รายงานภาวะโภชนาการระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2561

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย )
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน+อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 85,626 58,634 53,334 40,627 22,798 617,820
878,839 ร้อยละ 9.74% 6.67% 6.07% 4.62% 2.59% 70.30%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 201,997 144,834 271,410 104,617 97,371 2,010,436
2,830,665 ร้อยละ 7.14% 5.12% 9.59% 3.70% 3.44% 71.02%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 25,373 16,883 45,586 12,330 14,423 338,973
453,568 ร้อยละ 5.59% 3.72% 10.05% 2.72% 3.18% 74.73%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 312,996 220,351 370,330 157,574 134,592 2,967,229
จำนวน 4,163,072 คน ร้อยละ 7.52% 5.29% 8.90% 3.79% 3.23% 71.27%


ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย )
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน+อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 71,922 50,938 51,198 34,417 20,376 646,656
875,507 ร้อยละ 8.21% 5.82% 5.85% 3.93% 2.33% 73.86%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 175,752 127,965 259,098 91,483 89,231 2,069,269
2,812,798 ร้อยละ 6.25% 4.55% 9.21% 3.25% 3.17% 73.57%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 22,456 15,118 43,271 10,907 13,366 344,988
450,106 ร้อยละ 4.99% 3.36% 9.61% 2.42% 2.97% 76.65%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 270,130 194,021 353,567 136,807 122,973 3,060,913
จำนวน 4,138,411 คน ร้อยละ 6.53% 4.69% 8.54% 3.31% 2.97% 73.96%


ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย )
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน+อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.53 % -0.85 % -0.22 % -0.69 % -0.26 % +3.56 %
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.89 % -0.57 % -0.38 % -0.45 % -0.27 % +2.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.6 % -0.36 % -0.44 % -0.3 % -0.21 % +1.92 %
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.99 % -0.6 % -0.6 % -0.48 % -0.26 % +2.69 %

 

ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

รายงานภาวะโภชนาการระดับประเทศ จำแนกนักเรียนปกติ/นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561

