สพป.อุบลราชธานี เขต 5 : 8 ## PAGE 2

78.  บ้านแก้งสว่าง 79.  บ้านแก้งสมบูรณ์ 80.  บ้านแก้งยาง 81.  บ้านแก้งขี้เหล็ก 82.  บ้านแก้งขอ 83.  บ้านแก้ง 84.  บ้านเสาเล้า 85.  บ้านเม็กใหญ่ 86.  บ้านเปือย 87.  บ้านเบญจ์โนนดู่ 88.  บ้านเตย 89.  บ้านเก่าขาม 90.  บ้านเก่ากลาง 91.  บ้านอุดมสุข 92.  บ้านอุดมชาติ 93.  บ้านอิสานเศรษฐกิจ 94.  บ้านหาดทรายคูณ 95.  บ้านหัวแข้ 96.  บ้านห่องเตย 97.  บ้านห่องปอ 98.  บ้านห่องคำ 99.  บ้านห้วยแก้ว 100.  บ้านห้วยเสลา 101.  บ้านห้วยสำราญ 102.  บ้านห้วยยาง 103.  บ้านห้วยปอ 104.  บ้านห้วยทราย 105.  บ้านห้วยข่า 106.  บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 107.  บ้านหมากแหน่ง 108.  บ้านหมากมาย 109.  บ้านหม้อทอง 110.  บ้านหนองไฮ 111.  บ้านหนองโด 112.  บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 113.  บ้านหนองแสง 114.  บ้านหนองแปน 115.  บ้านหนองแปก 116.  บ้านหนองแต้ 117.  บ้านหนองเม็ก 118.  บ้านหนองเทา 119.  บ้านหนองเงินฮ้อย 120.  บ้านหนองอ้ม 121.  บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 122.  บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 123.  บ้านหนองสำราญ 124.  บ้านหนองสนมพะลาน 125.  บ้านหนองสนม 126.  บ้านหนองยู 127.  บ้านหนองม่วง 128.  บ้านหนองบัวแดง 129.  บ้านหนองบัวอารี 130.  บ้านหนองบัวหลวง 131.  บ้านหนองบัว(เดชอุดม) 132.  บ้านหนองบัว(บุณฑริก) 133.  บ้านหนองทัพ 134.  บ้านหนองถาวร 135.  บ้านหนองดุม 136.  บ้านหนองดินดำ 137.  บ้านหนองคู(เดชอุดม) 138.  บ้านหนองคู(น้ำยืน) 139.  บ้านหนองขี้เห็น 140.  บ้านหนองขอน 141.  บ้านหนองกบ 142.  บ้านสุขสมบูรณ์ 143.  บ้านสองคอน 144.  บ้านสว่างโนนทอง 145.  บ้านสวนสวรรค์ 146.  บ้านสร้างหอม 147.  บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 148.  บ้านสมสะอาด 149.  บ้านสมพรรัตน์ 150.  บ้านราษฎร์สามัคคี 151.  บ้านยางใหญ่ 152.  บ้านยางกลาง 153.  บ้านยาง 154.  บ้านม่วงโนนกระแต 155.  บ้านม่วงนาดี 156.  บ้านม่วง 157.  บ้านฝั่งเพ 158.  บ้านป่าไร่ 159.  บ้านป่าโมง 160.  บ้านป่าแขมหนองเรือ 161.  บ้านป่าเตี้ย 162.  บ้านป่าหวาย 163.  บ้านป่าสน 164.  บ้านป่าพอก 165.  บ้านป่าตาว 166.  บ้านป่าก้าว 167.  บ้านประหูต 168.  บ้านบุ่งคำ 169.  บ้านบัวเทียม 170.  บ้านบัวเจริญ 171.  บ้านบัวทอง 172.  บ้านบัวงาม 173.  บ้านบก 174.  บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 175.  บ้านนาโดม 176.  บ้านนาแคน 177.  บ้านนาแก 178.  บ้านนาเลิง 179.  บ้านนาเจริญ 180.  บ้านนาอุดม 181.  บ้านนาห่อม 182.  บ้านนาห้วยแคน 183.  บ้านนาสามัคคี 184.  บ้านนาส่วง 185.  บ้านนาสมบูรณ์ 186.  บ้านนาประดู่ 187.  บ้านนานวล 188.  บ้านนาทุ่ง 189.  บ้านนากระแซง 190.  บ้านทุ่งเพียง 191.  บ้านทุ่งเทิง 192.  บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 193.  บ้านทุ่งช้าง 194.  บ้านท่าโพธิ์ศรี 195.  บ้านท่าหลวงนาคำ 196.  บ้านท่าก่อ 197.  บ้านทับไฮ 198.  บ้านทองสวัสดิ์ 199.  บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 200.  บ้านตาโอง 201.  บ้านตาโม 202.  บ้านตาเกาตาโกย 203.  บ้านตายอย 204.  บ้านตบหู 205.  บ้านดอนโมกข์ 206.  บ้านดอนโจด 207.  บ้านดอนยาว 208.  บ้านดอนม่วย 209.  บ้านดอนชัยชนะ 210.  บ้านดอนกลาง 211.  บ้านดวน 212.  บ้านดงเมย 213.  บ้านดงขวางคำโทน 214.  บ้านดงกระชู 215.  บ้านซำหวาย 216.  บ้านซำสะกวยน้อย 217.  บ้านซำงู 218.  บ้านจันลา 219.  บ้านคุ้มแสนชะนี 220.  บ้านคำอุดม 221.  บ้านคำสำราญ 222.  บ้านคำม่วง 223.  บ้านคำบาก 224.  บ้านคำบอน 225.  บ้านคำนาแซง 226.  บ้านคำครั่ง 227.  บ้านคำกลางวังม่วง 228.  บ้านคำกลาง 229.  บ้านคอแลน 230.  บ้านค้อ 231.  บ้านขี้เหล็ก 232.  บ้านขอนแป้น 233.  บ้านกุดเรือ 234.  บ้านกุดเชียงมุน 235.  บ้านกุดประทาย 236.  บ้านกวางดีด 237.  บ้านกลาง 238.  บ้านกระเบื้อง 239.  นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 240.  น้ำยืน 241.  นาเกษมเจริญวิทยา 242.  นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 243.  ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 244.  ตชด.บ้านค้อ 245.  ดำรงสินอุทิศ 246.  ดำรงสินสงเคราะห์ 247.  ชุมชนบ้านโนนแดง 248.  ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 249.  ชุมชนบ้านหนองยาว 250.  ชุมชนบ้านปลาขาว 251.  ชุมชนบ้านบุเปือย 252.  ชุมชนบ้านนาโพธิ์