สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 : 5 ## PAGE 2

70.  บ้านเท่อเล่อ 71.  บ้านเจี่ย 72.  บ้านเจ้าทุ่ง 73.  บ้านเขวา 74.  บ้านเกาะ 75.  บ้านฮ่องแข้ดำ 76.  บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 77.  บ้านอีปาด 78.  บ้านอีต้อม 79.  บ้านอาลัย 80.  บ้านอะลางหัวขัว 81.  บ้านหางว่าวโนนบัว 82.  บ้านหัวเหล่า 83.  บ้านหัววัวหนองนารี 84.  บ้านหอยสะเดาพัฒนา 85.  บ้านหอย-โนนดู่ 86.  บ้านหยอด 87.  บ้านหมากเขียบ 88.  บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 89.  บ้านหนามแท่ง 90.  บ้านหนองไฮ 91.  บ้านหนองไผ่ 92.  บ้านหนองโอง 93.  บ้านหนองโพธิ์ 94.  บ้านหนองโนวิทยา 95.  บ้านหนองแวงโพนเขวา 96.  บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 97.  บ้านหนองแวง(โนนคูณ) 98.  บ้านหนองแวง(น้ำเกลี้ยง) 99.  บ้านหนองแลงระไง 100.  บ้านหนองแคนหนองเทา 101.  บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 102.  บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 103.  บ้านหนองแก้วสำโรง 104.  บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 105.  บ้านหนองเทา 106.  บ้านหนองเตย 107.  บ้านหนองเข็งเหล่าแค 108.  บ้านหนองอีกว่าง 109.  บ้านหนองออ 110.  บ้านหนองหิน 111.  บ้านหนองหัวช้าง 112.  บ้านหนองหว้าเข้ากรรม 113.  บ้านหนองหวาย 114.  บ้านหนองหว้าทับทัย 115.  บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) 116.  บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 117.  บ้านหนองสาดโนนเจริญ 118.  บ้านหนองสวง 119.  บ้านหนองสนม 120.  บ้านหนองรัง 121.  บ้านหนองมะแซว 122.  บ้านหนองม่วงหนองแวง 123.  บ้านหนองม่วงหนองแต้ 124.  บ้านหนองพะแนง 125.  บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 126.  บ้านหนองบาง 127.  บ้านหนองบัวไชยวาน 128.  บ้านหนองบัวท่าช้าง 129.  บ้านหนองบัว 130.  บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 131.  บ้านหนองนาโพธิ์ 132.  บ้านหนองนาเวียง 133.  บ้านหนองทุ่ม 134.  บ้านหนองทามใหญ่ 135.  บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 136.  บ้านหนองถ่ม 137.  บ้านหนองตาเชียง 138.  บ้านหนองตลาด 139.  บ้านหนองดุมหนองม่วง 140.  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 141.  บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 142.  บ้านหนองคู 143.  บ้านหนองคำ 144.  บ้านหนองค้า 145.  บ้านหนองครก 146.  บ้านหนองกุงสนามชัย 147.  บ้านหนองกี่ 148.  บ้านหนองกันจอ 149.  บ้านหนองกก 150.  บ้านหญ้าปล้อง 151.  บ้านสีถาน 152.  บ้านสำโรงโคเฒ่า 153.  บ้านสะเต็ง 154.  บ้านสะมัด 155.  บ้านสะพุง 156.  บ้านสว่าง 157.  บ้านสวนกล้วย 158.  บ้านสร้างเหล่าโนนแดง 159.  บ้านสร้างหว้า 160.  บ้านสร้างสะแบง 161.  บ้านสร้างบาก 162.  บ้านสบาย 163.  บ้านลุมภู 164.  บ้านลุมพุกคูวงศ์ 165.  บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 166.  บ้านลิ้นฟ้า 167.  บ้านลิงไอ 168.  บ้านละเอาะ 169.  บ้านละทาย 170.  บ้านรุ่ง 171.  บ้านร่องเก้า 172.  บ้านร่องสะอาด 173.  บ้านยางเครือ 174.  บ้านยางน้อยสามัคคี 175.  บ้านยางน้อยตองปิด 176.  บ้านยางชุมใหญ่ 177.  บ้านยางกุดนาคำ 178.  บ้านยาง 179.  บ้านมะกรูด 180.  บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 181.  บ้านพันลำ 182.  บ้านพะแนงวิทยา 183.  บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) 184.  บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 185.  บ้านผักบุ้ง 186.  บ้านผักขะ 187.  บ้านผักขย่าใหญ่ 188.  บ้านป่าไร่ 189.  บ้านปลาข่อ 190.  บ้านบูรพา 191.  บ้านบ้านดอนสั้น 192.  บ้านบัวระรมย์ 193.  บ้านบัวน้อยโนนปอ 194.  บ้านบอนวิทยา 195.  บ้านบกแดงผักขะย่า 196.  บ้านบกขี้ยาง 197.  บ้านบก 198.  บ้านน้ำเกลี้ยง 199.  บ้านน้ำคำ 200.  บ้านนาม่องนาเมือง 201.  บ้านนาดี 202.  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 203.  บ้านทุ่ม 204.  บ้านทุ่งสว่าง 205.  บ้านทุ่งมั่ง 206.  บ้านทุ่งพาย 207.  บ้านทุ่งน้อย 208.  บ้านทุ่ง 209.  บ้านทาม 210.  บ้านตีกา 211.  บ้านตำแยหนองเม็ก 212.  บ้านดูนสิม(อสพป.8) 213.  บ้านดู่ 214.  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 215.  บ้านดินดำ 216.  บ้านดอนกลาง 217.  บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 218.  บ้านดงยาง 219.  บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 220.  บ้านซำโพธิ์ 221.  บ้านจิกกะลา 222.  บ้านจานหนองคู 223.  บ้านจาน 224.  บ้านจอมวิทยา 225.  บ้านคูเมือง 226.  บ้านคูบ 227.  บ้านคูซอด 228.  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 229.  บ้านค้อเมืองแสน 230.  บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) 231.  บ้านคอนกาม 232.  บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 233.  บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) 234.  บ้านขี้เหล็ก 235.  บ้านขามป้อม 236.  บ้านขาม 237.  บ้านขมิ้น 238.  บ้านขนวนจานสามัคคี 239.  บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) 240.  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 241.  บ้านก้านเหลือง 242.  บ้านกะเอิน 243.  บ้านกะวัน 244.  บ้านก่อโนนหล่อง 245.  บ้านก้อนเส้า 246.  บ้านกอกหัวนา 247.  บ้านกอก 248.  บ้านกล้วย 249.  บ้านกระหวันโนนเจริญ 250.  บ้านกระถุน 251.  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 252.  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 253.  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 254.  ตะดอบวิทยา 255.  ชุมชนหนองสังข์ 256.  จินดาวิทยาคาร 3 257.  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) 258.  กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)