- เขตพื้นที่ ค่าความสำเร็จ
1.  สพป.พิจิตร เขต 1 * 100.0%
2.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 * 100.0%
3.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 * 100.0%
4.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 * 100.0%
5.  สพป.ลำพูน เขต 2 * 100.0%
6.  สพป.ลำพูน เขต 1 * 100.0%
7.  สพป.ลำปาง เขต 3 * 100.0%
8.  สพป.ลำปาง เขต 2 * 100.0%
9.  สพป.ลพบุรี เขต 2 * 100.0%
10.  สพป.สกลนคร เขต 1 * 100.0%
11.  สพป.สกลนคร เขต 2 * 100.0%
12.  สพป.สระแก้ว เขต 1 * 100.0%
13.  สพป.สมุทรสงคราม * 100.0%
14.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 * 100.0%
15.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 * 100.0%
16.  สพป.สตูล * 100.0%
17.  สพป.สงขลา เขต 3 * 100.0%
18.  สพป.สงขลา เขต 2 100.0%
19.  สพป.สกลนคร เขต 3 * 100.0%
20.  สพป.ลพบุรี เขต 1 * 100.0%
21.  สพป.ราชบุรี เขต 2 * 100.0%
22.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 * 100.0%
23.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 * 100.0%
24.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 * 100.0%
25.  สพป.ภูเก็ต * 100.0%
26.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 * 100.0%
27.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 * 100.0%
28.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 * 100.0%
29.  สพป.พิจิตร เขต 2 * 100.0%
30.  สพป.ยะลา เขต 1 * 100.0%
31.  สพป.ยะลา เขต 2 * 100.0%
32.  สพป.ระยอง เขต 2 * 100.0%
33.  สพป.ระยอง เขต 1 * 100.0%
34.  สพป.ระนอง * 100.0%
35.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 * 100.0%
36.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 * 100.0%
37.  สพป.ยโสธร เขต 2 * 100.0%
38.  สพป.ยโสธร เขต 1 * 100.0%
39.  สพป.ยะลา เขต 3 * 100.0%
40.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 * 100.0%
41.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 * 100.0%
42.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 * 100.0%
43.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 * 100.0%
44.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 * 100.0%
45.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 * 100.0%
46.  สพป.เชียงราย เขต 4 * 100.0%
47.  สพป.เชียงราย เขต 3 * 100.0%
48.  สพป.เชียงราย เขต 2 * 100.0%
49.  สพป.เชียงราย เขต 1 * 100.0%
50.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 * 100.0%
51.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 * 100.0%
52.  สพป.เลย เขต 3 * 100.0%
53.  สพป.เลย เขต 2 * 100.0%
54.  สพป.เลย เขต 1 * 100.0%
55.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 * 100.0%
56.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 * 100.0%
57.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 * 100.0%
58.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 * 100.0%
59.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 * 100.0%
60.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 * 100.0%
61.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 * 100.0%
62.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 * 100.0%
63.  สพป.หนองคาย เขต 2 * 100.0%
64.  สพป.หนองคาย เขต 1 * 100.0%
65.  สพป.สุโขทัย เขต 2 * 100.0%
66.  สพป.สุโขทัย เขต 1 * 100.0%
67.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 * 100.0%
68.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 * 100.0%
69.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 * 100.0%
70.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 * 100.0%
71.  สพป.อ่างทอง * 100.0%
72.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 * 100.0%
73.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 * 100.0%
74.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 * 100.0%
75.  สพป.อุดรธานี เขต 4 * 100.0%
76.  สพป.อุดรธานี เขต 3 * 100.0%
77.  สพป.อุดรธานี เขต 2 * 100.0%
78.  สพป.อุดรธานี เขต 1 * 100.0%
79.  สพป.อำนาจเจริญ * 100.0%
80.  สพป.แพร่ เขต 2 * 100.0%
81.  สพป.นครปฐม เขต 2 * 100.0%
82.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 * 100.0%
83.  สพป.ตาก เขต 1 * 100.0%
84.  สพป.ชลบุรี เขต 2 * 100.0%
85.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 100.0%
86.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 * 100.0%
87.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 * 100.0%
88.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 * 100.0%
89.  สพป.นนทบุรี เขต 1 * 100.0%
90.  สพป.นนทบุรี เขต 2 * 100.0%
91.  สพป.นราธิวาส เขต 1 * 100.0%
92.  สพป.นราธิวาส เขต 2 * 100.0%
93.  สพป.ชลบุรี เขต 3 * 100.0%
94.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 * 100.0%
95.  สพป.นครนายก * 100.0%
96.  สพป.ตราด * 100.0%
97.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 * 100.0%
98.  สพป.ตรัง เขต 2 * 100.0%
99.  สพป.ชุมพร เขต 2 * 100.0%
100.  สพป.ชุมพร เขต 1 * 100.0%
101.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 * 100.0%
102.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 * 100.0%
103.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 * 100.0%
104.  สพป.ชัยนาท * 100.0%
105.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 * 100.0%
106.  สพป.นราธิวาส เขต 3 * 100.0%
107.  สพป.จันทบุรี เขต 2 * 100.0%
108.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 * 100.0%
109.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 * 100.0%
110.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 * 100.0%
111.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 * 100.0%
112.  สพป.ปัตตานี เขต 1 * 100.0%
113.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 * 100.0%
114.  สพป.ปัตตานี เขต 3 * 100.0%
115.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 * 100.0%
116.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 * 100.0%
117.  สพป.พะเยา เขต 1 * 100.0%
118.  สพป.พะเยา เขต 2 * 100.0%
119.  สพป.พังงา * 100.0%
120.  สพป.กระบี่ * 100.0%
121.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 * 100.0%
122.  สพป.น่าน เขต 2 * 100.0%
123.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 * 100.0%
124.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 * 100.0%
125.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 * 100.0%
126.  สพป.บึงกาฬ * 100.0%
127.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 * 100.0%
128.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 * 100.0%
129.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 * 100.0%
130.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 * 100.0%
131.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 * 100.0%
132.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 99.72%
133.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 99.40%
134.  สพป.สระบุรี เขต 2 * 99.26%
135.  สพป.มุกดาหาร 99.18%
136.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 99.16%
137.  สพป.สระแก้ว เขต 2 99.15%
138.  สพป.สงขลา เขต 1 98.57%
139.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 * 98.33%
140.  สพป.สมุทรสาคร 97.57%
141.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 96.12%
142.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 95.45%
143.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 94.78%
144.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 94.71%
145.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 94.52%
146.  สพป.พัทลุง เขต 2 92.98%
147.  สพป.สิงห์บุรี 92.93%
148.  สพป.ราชบุรี เขต 1 91.24%
149.  สพป.ตาก เขต 2 90.91%
150.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 87.88%
151.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.22%
152.  สพป.สระบุรี เขต 1 85.54%
153.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 85.16%
154.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 * 82.84%
155.  สพป.ชลบุรี เขต 1 81.71%
156.  สพป.แพร่ เขต 1 80.17%
157.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 78.84%
158.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 73.76%
159.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 72.28%
160.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 67.26%
161.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 66.88%
162.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 63.43%
163.  สพป.กรุงเทพมหานคร 60.81%
164.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59.31%
165.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 58.54%
166.  สพป.นครพนม เขต 1 56.63%
167.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 53.76%
168.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 53.71%
169.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 50.85%
170.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 48.19%
171.  สพป.ลำปาง เขต 1 47.37%
172.  สพป.น่าน เขต 1 38.08%
173.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 36.07%
174.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 31.82%
175.  สพป.พัทลุง เขต 1 31.20%
176.  สพป.ตรัง เขต 1 30.30%
177.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 29.93%
178.  สพป.จันทบุรี เขต 1 27.11%
179.  สพป.ปัตตานี เขต 2 25.65%
180.  สพป.นครปฐม เขต 1 25.62%
181.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 0.54%
182.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 0.00%
183.  สพป.นครพนม เขต 2 0.00%

 

Powered by www.thaieducation.net