สพป.สุรินทร์ เขต 1 : 1 ## PAGE 2

1.  ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 2.  เสกวิทยาคม 3.  เมืองสุรินทร์ 4.  เมืองที 5.  อุปัชฌาย์พวนอุทิศ 6.  อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 7.  อนุบาลเขวาสินรินทร์ 8.  อนุบาลสุรินทร์ 9.  อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 10.  อนุบาลศีขรภูมิ 11.  อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 12.  อนุบาลจอมพระ 13.  หมื่นศรีประชาสรรค์ 14.  หนองโตง"สุรวิทยาคม" 15.  หนองเหล็กเบญจวิทยา 16.  สามัคคีวิทยา 17.  สะโนวิทยา 18.  ศิริราษฎร์วิทยา 19.  วัดประสพ 20.  วัดทักษิณวารี 21.  ลุ่มระวีวิทยา 22.  รุ่งรัฐวิทยา 23.  ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 24.  พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 25.  บึงวิทยาคาร 26.  บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง) 27.  บ้านไถงตรง 28.  บ้านใหม่ 29.  บ้านใต้ฆ้องโนนจิก 30.  บ้านโสน(พิทยศึกษา) 31.  บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 32.  บ้านโนนสวรรค์ 33.  บ้านโนนลี 34.  บ้านโนนถ่อน 35.  บ้านโนนงิ้ว 36.  บ้านโดนโอก 37.  บ้านโดนออง 38.  บ้านโชค 39.  บ้านโชกใต้ 40.  บ้านโชกเหนือ 41.  บ้านโคกเมือง 42.  บ้านโคกเพชร 43.  บ้านโคกเกาะ 44.  บ้านโคกอาโพน 45.  บ้านโคกอารักษ์ 46.  บ้านโคกสำโรง 47.  บ้านโคกสนวน 48.  บ้านโคกวัด 49.  บ้านโคกลำดวน 50.  บ้านโคกลาวหนองเหล็ก 51.  บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) 52.  บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 53.  บ้านโคกพระ 54.  บ้านโคกปราสาท 55.  บ้านโคกกระเพอ 56.  บ้านโคกกรวด 57.  บ้านแสลงพันบุณเยิง 58.  บ้านแสลงพันธ์ 59.  บ้านแสรออ 60.  บ้านแตล 61.  บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) 62.  บ้านแกใหญ่ 63.  บ้านแกสระใหญ่ 64.  บ้านแกน้อย 65.  บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 66.  บ้านเวียย 67.  บ้านเล้าข้าว 68.  บ้านเมืองลีง 69.  บ้านเพี้ยราม 70.  บ้านเปรียง 71.  บ้านเทนมีย์ 72.  บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) 73.  บ้านเกาะแก้ว 74.  บ้านอู่โลก 75.  บ้านอำปึลสนวน 76.  บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) 77.  บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 78.  บ้านอาแวะ 79.  บ้านอาวุธ 80.  บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ 81.  บ้านอันโนง 82.  บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 83.  บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 84.  บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 85.  บ้านหัวแรตนาโพธิ์ 86.  บ้านหัวแรต 87.  บ้านหัวตะพาน 88.  บ้านห้วยโนนเจริญ 89.  บ้านหมื่นศรีน้อย 90.  บ้านหนองแล้ง 91.  บ้านหนองแคน 92.  บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 93.  บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 94.  บ้านหนองเหล็ก 95.  บ้านหนองเต่า 96.  บ้านหนองฮะ 97.  บ้านหนองอีเลิง 98.  บ้านหนองหิน 99.  บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 100.  บ้านหนองสนิท 101.  บ้านหนองยาง 102.  บ้านหนองพลวง 103.  บ้านหนองพญา 104.  บ้านหนองผือโนนแคน 105.  บ้านหนองบัว 106.  บ้านหนองท่ม 107.  บ้านหนองดุม 108.  บ้านหนองจิก 109.  บ้านหนองจอก 110.  บ้านหนองคูสะแบะ 111.  บ้านหนองคู 112.  บ้านหนองขามวิทยาคม 113.  บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 114.  บ้านหนองขนาด 115.  บ้านหนองกุง 116.  บ้านหนองกัว 117.  บ้านหนองกับ 118.  บ้านหนองกระดาน 119.  บ้านหนองกง 120.  บ้านสำโรงนาดี 121.  บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) 122.  บ้านสำโรง-โคกเพชร 123.  บ้านสำโรง 124.  บ้านสามโค 125.  บ้านสังแกหนองคู 126.  บ้านสังแก 127.  บ้านสะโน 128.  บ้านสวายไตรภูมิ 129.  บ้านสวาย 130.  บ้านสว่างโนนแดง 131.  บ้านสลักได 132.  บ้านส้มป่อย 133.  บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 134.  บ้านสนวนนางแก้ว 135.  บ้านสดอ 136.  บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) 137.  บ้านศรีราชา 138.  บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 139.  บ้านวารไพรศรี 140.  บ้านว่าน 141.  บ้านลุมพุกหนองกุง 142.  บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 143.  บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 144.  บ้านละหุ่งหนองกก 145.  บ้านราม 146.  บ้านรัตนะ 147.  บ้านระไซร์สองชั้น 148.  บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 149.  บ้านระไซร์ 150.  บ้านระเวียง 151.  บ้านระเภาว์ 152.  บ้านระหาร 153.  บ้านระวี 154.  บ้านระกาสังแก 155.  บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) 156.  บ้านยางเตี้ย 157.  บ้านมะลูจรุงหนองปรีง 158.  บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 159.  บ้านม่วง 160.  บ้านภูมิสตึง 161.  บ้านภูดินหนองตะครอง 162.  บ้านพันษี 163.  บ้านพันธุลี 164.  บ้านพะเนา 165.  บ้านพระปืด 166.  บ้านพม่า 167.  บ้านผือ 168.  บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 169.  บ้านผักไหม 170.  บ้านปะนอยไถง 171.  บ้านปะตาเมาะ 172.  บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 173.  บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 174.  บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) 175.  บ้านประปืด 176.  บ้านประทุนอายอง 177.  บ้านประทัดบุอาลอ 178.  บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 179.  บ้านบุอาไร 180.  บ้านบุฤๅษี 181.  บ้านบุทม 182.  บ้านบุญโลก 183.  บ้านบึงขวาง 184.  บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) 185.  บ้านบึง-เบาะอุ่น 186.  บ้านบ่อน้ำใส 187.  บ้านบรมสุข 188.  บ้านนาโพธิ์ 189.  บ้านนาเสือก 190.  บ้านนาเกา 191.  บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 192.  บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 193.  บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 194.  บ้านนาบัว 195.  บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 196.  บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 197.  บ้านทุ่งรูง 198.  บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) 199.  บ้านทุ่งนาค 200.  บ้านท่าสว่าง 201.  บ้านทัพกระบือ 202.  บ้านทะนงชัย 203.  บ้านทวารไพร 204.  บ้านตำปูง 205.  บ้านตาเมาะ 206.  บ้านตาเพชร 207.  บ้านตาเปาว์ 208.  บ้านตาอ็อง 209.  บ้านตางมาง 210.  บ้านตากแดด 211.  บ้านตากูก 212.  บ้านตากวน 213.  บ้านตั้งใจ 214.  บ้านตะเคียนสามัคคี 215.  บ้านตะเคียนกูยวิทยา 216.  บ้านตะเคียน 217.  บ้านตะมะหนองกระจาน 218.  บ้านตะบัล 219.  บ้านตะตึงไถง 220.  บ้านตะคร้อ 221.  บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 222.  บ้านตลาดตาโหมก 223.  บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 224.  บ้านตรำดม 225.  บ้านตระแสง 226.  บ้านตระแบก 227.  บ้านตระเปียงเตีย 228.  บ้านตรมไพร 229.  บ้านดู่โศกโคกสะอาด 230.  บ้านดู่อาราง 231.  บ้านดู่ 232.  บ้านดินแดง 233.  บ้านดงเค็ง 234.  บ้านดงมัน 235.  บ้านดงถาวร 236.  บ้านชุมแสง 237.  บ้านช่างปี่ 238.  บ้านฉันเพล 239.  บ้านจารย์ 240.  บ้านจารพัต 241.  บ้านจันรม 242.  บ้านจังเอิดหนองแมว 243.  บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 244.  บ้านจักจรูก 245.  บ้านจอมพระ 246.  บ้านจรวย 247.  บ้านจบก 248.  บ้านคาละแมะ 249.  บ้านคาบ 250.  บ้านคอโค 251.  บ้านค้อ 252.  บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 253.  บ้านขามศึกษาคาร 254.  บ้านขามราษฎร์วิทยาคม 255.  บ้านขามระกา 256.  บ้านข่า 257.  บ้านขะเนก 258.  บ้านขอนแก่น 259.  บ้านขวาวใหญ่ 260.  บ้านขยอง 261.  บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 262.  บ้านขนาด 263.  บ้านขนวน 264.  บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 265.  บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) 266.  บ้านกุดหวาย 267.  บ้านกุง 268.  บ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่ 269.  บ้านกาเกาะระโยง 270.  บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) 271.  บ้านกาเกาะ 272.  บ้านก้านเหลือง 273.  บ้านกางของ 274.  บ้านกันโจรง 275.  บ้านกันแสง 276.  บ้านกันเตรียง 277.  บ้านกันตรง 278.  บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 279.  บ้านกะลัน 280.  บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 281.  บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 282.  บ้านกรูดหนองซำ 283.  บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) 284.  บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 285.  บ้านกระออม 286.  บ้านกระดาน 287.  บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) 288.  ทวีคามวิทยา 289.  ดรุณวิทยากร 290.  จตุรมิตรวิทยา 291.  การุญวิทยา 292.  กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี