สพป.ยโสธร เขต 2 : 7 ## PAGE 2

1.  อนุบาลเลิงนกทา 2.  อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 3.  ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 4.  บ้านไทยเจริญ 5.  บ้านโสกผักหวาน 6.  บ้านโสกน้ำใส 7.  บ้านโสกน้ำขาว 8.  บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 9.  บ้านโพนดินแดง 10.  บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 11.  บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 12.  บ้านโพธิญาณ 13.  บ้านโพง 14.  บ้านโป่งหนองสิม 15.  บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 16.  บ้านโนนใหญ่ 17.  บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 18.  บ้านโนนแดง 19.  บ้านโนนหาด 20.  บ้านโนนยาง 21.  บ้านโนนประทาย 22.  บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 23.  บ้านโคกใหญ่ 24.  บ้านโคกเจริญ 25.  บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 26.  บ้านโคกสุวรรณ 27.  บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 28.  บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 29.  บ้านโคกศรี 30.  บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 31.  บ้านโคกนาโก 32.  บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 33.  บ้านโคกก่อง 34.  บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 35.  บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 36.  บ้านโคกกลาง 37.  บ้านโคกกลาง 38.  บ้านแสนสำราญ 39.  บ้านแยประชาสรรค์ 40.  บ้านแดงหนองแซง 41.  บ้านแก้งนาคำ 42.  บ้านเหล่าเมย 43.  บ้านเหล่าหันทราย 44.  บ้านเหล่าตำแย 45.  บ้านเสาเล้า 46.  บ้านเที่ยงนาเรียง 47.  บ้านเตาไห 48.  บ้านเซโนนม่วง 49.  บ้านเซซ่งพัฒนา 50.  บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 51.  บ้านหินสิ่ว 52.  บ้านหัวนา 53.  บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 54.  บ้านห้องแซง 55.  บ้านห้องคลองร่องคำ 56.  บ้านหวายกุดสว่าง 57.  บ้านหวาย 58.  บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 59.  บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 60.  บ้านห้วยยาง 61.  บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) 62.  บ้านหนองโสน 63.  บ้านหนองแหน 64.  บ้านหนองแสงโคกสะอาด 65.  บ้านหนองแวง 66.  บ้านหนองแคนน้อย 67.  บ้านหนองแคน 68.  บ้านหนองแข้ 69.  บ้านหนองแก 70.  บ้านหนองเหี่ย 71.  บ้านหนองเลิงคำ 72.  บ้านหนองเรือ 73.  บ้านหนองเมืองกลาง 74.  บ้านหนองหว้า 75.  บ้านหนองหมี 76.  บ้านหนองสำโรง 77.  บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 78.  บ้านหนองสนม 79.  บ้านหนองลุมพุก 80.  บ้านหนองลาดควาย 81.  บ้านหนองยางห้วยสะแบก 82.  บ้านหนองบึง 83.  บ้านหนองบาก 84.  บ้านหนองบัวบาน 85.  บ้านหนองบอน 86.  บ้านหนองนกเขียน 87.  บ้านหนองตาไก้ 88.  บ้านหนองซ่งแย้ 89.  บ้านหนองชุม 90.  บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 91.  บ้านสุขเกษม 92.  บ้านสีสุก 93.  บ้านสามแยกภูกอย 94.  บ้านสามัคคี 95.  บ้านสองคร 96.  บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 97.  บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 98.  บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 99.  บ้านสมสะอาด 100.  บ้านส้มผ่อ 101.  บ้านศรีแก้ว 102.  บ้านศรีสว่าง 103.  บ้านมันปลา 104.  บ้านม่วงไข่ 105.  บ้านม่วงกาชัง 106.  บ้านม่วง 107.  บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 108.  บ้านพืชคาม 109.  บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 110.  บ้านพรหมนิยม 111.  บ้านผักกะย่า 112.  บ้านป่าตาว 113.  บ้านป่าตอง 114.  บ้านป่าชาด 115.  บ้านป่าขี้ยาง 116.  บ้านบุ่งค้า 117.  บ้านบะคอม 118.  บ้านนิคม 119.  บ้านน้ำคำ 120.  บ้านนาโส่ 121.  บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 122.  บ้านนาโป่ง 123.  บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 124.  บ้านนาเวียง 125.  บ้านนาเรียง 126.  บ้านนาเซแสงวิไล 127.  บ้านนาทม 128.  บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 129.  บ้านนาซึม 130.  บ้านนาจาน 131.  บ้านนางาม 132.  บ้านท่าศิลา 133.  บ้านท่าลาดโนนตูม 134.  บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 135.  บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) 136.  บ้านดู่ลาด 137.  บ้านด่าน 138.  บ้านดอนฮี 139.  บ้านดอนหวาย 140.  บ้านดอนมะซ่อม 141.  บ้านดอนม่วงป่าโมง 142.  บ้านดงสำราญ 143.  บ้านดงสวาง 144.  บ้านดงสวรรค์ 145.  บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 146.  บ้านดงมะไฟ 147.  บ้านช่องเม็ก 148.  บ้านคึมยาว 149.  บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 150.  บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 151.  บ้านคำแขนศอก 152.  บ้านคำเลา 153.  บ้านคำเตย 154.  บ้านคำเกิด 155.  บ้านคำเกิ่ง 156.  บ้านคำสร้างช้าง 157.  บ้านคำผักหนาม 158.  บ้านคำบอนศรีชุมพล 159.  บ้านคำน้ำสร้าง 160.  บ้านคำครตา 161.  บ้านคำก้าว 162.  บ้านคำกลาง 163.  บ้านกุดไกรสร 164.  บ้านกุดโจด 165.  บ้านกุดแห่ 166.  บ้านกุดแดง 167.  บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 168.  บ้านกุดเชียงหมี 169.  บ้านกุดหิน 170.  บ้านกุดสำโรง 171.  บ้านกุดมะฮงดงสวาง 172.  บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 173.  บ้านกุดกว้าง 174.  บ้านกลางสระเกษ 175.  บ้านกระจาย 176.  นาจานเจริญวิทย์ 177.  น้อมเกล้า 178.  ชุมชนห้องแซงวิทยา 179.  ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 180.  ชุมชนบ้านโคกยาว 181.  ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 182.  ชุมชนบ้านศรีฐาน 183.  ชุมชนบ้านกำแมด 184.  กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์