สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 : 1 ## PAGE 2

1.  โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 2.  โพธิ์ราษฎร์บำรุง 3.  เชาวน์วัศ 4.  อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 5.  สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 6.  สุดินสหราษฎร์ 7.  สิทธิพยากรณ์ 8.  วัดไผ่ 9.  วัดไทรงาม 10.  วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) 11.  วัดไก่เตี้ย 12.  วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 13.  วัดไก่ 14.  วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 15.  วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 16.  วัดโพธิ์เอน 17.  วัดโพธิ์หอม 18.  วัดโพธิ์สาวหาญ 19.  วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 20.  วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 21.  วัดโพธิ์ทอง 22.  วัดโพธิ์ 23.  วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 24.  วัดโบสถ์ 25.  วัดโตนดเตี้ย 26.  วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 27.  วัดโตนด 28.  วัดโคกโพธิ์ 29.  วัดโคกสังข์ 30.  วัดโคกมะยม 31.  วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 32.  วัดโคกกรวด 33.  วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 34.  วัดแค 35.  วัดแก้วตา 36.  วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 37.  วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 38.  วัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) 39.  วัดเทพคันธาราม 40.  วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 41.  วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 42.  วัดเกาะเลิ่ง 43.  วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 44.  วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 45.  วัดอุทการาม 46.  วัดอินกัลยา 47.  วัดหัวหิน 48.  วัดหัวคุ้ง 49.  วัดหันตรา 50.  วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 51.  วัดหนองไม้ซุง 52.  วัดหนองเป้า 53.  วัดหนองบัว 54.  วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 55.  วัดหนองนาง 56.  วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 57.  วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 58.  วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 59.  วัดสามเรือน 60.  วัดสะแก 61.  วัดสะตือ 62.  วัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา 63.  วัดสว่างอารมณ์ 64.  วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 65.  วัดสฎางค์ 66.  วัดศิวาราม 67.  วัดศาลาลอย 68.  วัดศรีภวังค์ 69.  วัดศรีประชา 70.  วัดวังแดงเหนือ 71.  วัดวงษ์สวรรค์ 72.  วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 73.  วัดลาย (ทวีปัญญา) 74.  วัดลาดทราย 75.  วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 76.  วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) 77.  วัดยมนาตามธรรม 78.  วัดมเหยงค์ 79.  วัดมาบโพธิ์ 80.  วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) 81.  วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 82.  วัดภาชี 83.  วัดพุทไธศวรรย์ 84.  วัดพะยอม 85.  วัดพรานนก 86.  วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร 87.  วัดพระญาติการาม 88.  วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 89.  วัดพระงาม 90.  วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) 91.  วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 92.  วัดผดุงธรรม 93.  วัดปากคลอง (ประชามหาราช) 94.  วัดปากกราน 95.  วัดปรีดาราม 96.  วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 97.  วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) 98.  วัดบึง 99.  วัดบ้านแถว 100.  วัดบ้านหีบ 101.  วัดบ้านม้า 102.  วัดบ้านดาบ 103.  วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 104.  วัดบ้านช้าง 105.  วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 106.  วัดบางเดื่อ 107.  วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 108.  วัดบัวงาม 109.  วัดนาอุ่น 110.  วัดนางชี 111.  วัดนางคุ่ม 112.  วัดนาค 113.  วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 114.  วัดนนทรีย์ 115.  วัดนครโปรดสัตว์ 116.  วัดธรรมจริยา 117.  วัดทุ่งมน 118.  วัดทำใหม่ 119.  วัดท้าวอู่ทอง 120.  วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 121.  วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 122.  วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 123.  วัดตูม 124.  วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 125.  วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 126.  วัดดาวคะนอง 127.  วัดดอนพุดซา 128.  วัดดอนประดู่ 129.  วัดดอกไม้ 130.  วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) 131.  วัดช้าง 132.  วัดจําปา 133.  วัดจำปา อุทัย 134.  วัดจอมเกษ 135.  วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 136.  วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 137.  วัดคานหาม 138.  วัดกุ่มแต้ 139.  วัดกุฎีลาย 140.  วัดกุฎีประสิทธิ์ 141.  วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 142.  วัดกษัตราธิราช 143.  วัดกลางคลองสระบัว 144.  วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 145.  วังน้อยวิทยาภูมิ 146.  ลุมพลีชนูปถัมภ์ 147.  มุสลิมบำรุง 148.  พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 149.  พรพินิตพิทยาคาร 150.  ประตูชัย 151.  ประชาสามัคคี 152.  ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 153.  ปฐมวิทยาคาร 154.  บ้านเป็ด 155.  บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 156.  บ้านลำแดง 157.  บ้านบ่อตาโล่ 158.  บ้านดอนข่อย 159.  บ้านช้าง 160.  บ้านคู้คด 161.  บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 162.  บ้านข่อยโทน 163.  บ้านกะทุ่มลาย 164.  บ่อแร่ 165.  นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 166.  ตะโกดอนหญ้านาง 167.  ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 168.  ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 169.  ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 170.  ชุมชนวัดสุเมธ 171.  ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 172.  ชุมชนวัดระโสม 173.  ชุมชนวัดบ้านร่อม 174.  ชลประทานอนุเคราะห์ 175.  จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 176.  คอตันคลอง 27 177.  กลางคลอง 27