สพป.อุบลราชธานี เขต 3 : 1 ## PAGE 2

1.  ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 2.  ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) 3.  เพียงหลวง 12 4.  อนุบาลศรีเมืองใหม่ 5.  อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 6.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 7.  หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 8.  บ้านไฮหย่อง 9.  บ้านไร่ใต้ 10.  บ้านไร่ 11.  บ้านไทรงาม 12.  บ้านโหง่นขาม 13.  บ้านโพนแพง 14.  บ้านโพธิ์ศรี 15.  บ้านโนนหนองบัว 16.  บ้านโนนสุข 17.  บ้านโนนสว่าง 18.  บ้านโนนยานาง 19.  บ้านโนนม่วงโนนจิก 20.  บ้านโนนม่วง 21.  บ้านโนนจิก 22.  บ้านโนนจันทน์ 23.  บ้านโนนคูณ 24.  บ้านโนนค้อลุคุ 25.  บ้านโนนข่าโนนยาง 26.  บ้านโนนกุง 27.  บ้านโนนกาหลง 28.  บ้านโนนก่อ 29.  บ้านโนน 30.  บ้านโดมประดิษฐ์ 31.  บ้านโชคอำนวย 32.  บ้านโคกเที่ยง 33.  บ้านแหลมทอง 34.  บ้านแขมใต้ 35.  บ้านแขมเหนือ 36.  บ้านแก่งเจริญ 37.  บ้านแก่งยาง 38.  บ้านแก่งดูกใส 39.  บ้านแก่งกอก 40.  บ้านแก้งกอก 41.  บ้านแก่งกบ 42.  บ้านเอือดใหญ่ 43.  บ้านเหล่าอินทร์แปลง 44.  บ้านเหล่าคำ 45.  บ้านเวินบึก 46.  บ้านเลิงบาก 47.  บ้านเม็ก 48.  บ้านเดื่อสะพานโดม 49.  บ้านอ่างหินน้อย 50.  บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 51.  บ้านหุ่งหลวงพะเนียด 52.  บ้านหินโงม 53.  บ้านหินสูง 54.  บ้านหินลาดแสนตอ 55.  บ้านหัวเห่ว 56.  บ้านห้วยไฮ 57.  บ้านห้วยแดง 58.  บ้านห้วยเดื่อ 59.  บ้านห้วยหมากใต้ 60.  บ้านห้วยหมาก 61.  บ้านห้วยสะคาม 62.  บ้านห้วยยาง 63.  บ้านห้วยน้ำใส 64.  บ้านห้วยดู่ 65.  บ้านหนามแท่ง 66.  บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 67.  บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 68.  บ้านหนองไผ่ 69.  บ้านหนองโพธิ์ 70.  บ้านหนองโน 71.  บ้านหนองแสงใหญ่ 72.  บ้านหนองแสง-วังอ่าง 73.  บ้านหนองเม็ก 74.  บ้านหนองเชือก 75.  บ้านหนองห้าง 76.  บ้านหนองหอย 77.  บ้านหนองสองห้องดอนตูม 78.  บ้านหนองสองห้อง 79.  บ้านหนองผือ 80.  บ้านหนองผักแพว 81.  บ้านหนองบัวฮี 82.  บ้านหนองชาด 83.  บ้านหนองคูณ 84.  บ้านหนองขุ่น 85.  บ้านหนองกุงน้อย 86.  บ้านหนองกุง 87.  บ้านหนองกอก 88.  บ้านสุวรรณวารี 89.  บ้านสิม 90.  บ้านสำโรง 91.  บ้านสัน 92.  บ้านสะพือใต้ 93.  บ้านสะพือท่าค้อ 94.  บ้านสวาสดิ์ 95.  บ้านสร้างแก้ว 96.  บ้านสร้างถ่อ 97.  บ้านสระคำ 98.  บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 99.  บ้านสงยาง 100.  บ้านวังแคน 101.  บ้านวังพอก 102.  บ้านลาดวารี 103.  บ้านลาดควาย 104.  บ้านราษฎร์เจริญ 105.  บ้านยอดดอนชี 106.  บ้านม่วงโคน 107.  บ้านม่วงฮี 108.  บ้านภูหล่น 109.  บ้านภูมะหรี่ 110.  บ้านฟ้าห่วน 111.  บ้านพลาญชัย 112.  บ้านฝางคำสามัคคี 113.  บ้านผักหย่า 114.  บ้านป่าเลา 115.  บ้านป่ากุงใหญ่ 116.  บ้านป่ากุงน้อย 117.  บ้านปากบุ่ง 118.  บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ 119.  บ้านบุ่งคำ 120.  บ้านบากชุม 121.  บ้านบัวแดง 122.  บ้านบัวทอง 123.  บ้านบะไห 124.  บ้านนาโพธิ์ใต้ 125.  บ้านนาโพธิ์กลาง 126.  บ้านนาโพธิ์ 127.  บ้านนาโป่งโพน 128.  บ้านนาแค 129.  บ้านนาแก 130.  บ้านนาเอือด 131.  บ้านนาเลิน 132.  บ้านนาเจริญ 133.  บ้านนาหว้า 134.  บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 135.  บ้านนาห้วยแคน 136.  บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) 137.  บ้านนาบัว 138.  บ้านนาทอย 139.  บ้านนาทม 140.  บ้านนาดี 141.  บ้านนาชุม 142.  บ้านนาจาน 143.  บ้านนาคาย 144.  บ้านนาคอ 145.  บ้านนกเต็น 146.  บ้านทุ่งหนองบัว 147.  บ้านทุ่งนาเมือง 148.  บ้านท่าเสียวคันลึม 149.  บ้านท่าช้าง 150.  บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 151.  บ้านถิ่นสำราญ 152.  บ้านตุงลุงเหนือ 153.  บ้านตุงลุง 154.  บ้านตามุย 155.  บ้านดูกอึ่ง 156.  บ้านด่าน 157.  บ้านดอนโพธิ์ 158.  บ้านดอนโด่โคกเลียบ 159.  บ้านดอนพันชาด 160.  บ้านดอนน้ำคำ 161.  บ้านดอนตะลี 162.  บ้านดอนชี 163.  บ้านดอนงัว 164.  บ้านดอนขวาง 165.  บ้านดอนก่อ 166.  บ้านดงแถบ 167.  บ้านดงมะไฟ 168.  บ้านดงบาก 169.  บ้านดงนา 170.  บ้านดงดิบ 171.  บ้านซะซอม 172.  บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) 173.  บ้านชาด 174.  บ้านชาด 175.  บ้านจุการ 176.  บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) 177.  บ้านจิกลุ่ม 178.  บ้านจันทัย 179.  บ้านงิ้ว 180.  บ้านคำไหล 181.  บ้านคำเม็กห้วยไผ่ 182.  บ้านคำเตย(ศรีเมืองใหม่) 183.  บ้านคำเตย 184.  บ้านคำเขื่อนแก้ว 185.  บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) 186.  บ้านคำหมาไนร่องเข 187.  บ้านคำหนามแท่ง 188.  บ้านคำผ่าน 189.  บ้านคำบง 190.  บ้านคำก้อม 191.  บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 192.  บ้านคันเปือย 193.  บ้านคันท่าเกวียน 194.  บ้านขัวแคน 195.  บ้านกุ่ม 196.  บ้านกุดเรือคำ 197.  บ้านกุดชมภู 198.  บ้านกุดก่วยโนนเจริญ 199.  นิคมสร้างตนเอง 6 200.  นิคมสร้างตนเอง 5 201.  นิคมสร้างตนเอง 3 202.  นิคมสร้างตนเอง 2 203.  นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 204.  ชุมชนห้วยไผ่ 205.  ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 206.  ชุมชนบ้านวังสะแบง 207.  ชุมชนบ้านระเว 208.  ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 209.  ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)