สพป.ขอนแก่น เขต 2 : 1 ## PAGE 2

1.  ไตรมิตรศึกษา 2.  ไตรมิตรประชาบำรุง 3.  ไตรคามประชาสรรค์ 4.  ไตรคามประชาพัฒนา 5.  โพนเพ็กพัฒนวิทยา 6.  โนนเขวาประชารักษ์ 7.  โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) 8.  โนนสวางวิทยาสรรค์ 9.  โนนพะยอมพิทยไพศาล 10.  โคกโกโคกกลาง 11.  แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 12.  เหล่าใหญ่วิทยา 13.  เบญจมิตรวิทยาคม 14.  เก่านาโนมีวิทยา 15.  อุดมคงคาคีรีเขต 16.  หัวห้วยหัวฝาย 17.  หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 18.  หนองแซงวิทยาคม 19.  หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 20.  หนองหญ้าปล้องวิทยา 21.  หนองบัวเย็น 22.  หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 23.  สามหมอโนนทัน 24.  สวัสดี 25.  สระแก้วโคกกลาง 26.  วัดจันทร์ประสิทธิ์ 27.  ร่มเย็นประชาสรรค์ 28.  มาบตากล้าร่มเย็น 29.  ประเสริฐแก้วอุทิศ 30.  ประชาพัฒนาบ้านแฮด 31.  บ้านไส้ไก่ 32.  บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 33.  บ้านไผ่ประถมศึกษา 34.  บ้านโสกนาดี 35.  บ้านโสกนาค 36.  บ้านโสกตลิ่งโสกจาน 37.  บ้านโพธิ์ไชย 38.  บ้านโนนแดงน้อย 39.  บ้านโนนเค็ง 40.  บ้านโนนสำนัก 41.  บ้านโนนสาวเอ้ 42.  บ้านโนนสว่าง 43.  บ้านโนนพันชาติ 44.  บ้านโนนทัน 45.  บ้านโนนทองวิทยาคม 46.  บ้านโนนตุ่นศึกษา 47.  บ้านโนนงาม 48.  บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 49.  บ้านโนนคุต 50.  บ้านโนนข่า 51.  บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 52.  บ้านโซ่งเหล่านาดี 53.  บ้านโจด 54.  บ้านโคกสูงพิทยาคาร 55.  บ้านโคกสำราญ 56.  บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 57.  บ้านโกน้อย 58.  บ้านแท่น 59.  บ้านแจ้งทัพม้า 60.  บ้านแจ้ง 61.  บ้านแคนเหนือ 62.  บ้านแก้งค้อ 63.  บ้านเหล่าเหนือ 64.  บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 65.  บ้านเสือเฒ่า 66.  บ้านเสาเล้าหินแตก 67.  บ้านเล็บเงือก 68.  บ้านเมืองเพีย 69.  บ้านเป้าประชาบำรุง 70.  บ้านเขวา 71.  บ้านเกิ้ง 72.  บ้านเก่าน้อย 73.  บ้านหูลิงโนนศิลา 74.  บ้านหินฮาวลำวังชู 75.  บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 76.  บ้านหินตั้งโคกก่อง 77.  บ้านหินตั้ง 78.  บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 79.  บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 80.  บ้านหัวนากลาง 81.  บ้านหัวนา 82.  บ้านหันแฮด 83.  บ้านห้วยไร่ 84.  บ้านห้วยไผ่โนนคำมี 85.  บ้านห้วยโป่ง 86.  บ้านห้วยแล้ง 87.  บ้านห้วยแร่ 88.  บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 89.  บ้านห้วยฮวก 90.  บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 91.  บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 92.  บ้านหนองไฮหนองแวง 93.  บ้านหนองไฮขามเปี้ย 94.  บ้านหนองไห 95.  บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 96.  บ้านหนองแวงไร่ 97.  บ้านหนองแปน 98.  บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง 99.  บ้านหนองเต่า 100.  บ้านหนองเจ้าเมือง 101.  บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 102.  บ้านหนองหัวช้าง 103.  บ้านหนองหญ้ารังกา 104.  บ้านหนองหญ้าปล้อง 105.  บ้านหนองสะแบงหนองโน 106.  บ้านหนองสองห้อง 107.  บ้านหนองลุมพุก 108.  บ้านหนองรูแข้ 109.  บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 110.  บ้านหนองมะเขือ 111.  บ้านหนองม่วงหลุบคา 112.  บ้านหนองผือกอบง 113.  บ้านหนองผักตบ 114.  บ้านหนองน้ำใส 115.  บ้านหนองนางขวัญ 116.  บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 117.  บ้านหนองทุ่มวิทยา 118.  บ้านหนองตับเต่า 119.  บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 120.  บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย 121.  บ้านหนองดู่ดอนเปือย 122.  บ้านหนองขามสมบูรณ์ 123.  บ้านหนองขามวิทยา 124.  บ้านหนองขามบ่อหิน 125.  บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 126.  บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 127.  บ้านสว่าง 128.  บ้านสวนหม่อน 129.  บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 130.  บ้านสร้างเอี่ยน 131.  บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 132.  บ้านส้มป่อย 133.  บ้านศิลานาโพธิ์ 134.  บ้านวังแสง 135.  บ้านวังแคน 136.  บ้านวังเวินกุดหล่ม 137.  บ้านวังหินเก่าค้อ 138.  บ้านวังหว้า 139.  บ้านวังม่วง 140.  บ้านวังผือขามป้อม 141.  บ้านลาน 142.  บ้านละว้า 143.  บ้านมูลนาค 144.  บ้านมูลตุ่น 145.  บ้านภูเหล็ก 146.  บ้านผักหวานโนนสวาง 147.  บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 148.  บ้านป่าม่วง 149.  บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น 150.  บ้านป่าปอ 151.  บ้านป่าดู่ 152.  บ้านป่างิ้วหนองฮี 153.  บ้านปอแดง 154.  บ้านบัว 155.  บ้านนาแพงสงแดง 156.  บ้านนาเสียวโคกสว่าง 157.  บ้านนาฮี 158.  บ้านนาตับเต่า 159.  บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 160.  บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 161.  บ้านนาจานซับสมบูรณ์ 162.  บ้านนางาม 163.  บ้านนาข่า 164.  บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 165.  บ้านทุ่มห้วย 166.  บ้านทุ่งมน 167.  บ้านท่าสวรรค์ 168.  บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 169.  บ้านท่าม่วง 170.  บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 171.  บ้านทางพาดหนองแวงโอง 172.  บ้านดู่ใหญ่ 173.  บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 174.  บ้านดอนปอแดง 175.  บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง 176.  บ้านดงหนองเกี่ยว 177.  บ้านซับบอนซับเจริญ 178.  บ้านชีกกค้อ 179.  บ้านคำโซ่ 180.  บ้านคำแคน 181.  บ้านคำปากดาว 182.  บ้านคำน้อย 183.  บ้านขุมดิน 184.  บ้านขามเรียน 185.  บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 186.  บ้านขามป้อมดอนยูง 187.  บ้านขามป้อม 188.  บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 189.  บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 190.  บ้านกุดเพียขอมเหนือ 191.  บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 192.  บ้านกุดเชือก 193.  บ้านกอกป่าผุวิทยา 194.  บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) 195.  บัวเหลือง 196.  ดอนหมู 197.  ซับแดงซำไผ่ 198.  ชุมชนโนนแสนสุข 199.  ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 200.  ชุมชนบ้านโคก 201.  ชุมชนบ้านแฮด 202.  ชุมชนบ้านหัวขัว 203.  ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 204.  ชุมชนบ้านชนบท 205.  จตุรมิตรบ้านไผ่ 206.  ขามป้อมประชานุกูล 207.  กุดขอนแก่นท่าเกษม