สพป.สุรินทร์ เขต 3 : 7 ## PAGE 2

1.  ไพลอำนวยวิทย์ 2.  ไพลศึกษาคาร 3.  โรงเรียนบ้านหลัก 4.  แสงทองสมบูรณ์วิทยา 5.  เรืองเจริญพัฒนา 6.  เพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ 7.  เจริญราษฎร์วิทยา 8.  เกษตรอีสานสามัคคี 9.  อมรินทราวารี 10.  อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 11.  อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 12.  อนุบาลกาบเชิง 13.  หวลถวิลวิทยา 14.  หนองโสนวิทยา 15.  สุวรรณาคารสงเคราะห์ 16.  สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 17.  สังขะวิทยาคม 18.  สหราษฎร์วิทยา 19.  สหมิตรวิทยา 20.  สตรีวิทยาสมาคม 21.  ศรีณรงค์วิทยาคาร 22.  วิทยาราษฎร์นุกูล 23.  วันเจริญสามัคคี 24.  ราษฎร์พัฒนา 25.  รัฐราษฎร์พัฒนา 26.  รัฐประชาสามัคคี 27.  มหาราช ๔ 28.  พระจันทร์ศรีสุข 29.  ปราสาท 30.  ประชาสามัคคี 31.  บ้านไทร 32.  บ้านไทยเดิม 33.  บ้านไทยสันติสุข 34.  บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) 35.  บ้านโอทะลัน 36.  บ้านโสน 37.  บ้านโพนทอง 38.  บ้านโพนชาย 39.  บ้านโพธิ์กอง 40.  บ้านโพธิ์ 41.  บ้านโนนเจริญ 42.  บ้านโนนสังข์ 43.  บ้านโนนสวรรค์ 44.  บ้านโนนสบาย 45.  บ้านโนนทอง 46.  บ้านโนนทอง 47.  บ้านโตงน้อย 48.  บ้านโดง 49.  บ้านโชคนาสาม 50.  บ้านโชค(ปราสาท) 51.  บ้านโชค(บัวเชด) 52.  บ้านโจรก 53.  บ้านโคลด 54.  บ้านโคกไทร 55.  บ้านโคกโบสถ์ 56.  บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) 57.  บ้านโคกสะอาด 58.  บ้านโคกสมอง 59.  บ้านโคกรัมย์ 60.  บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 61.  บ้านโคกทม 62.  บ้านโคกตะเคียน 63.  บ้านโคกจำเริญ 64.  บ้านโคกกลาง 65.  บ้านโคกกรม 66.  บ้านแสนกาง 67.  บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 68.  บ้านแนงมุด 69.  บ้านแดง 70.  บ้านเสรียง 71.  บ้านเสกกอง 72.  บ้านเลิศอรุณ 73.  บ้านเถกิง 74.  บ้านเตาแดก 75.  บ้านเชื้อเพลิง 76.  บ้านเจ้าคุณ 77.  บ้านเจริญสุข 78.  บ้านเกาะแจนแวน 79.  บ้านเกาะตรวจ 80.  บ้านเกษตรถาวร 81.  บ้านอุโลก 82.  บ้านอำปึลกง 83.  บ้านอำปึล 84.  บ้านอาโพน 85.  บ้านอาวอก 86.  บ้านอังกอล 87.  บ้านออดราษฎร์สามัคคี 88.  บ้านห้วยสิงห์ 89.  บ้านห้วยปูน 90.  บ้านหนองใหญ่ 91.  บ้านหนองโยโคกปืด 92.  บ้านหนองโจงโลง 93.  บ้านหนองแวง 94.  บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 95.  บ้านหนองหว้า 96.  บ้านหนองหรี่ 97.  บ้านหนองยาว 98.  บ้านหนองปรือ 99.  บ้านหนองจูบ 100.  บ้านหนองคันนา 101.  บ้านหนองขี้เหล็ก 102.  บ้านสีโค 103.  บ้านสำโรง(บางมด 2514) 104.  บ้านสำโรง 105.  บ้านสำเภาลูน 106.  บ้านสังขะ 107.  บ้านสะแร 108.  บ้านสะเดา 109.  บ้านสะพานหัน 110.  บ้านสะกาด 111.  บ้านสองสะโกม 112.  บ้านสวายซอ 113.  บ้านสวาย 114.  บ้านสวาท 115.  บ้านสระแก้ว 116.  บ้านสระทอง 117.  บ้านสมุด 118.  บ้านสนวน 119.  บ้านสนบ 120.  บ้านสน 121.  บ้านสกล 122.  บ้านศาลาสามัคคี 123.  บ้านศาลา 124.  บ้านศรีสวาย 125.  บ้านศรีมงคล 126.  บ้านศรีนวล 127.  บ้านวังปลัด 128.  บ้านลำหาด 129.  บ้านลำพุก 130.  บ้านลำดวนพัฒนา 131.  บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 132.  บ้านลันแต้ 133.  บ้านลังโกม 134.  บ้านละเอาะ 135.  บ้านละลมระไซ 136.  บ้านละมงค์ 137.  บ้านรุน 138.  บ้านราวนคร 139.  บ้านรันเดง 140.  บ้านร่มเย็น 141.  บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 142.  บ้านมะเมียง 143.  บ้านมหาชัย 144.  บ้านภูมินิยมพัฒนา 145.  บ้านพะเนาว์ 146.  บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 147.  บ้านพระแก้ว 148.  บ้านพรหมสะอาด 149.  บ้านพนมดิน 150.  บ้านพนม 151.  บ้านปวงตึก 152.  บ้านปลัด 153.  บ้านปราสาทเบง 154.  บ้านปราสาท 155.  บ้านบุอันโนง 156.  บ้านบัวเชด 157.  บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 158.  บ้านบักดอก 159.  บ้านบักจรัง 160.  บ้านนาครอง 161.  บ้านนา 162.  บ้านน้อย 163.  บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 164.  บ้านทำนบ 165.  บ้านทัพทัน 166.  บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 167.  บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 168.  บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 169.  บ้านถนนชัย 170.  บ้านถนน 171.  บ้านตาโมม 172.  บ้านตาแตรวทัพดัด 173.  บ้านตาเสาะ 174.  บ้านตาเมียง 175.  บ้านตาเบา 176.  บ้านตาเตียว 177.  บ้านตาวัง 178.  บ้านตาวร 179.  บ้านตาลวก 180.  บ้านตายัวะ 181.  บ้านตาพราม 182.  บ้านตานี 183.  บ้านตาคง 184.  บ้านตะโนน 185.  บ้านตะเคียน 186.  บ้านตะคร้อ 187.  บ้านตอกตรา 188.  บ้านตราด 189.  บ้านตรวจ 190.  บ้านด่าน 191.  บ้านณรงค์ 192.  บ้านชำเบง 193.  บ้านชำสมิง 194.  บ้านฉลีกหนองมะแซว 195.  บ้านจีกแดก 196.  บ้านจีกแดก 197.  บ้านจารย์ 198.  บ้านจารย์ 199.  บ้านจังเอิล 200.  บ้านจรูกแขวะ 201.  บ้านจรัส 202.  บ้านจบก (ปราสาท) 203.  บ้านจบก 204.  บ้านคูตัน 205.  บ้านคูขาด 206.  บ้านคะนา 207.  บ้านคลอง 208.  บ้านขอนแตก 209.  บ้านขยูงทองยางภิรมย์ 210.  บ้านขนาดมอญ 211.  บ้านกูน 212.  บ้านกู่ 213.  บ้านกุง 214.  บ้านกำไสจาน 215.  บ้านกาบกระบือ 216.  บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 217.  บ้านกะปู 218.  บ้านกะดาด 219.  บ้านก็วล 220.  บ้านกล้วย 221.  บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) 222.  บ้านกระสัง 223.  บ้านกระวัน 224.  นิคมสร้างตนเองปราสาท3 225.  นิคมสร้างตนเองปราสาท2 226.  นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 227.  นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 228.  นิคมสร้างตนเองปราสาท 229.  ดมวิทยาคาร 230.  จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 231.  จตุคามวิทยา 232.  กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 233.  กลาโหมราชเสนา 2