รายงานภาวะโภชนาการระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2561

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย )
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน+อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 87,538 59,970 54,731 41,569 23,288 634,473
901,569 ร้อยละ 9.71% 6.65% 6.07% 4.61% 2.58% 70.37%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 206,828 148,144 278,877 107,035 99,803 2,067,383
2,908,070 ร้อยละ 7.11% 5.09% 9.59% 3.68% 3.43% 71.09%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 25,997 17,292 46,777 12,672 14,906 347,394
465,038 ร้อยละ 5.59% 3.72% 10.06% 2.72% 3.21% 74.70%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 320,363 225,406 380,385 161,276 137,997 3,049,250
จำนวน 4,274,677 คน ร้อยละ 7.49% 5.27% 8.90% 3.77% 3.23% 71.33%


ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย )
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน+อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 73,530 52,083 52,557 35,189 20,806 664,433
898,598 ร้อยละ 8.18% 5.80% 5.85% 3.92% 2.32% 73.94%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 180,029 131,005 266,493 93,553 91,481 2,128,244
2,890,805 ร้อยละ 6.23% 4.53% 9.22% 3.24% 3.16% 73.62%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 22,978 15,468 44,460 11,186 13,812 353,699
461,603 ร้อยละ 4.98% 3.35% 9.63% 2.42% 2.99% 76.62%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 276,537 198,556 363,510 139,928 126,099 3,146,376
จำนวน 4,251,006 คน ร้อยละ 6.51% 4.67% 8.55% 3.29% 2.97% 74.01%


ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย )
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน+อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.53 % -0.85 % -0.22 % -0.69 % -0.26 % +3.57 %
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.88 % -0.56 % -0.37 % -0.44 % -0.27 % +2.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.61 % -0.37 % -0.43 % -0.3 % -0.22 % +1.92 %
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.98 % -0.6 % -0.6 % -0.48 % -0.26 % +2.68 %

 

ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

รายงานภาวะโภชนาการระดับประเทศ จำแนกนักเรียนปกติ/นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561


