สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 : 7 ## PAGE 2

1.  ไตรคามศรีอนุสรณ์ 2.  โนนมาลัยหัวฝาย 3.  อมรสิริสามัคคี 4.  อนุบาลแคนดง 5.  อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 6.  อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) 7.  อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 8.  อนุบาลนาโพธิ์ 9.  อนุบาลคูเมือง 10.  สามัคคีเทพอำนวย 11.  สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 12.  วัดไพรงาม 13.  วัดโพธิ์ชัย 14.  วัดโพธิ์ 15.  วัดเทพรังสรรค์ 16.  วัดเทพรังษี 17.  วัดเทพประดิษฐ์ 18.  วัดอิสาณ 19.  วัดหลักศิลา 20.  วัดหงษ์ 21.  วัดสุวรรณาราม 22.  วัดสุคันธารมย์ 23.  วัดสิริมงคล 24.  วัดสระบัว 25.  วัดสระทอง 26.  วัดสระจันทร์ 27.  วัดสมณาวาส 28.  วัดศรีสุนทร 29.  วัดวรดิษฐ์ 30.  วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 31.  วัดวงษ์วารี 32.  วัดฤาษีสถิต 33.  วัดราษฏร์สามัคคี 34.  วัดพลสุวรรณ 35.  วัดพนมวัน 36.  วัดบุปผาราม 37.  วัดบ้านเบาน้อย 38.  วัดบ้านสำราญราษฎร์ 39.  วัดบ้านสวายตางวน 40.  วัดบ้านพลับ 41.  วัดบ้านปะเคียบ 42.  วัดบัวทอง 43.  วัดธาตุ 44.  วัดธรรมประสิทธิ์ 45.  วัดท่าเรียบ 46.  วัดท่าเยี่ยม 47.  วัดทรงสุวรรณ 48.  วัดชายอรัญ 49.  วัดชัยสมพร 50.  บ้านโสกแต้ 51.  บ้านโศกนาคท่าม่วง 52.  บ้านโศกกะฐิน 53.  บ้านโนนไฮ 54.  บ้านโนนเพกา 55.  บ้านโนนเจริญ 56.  บ้านโนนสมบูรณ์ 57.  บ้านโนนยานาง 58.  บ้านโนนยาง 59.  บ้านโนนธาตุ 60.  บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) 61.  บ้านโนนค้อ 62.  บ้านโนนกลาง(แดนดง) 63.  บ้านโนนกลาง(คูเมือง) 64.  บ้านโจด 65.  บ้านโคกใหญ่ 66.  บ้านโคกเมือง 67.  บ้านโคกสุพรรณ 68.  บ้านโคกสิงห์ 69.  บ้านโคกสว่าง 70.  บ้านโคกกุง 71.  บ้านโคกก่อง 72.  บ้านแพ 73.  บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) 74.  บ้านแคน 75.  บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์) 76.  บ้านเสม็ด 77.  บ้านเมืองแก 78.  บ้านเพียแก้ว 79.  บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 80.  บ้านเขว้า 81.  บ้านหินเหล็กไฟ 82.  บ้านหัวฝาย 83.  บ้านหัวช้าง 84.  บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 85.  บ้านหนองไผ่เบญจมิตร 86.  บ้านหนองไผ่ 87.  บ้านหนองไทร 88.  บ้านหนองใหญ่ 89.  บ้านหนองแวง 90.  บ้านหนองแคน 91.  บ้านหนองเรือ 92.  บ้านหนองเชือก 93.  บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) 94.  บ้านหนองหัวควาย 95.  บ้านหนองหว้า 96.  บ้านหนองหญ้าคา 97.  บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) 98.  บ้านหนองสรวงเมืองน้อย 99.  บ้านหนองรัก 100.  บ้านหนองยาง-หนองจาน 101.  บ้านหนองม่วง 102.  บ้านหนองปุนสำโรง 103.  บ้านหนองปลาแดก 104.  บ้านหนองบัวแดง 105.  บ้านหนองบัวเจ้าป่า 106.  บ้านหนองบัว 107.  บ้านหนองน้ำขุ่น 108.  บ้านหนองนางดำ 109.  บ้านหนองนกเกรียน 110.  บ้านหนองติ้ว 111.  บ้านหนองตาด 112.  บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) 113.  บ้านหนองดุม(สตึก) 114.  บ้านหนองดุม(คูเมือง) 115.  บ้านหนองครก 116.  บ้านหนองขุนพรม 117.  บ้านหนองขวาง 118.  บ้านหนองการะโก 119.  บ้านหนองกับ 120.  บ้านหนองกระทุ่ม 121.  บ้านหญ้าคา 122.  บ้านสำโรงพิมาน 123.  บ้านสาวเอ้ 124.  บ้านสวายสอ 125.  บ้านสระปะคำถาวร 126.  บ้านสระบัว(แดนดง) 127.  บ้านสระบัว(คูเมือง) 128.  บ้านสระขี้ตุ่น 129.  บ้านสระกุด 130.  บ้านสระกอไทร 131.  บ้านสตึก 132.  บ้านวังปลัด 133.  บ้านละกอ 134.  บ้านร่อนทอง 135.  บ้านยางน้ำใส 136.  บ้านยางนกคู่ 137.  บ้านยางทะเล 138.  บ้านพรสำราญ 139.  บ้านพงแขม 140.  บ้านป่าหนาม 141.  บ้านปากช่องสนามชัย 142.  บ้านปะคำสำโรง 143.  บ้านปะคำดง 144.  บ้านปลัดมุม 145.  บ้านปรือเกียน 146.  บ้านบุ่งเบา 147.  บ้านนาลาว 148.  บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด 149.  บ้านทุ่งวัง 150.  บ้านท่าเรือ 151.  บ้านท่าม่วง 152.  บ้านทองหลาง 153.  บ้านตูม 154.  บ้านตาโหงก 155.  บ้านตาหล่ำ 156.  บ้านตามา 157.  บ้านตะแบงสามัคคี 158.  บ้านดอนตูม 159.  บ้านดอน 160.  บ้านดงเค็ง 161.  บ้านดงยายเภา 162.  บ้านดงย่อ 163.  บ้านดงพลอง 164.  บ้านซาดหัวหนองแคน 165.  บ้านซาดศึกษา 166.  บ้านชุมแสง 167.  บ้านจิก 168.  บ้านจะหลวย 169.  บ้านงิ้ว 170.  บ้านคูบัว 171.  บ้านคูบอน 172.  บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 173.  บ้านคูขาด 174.  บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 175.  บ้านขี้เหล็ก 176.  บ้านขามพิมาย 177.  บ้านขาม 178.  บ้านข่อย 179.  บ้านกอกโคกวิทยา 180.  บ้านกอกดอนพยอม 181.  บ้านกระสัง 182.  บ้านกระทุ่มเครือ 183.  บ้านกระทุ่มจานสามัคคี 184.  บ้านกระทุ่ม 185.  บ้านกม.ศูนย์ 186.  ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ 187.  ชุมชนบ้านหายโศก 188.  ชุมชนบ้านหนองขมาร 189.  ชุมชนบ้านสะแก 190.  ชุมชนบ้านนาแพง 191.  ชุมชนบ้านดอนมนต์ 192.  จุฬางกูรวิทยา