สพป.อุบลราชธานี เขต 5 : 8 ## PAGE 2

145.  บ้านสวนสวรรค์ 146.  บ้านสร้างหอม 147.  บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 148.  บ้านสมสะอาด 149.  บ้านสมพรรัตน์ 150.  บ้านราษฎร์สามัคคี 151.  บ้านยางใหญ่ 152.  บ้านยางกลาง 153.  บ้านยาง 154.  บ้านม่วงโนนกระแต 155.  บ้านม่วงนาดี 156.  บ้านม่วง 157.  บ้านฝั่งเพ 158.  บ้านป่าไร่ 159.  บ้านป่าโมง 160.  บ้านป่าแขมหนองเรือ 161.  บ้านป่าเตี้ย 162.  บ้านป่าหวาย 163.  บ้านป่าสน 164.  บ้านป่าพอก 165.  บ้านป่าตาว 166.  บ้านป่าก้าว 167.  บ้านประหูต 168.  บ้านบุ่งคำ 169.  บ้านบัวเทียม 170.  บ้านบัวเจริญ 171.  บ้านบัวทอง 172.  บ้านบัวงาม 173.  บ้านบก 174.  บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 175.  บ้านนาโดม 176.  บ้านนาแคน 177.  บ้านนาแก 178.  บ้านนาเลิง 179.  บ้านนาเจริญ 180.  บ้านนาอุดม 181.  บ้านนาห่อม 182.  บ้านนาห้วยแคน 183.  บ้านนาสามัคคี 184.  บ้านนาส่วง 185.  บ้านนาสมบูรณ์ 186.  บ้านนาประดู่ 187.  บ้านนานวล 188.  บ้านนาทุ่ง 189.  บ้านนากระแซง 190.  บ้านทุ่งเพียง 191.  บ้านทุ่งเทิง 192.  บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 193.  บ้านทุ่งช้าง 194.  บ้านท่าโพธิ์ศรี 195.  บ้านท่าหลวงนาคำ 196.  บ้านท่าก่อ 197.  บ้านทับไฮ 198.  บ้านทองสวัสดิ์ 199.  บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 200.  บ้านตาโอง 201.  บ้านตาโม 202.  บ้านตาเกาตาโกย 203.  บ้านตายอย 204.  บ้านตบหู 205.  บ้านดอนโมกข์ 206.  บ้านดอนโจด 207.  บ้านดอนยาว 208.  บ้านดอนม่วย 209.  บ้านดอนชัยชนะ 210.  บ้านดอนกลาง 211.  บ้านดวน 212.  บ้านดงเมย 213.  บ้านดงขวางคำโทน 214.  บ้านดงกระชู 215.  บ้านซำหวาย 216.  บ้านซำสะกวยน้อย 217.  บ้านซำงู 218.  บ้านจันลา 219.  บ้านคุ้มแสนชะนี 220.  บ้านคำอุดม 221.  บ้านคำสำราญ 222.  บ้านคำม่วง 223.  บ้านคำบาก 224.  บ้านคำบอน 225.  บ้านคำนาแซง 226.  บ้านคำครั่ง 227.  บ้านคำกลางวังม่วง 228.  บ้านคำกลาง 229.  บ้านคอแลน 230.  บ้านค้อ 231.  บ้านขี้เหล็ก 232.  บ้านขอนแป้น 233.  บ้านกุดเรือ 234.  บ้านกุดเชียงมุน 235.  บ้านกุดประทาย 236.  บ้านกวางดีด 237.  บ้านกลาง 238.  บ้านกระเบื้อง 239.  นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 240.  น้ำยืน 241.  นาเกษมเจริญวิทยา 242.  นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 243.  ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 244.  ตชด.บ้านค้อ 245.  ดำรงสินอุทิศ 246.  ดำรงสินสงเคราะห์ 247.  ชุมชนบ้านโนนแดง 248.  ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 249.  ชุมชนบ้านหนองยาว 250.  ชุมชนบ้านปลาขาว 251.  ชุมชนบ้านบุเปือย 252.  ชุมชนบ้านนาโพธิ์