จำแนกความสำเสร็จในการทำข้อมูลทุพโภชนาการปี 2561

กลุ่มที่มีความสำเร็จ 100.00% กลุ่มที่ข้อมูลไม่ครบ 100.00%

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

ดูแผนที่ขนาดใหญ่


- เขตพื้นที่ ค่าความสำเร็จ
1.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 * 111.4%
2.  สพป.พังงา * 107.3%
3.  สพป.ลำพูน เขต 1 * 106.3%
4.  สพป.เชียงราย เขต 2 * 106.1%
5.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 * 105.5%
6.  สพป.ชัยนาท * 104.9%
7.  สพป.ลำปาง เขต 2 * 104.7%
8.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 * 104.6%
9.  สพป.ชุมพร เขต 1 * 104.6%
10.  สพป.สมุทรสงคราม * 104.3%
11.  สพป.เลย เขต 1 * 104.2%
12.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 * 104.0%
13.  สพป.ลพบุรี เขต 1 * 103.9%
14.  สพป.พิจิตร เขต 2 * 103.2%
15.  สพป.สุโขทัย เขต 1 * 103.2%
16.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 * 103.1%
17.  สพป.ยโสธร เขต 1 * 102.6%
18.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 * 102.6%
19.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 * 102.5%
20.  สพป.พะเยา เขต 1 * 102.4%
21.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 * 102.4%
22.  สพป.พะเยา เขต 2 * 102.4%
23.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 * 102.3%
24.  สพป.ราชบุรี เขต 1 * 102.3%
25.  สพป.อุดรธานี เขต 1 * 102.2%
26.  สพป.พิจิตร เขต 1 * 102.2%
27.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 * 102.2%
28.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 * 102.2%
29.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 * 102.1%
30.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 * 102.1%
31.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 * 101.9%
32.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 * 101.9%
33.  สพป.ตราด * 101.8%
34.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 * 101.8%
35.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 * 101.8%
36.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 * 101.7%
37.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 * 101.7%
38.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 * 101.6%
39.  สพป.นครปฐม เขต 2 * 101.6%
40.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 * 101.6%
41.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 101.6%
42.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 * 101.5%
43.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 * 101.5%
44.  สพป.เชียงราย เขต 4 * 101.5%
45.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 * 101.4%
46.  สพป.เชียงราย เขต 3 * 101.4%
47.  สพป.น่าน เขต 2 * 101.3%
48.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 * 101.3%
49.  สพป.ลำพูน เขต 2 * 101.2%
50.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 * 101.1%
51.  สพป.ยโสธร เขต 2 * 101.0%
52.  สพป.ลำปาง เขต 1 * 101.0%
53.  สพป.สิงห์บุรี 101.0%
54.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 * 101.0%
55.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 * 100.8%
56.  สพป.สงขลา เขต 2 * 100.7%
57.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 * 100.7%
58.  สพป.สระบุรี เขต 2 * 100.7%
59.  สพป.ลพบุรี เขต 2 * 100.7%
60.  สพป.สุโขทัย เขต 2 * 100.6%
61.  สพป.สงขลา เขต 3 * 100.5%
62.  สพป.อุดรธานี เขต 2 * 100.5%
63.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 * 100.4%
64.  สพป.กระบี่ * 100.4%
65.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 * 100.4%
66.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 * 100.4%
67.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 * 100.4%
68.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 100.0%
69.  สพป.แพร่ เขต 2 * 100.0%
70.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 * 100.0%
71.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 * 100.0%
72.  สพป.สกลนคร เขต 1 * 100.0%
73.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 * 100.0%
74.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 * 100.0%
75.  สพป.เลย เขต 2 * 100.0%
76.  สพป.ราชบุรี เขต 2 * 100.0%
77.  สพป.เลย เขต 3 * 100.0%
78.  สพป.เชียงราย เขต 1 * 100.0%
79.  สพป.ลำปาง เขต 3 * 100.0%
80.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 * 100.0%
81.  สพป.อุดรธานี เขต 3 * 100.0%
82.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 * 100.0%
83.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 * 100.0%
84.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 * 100.0%
85.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 * 100.0%
86.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 * 100.0%
87.  สพป.หนองคาย เขต 1 * 100.0%
88.  สพป.สระแก้ว เขต 1 * 100.0%
89.  สพป.สระแก้ว เขต 2 * 100.0%
90.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 * 100.0%
91.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 * 100.0%
92.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 * 100.0%
93.  สพป.สตูล * 100.0%
94.  สพป.หนองคาย เขต 2 * 100.0%
95.  สพป.สกลนคร เขต 2 * 100.0%
96.  สพป.สกลนคร เขต 3 * 100.0%
97.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 * 100.0%
98.  สพป.อุดรธานี เขต 4 * 100.0%
99.  สพป.อำนาจเจริญ * 100.0%
100.  สพป.อ่างทอง * 100.0%
101.  สพป.สงขลา เขต 1 100.0%
102.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 * 100.0%
103.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 * 100.0%
104.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 * 100.0%
105.  สพป.นราธิวาส เขต 3 * 100.0%
106.  สพป.ชุมพร เขต 2 * 100.0%
107.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 * 100.0%
108.  สพป.บึงกาฬ * 100.0%
109.  สพป.ชลบุรี เขต 3 * 100.0%
110.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 * 100.0%
111.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 * 100.0%
112.  สพป.ชลบุรี เขต 2 * 100.0%
113.  สพป.นราธิวาส เขต 2 * 100.0%
114.  สพป.นราธิวาส เขต 1 * 100.0%
115.  สพป.ตรัง เขต 2 * 100.0%
116.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 * 100.0%
117.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 * 100.0%
118.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 * 100.0%
119.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 * 100.0%
120.  สพป.นครนายก * 100.0%
121.  สพป.ตาก เขต 1 * 100.0%
122.  สพป.นนทบุรี เขต 1 * 100.0%
123.  สพป.นนทบุรี เขต 2 * 100.0%
124.  สพป.ชลบุรี เขต 1 * 100.0%
125.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 * 100.0%
126.  สพป.จันทบุรี เขต 2 * 100.0%
127.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 * 100.0%
128.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 * 100.0%
129.  สพป.ยะลา เขต 1 * 100.0%
130.  สพป.ยะลา เขต 2 * 100.0%
131.  สพป.ยะลา เขต 3 * 100.0%
132.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 * 100.0%
133.  สพป.ระนอง * 100.0%
134.  สพป.ระยอง เขต 1 * 100.0%
135.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 * 100.0%
136.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 * 100.0%
137.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 * 100.0%
138.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 * 100.0%
139.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 * 100.0%
140.  สพป.ปัตตานี เขต 1 * 100.0%
141.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 * 100.0%
142.  สพป.ปัตตานี เขต 3 * 100.0%
143.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 * 100.0%
144.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 * 100.0%
145.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 * 100.0%
146.  สพป.ระยอง เขต 2 * 100.0%
147.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 99.72%
148.  สพป.มุกดาหาร 99.59%
149.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 * 99.52%
150.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 99.35%
151.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 * 99.00%
152.  สพป.พัทลุง เขต 2 98.68%
153.  สพป.สมุทรสาคร 98.53%
154.  สพป.ภูเก็ต * 97.96%
155.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 97.06%
156.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 96.71%
157.  สพป.แพร่ เขต 1 95.61%
158.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 92.66%
159.  สพป.ตาก เขต 2 90.91%
160.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 89.51%
161.  สพป.สระบุรี เขต 1 88.75%
162.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 87.71%
163.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 83.60%
164.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 * 82.84%
165.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 80.59%
166.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 73.76%
167.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 73.08%
168.  สพป.น่าน เขต 1 69.32%
169.  สพป.กรุงเทพมหานคร 63.51%
170.  สพป.นครพนม เขต 1 56.63%
171.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 54.89%
172.  สพป.นครปฐม เขต 1 54.13%
173.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 53.98%
174.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 50.00%
175.  สพป.พัทลุง เขต 1 50.00%
176.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 36.80%
177.  สพป.ตรัง เขต 1 35.98%
178.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 33.79%
179.  สพป.นครพนม เขต 2 33.15%
180.  สพป.ปัตตานี เขต 2 31.30%
181.  สพป.จันทบุรี เขต 1 27.44%
182.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 10.46%
183.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 0.56%

 

Powered by www.thaieducation.net