สพป.อุบลราชธานี เขต 5 : 8 ## PAGE 2

226.  บ้านคำครั่ง 227.  บ้านคำกลางวังม่วง 228.  บ้านคำกลาง 229.  บ้านคอแลน 230.  บ้านค้อ 231.  บ้านขี้เหล็ก 232.  บ้านขอนแป้น 233.  บ้านกุดเรือ 234.  บ้านกุดเชียงมุน 235.  บ้านกุดประทาย 236.  บ้านกวางดีด 237.  บ้านกลาง 238.  บ้านกระเบื้อง 239.  นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 240.  น้ำยืน 241.  นาเกษมเจริญวิทยา 242.  นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 243.  ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 244.  ตชด.บ้านค้อ 245.  ดำรงสินอุทิศ 246.  ดำรงสินสงเคราะห์ 247.  ชุมชนบ้านโนนแดง 248.  ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 249.  ชุมชนบ้านหนองยาว 250.  ชุมชนบ้านปลาขาว 251.  ชุมชนบ้านบุเปือย 252.  ชุมชนบ้านนาโพธิ์