บ้านเหล่าฝ้าย 90.  บ้านเหล่าขวาว 91.  บ้านเสียว 92.  บ้านเวียงหลวง 93.  บ้านเป้า 94.  บ้านเชือก 95.  บ้านเจริญสามัคคี 96.  บ้านเกษมสุข 97.  บ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) 98.  บ้านหินสิ่ว 99.  บ้านหินขัน 100.  บ้านหินกองสามัคคี 101.  บ้านหินกอง(บ้านนามน) 102.  บ้านหัวภู 103.  บ้านหัวตะพาน 104.  บ้านหัวดอนขามสามัคคี 105.  บ้านห่องเตย 106.  บ้านห้วยทม 107.  บ้านห้วยงูเหลือม 108.  บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 109.  บ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม) 110.  บ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา) 111.  บ้านหนองไผ่ 112.  บ้านหนองโนสวนโคก 113.  บ้านหนองแสง(หัวตะพาน) 114.  บ้านหนองแสง(ปทุมราชวงศา) 115.  บ้านหนองแมงดา 116.  บ้านหนองแคน 117.  บ้านหนองแก้ว 118.  บ้านหนองเรือ 119.  บ้านหนองเม็ก 120.  บ้านหนองเทา 121.  บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ 122.  บ้านหนองสามสีหนองดินดำ 123.  บ้านหนองสะโน 124.  บ้านหนองยาง 125.  บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 126.  บ้านหนองปลิง 127.  บ้านหนองบัวสงยาง 128.  บ้านหนองคล้า 129.  บ้านหนองขอน 130.  บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ 131.  บ้านสามัคคีพัฒนา 132.  บ้านสามัคคี 133.  บ้านสว่างใต้ 134.  บ้านสร้างถ่อ 135.  บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 136.  บ้านสมสะอาดเนินกุง 137.  บ้านสงยางนาตากล้า 138.  บ้านศรีราชา 139.  บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) 140.  บ้านวังแคน 141.  บ้านลือนาคำ 142.  บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 143.  บ้านยางช้า 144.  บ้านม่วงสวาสดิ์ 145.  บ้านภูเขาขาม 146.  บ้านฟ้าห่วน 147.  บ้านพุทธรักษา 148.  บ้านผึ้ง 149.  บ้านบุ่งเขียว 150.  บ้านบาก 151.  บ้านบ่อชะเนง 152.  บ้านบก 153.  บ้านนิคม 154.  บ้านน้ำท่วม 155.  บ้านน้ำซับ 156.  บ้านนาโพธิ์ 157.  บ้านนาแวงหนองหัวลิง 158.  บ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) 159.  บ้านนาเรือง 160.  บ้านนาเยีย 161.  บ้านนาเมือง 162.  บ้านนาอุดม(เสนางคนิคม) 163.  บ้านนาอุดม(ลืออำนาจ) 164.  บ้านนาหมอม้า 165.  บ้านนาหนองใหญ่ 166.  บ้านนาสีนวน 167.  บ้านนาสีดา 168.  บ้านนาสะแบง 169.  บ้านนาสะอาด 170.  บ้านนายูง 171.  บ้านนายม 172.  บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 173.  บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 174.  บ้านนาดอกไม้ 175.  บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 176.  บ้านนางาม 177.  บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 178.  บ้านนาคำสามัคคี 179.  บ้านนาคำ 180.  บ้านท่ายางชุม 181.  บ้านทับเมย 182.  บ้านทวีผล 183.  บ้านถ่อนใหญ่ 184.  บ้านถ่อนดอนม่วง 185.  บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) 186.  บ้านตาด 187.  บ้านดู่พัฒนา 188.  บ้านดอนไร่ 189.  บ้านดอนแดงนาโนน 190.  บ้านดอนแดง 191.  บ้านดอนเมย 192.  บ้านดอนหมู 193.  บ้านดอนดู่(เมือง) 194.  บ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 195.  บ้านดอนชาด 196.  บ้านดงสีโท 197.  บ้านดงสวาง 198.  บ้านดงมะยางหนองนกหอ 199.  บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า 200.  บ้านดงบังพัฒนา 201.  บ้านชูชาติ 202.  บ้านชาด 203.  บ้านชะแงะ 204.  บ้านจิก 205.  บ้านจานลาน 206.  บ้านจอกพัฒนา 207.  บ้านคึมใหญ่ 208.  บ้านคึมข่า 209.  บ้านคำโพน 210.  บ้านคำแก้ว 211.  บ้านคำเดือย 212.  บ้านคำเจริญ 213.  บ้านคำสร้างบ่อ 214.  บ้านคำย่านาง 215.  บ้านคำมะโค้งหนองแฝก 216.  บ้านคำปอแก้วคำไหล 217.  บ้านคำน้อย(หัวตะพาน) 218.  บ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 219.  บ้านคำข่า 220.  บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 221.  บ้านคันสูง 222.  บ้านขุมเหล็ก 223.  บ้านกุดสิม 224.  บ้านกุดปลาดุก 225.  บ้านกุดน้ำกิน 226.  บ้านกุงชัย 227.  บ้านก่อนาดี 228.  บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 229.  บ่อบุโปโล 230.  นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 231.  นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 232.  นาแต้โคกสำราญ 233.  นาเจริญหนองแดง 234.  นาห้วยยางสองคอน 235.  นาวังกุดตากล้า 236.  นาผือโคกกอก 237.  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว 238.  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ 239.  ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 240.  ดอนชีหนองมะยอด 241.  ดงแสนแก้วดงสำราญ 242.  ชุมชนไร่สีสุก 243.  ชุมชนโคกสารวิทยา 244.  ชุมชนบ้านเสารีก 245.  ชุมชนบ้านน้ำปลีก 246.  ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 247.  ชุมชนบ้านจิกดู่ 248.  ชุมชนบ้านคำพระ 249.  คุรุประชาสรรค์ 250.  คำมะเบื่อแสงเพชร 251.  ขามนาเพียงโคกยาว 252.  ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม