ตารางสรุปภาวะโภชนาการระดับเขตพื้นที่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 549 337 326 233 122 3394
4961 ร้อยละ 11.07% 6.79% 6.57% 4.70% 2.46% 68.41%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 1566 1018 1518 688 622 14256
19668 ร้อยละ 7.96% 5.18% 7.72% 3.50% 3.16% 72.48%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 226 108 242 103 67 2273
3019 ร้อยละ 7.49% 3.58% 8.02% 3.41% 2.22% 75.29%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 2341 1463 2086 1024 811 19923
จำนวน 27648 คน ร้อยละ 8.47% 5.29% 7.54% 3.70% 2.93% 72.06%ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 478 292 287 198 109 3594
4958 ร้อยละ 9.64% 5.89% 5.79% 3.99% 2.20% 72.49%
ระดับประถมศึกษา

จำนวน(คน)

1372 880 1557 499 533 14801
19642 ร้อยละ 6.99% 4.48% 7.93% 2.54% 2.71% 75.35%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 199 111 234 81 68 2326
3019 ร้อยละ 6.59% 3.68% 7.75% 2.68% 2.25% 77.05%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 2049 1283 2078 778 710 20721
จำนวน 27619 คน ร้อยละ 7.42% 4.65% 7.52% 2.82% 2.57% 75.02%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.43% -0.9% -0.78% -0.71% -0.26% +4.08%
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.97% -0.7% +0.21% -0.96% -0.45% +2.87%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.9% +0.1% -0.27% -0.73% +0.03% +1.76%
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -292 -180 -8 -246 -101 +798

 


10 มิถุนายน
30 กันยายน

 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการจากมากไปน้อย ข้อมูล 10 มิถุนายน / 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 75.00%
2.  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 60.00%
3.  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 31.48%
4.  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 68.92%
5.  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 36.95%
6.  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 55.56%
7.  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 41.04%
8.  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 52.63%
9.  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 28.33%
10.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 57.69%
11.  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 50.00%
12.  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 28.57%
13.  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 37.06%
14.  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 41.09%
15.  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 50.00%
16.  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 25.00%
17.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 49.55%
18.  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 36.07%
19.  โรงเรียนบ้านสร้างแสน 53.66%
20.  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 40.63%
21.  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 20.00%
22.  โรงเรียนบ้านจอมศรี 40.00%
23.  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 40.78%
24.  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 43.35%
25.  โรงเรียนบ้านนาบอน 37.13%
26.  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 46.53%
27.  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 25.77%
28.  โรงเรียนบ้านห้วยฝา 38.36%
29.  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 32.61%
30.  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 40.00%
31.  โรงเรียนบ้านดินจี่ 42.63%
32.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 28.88%
33.  โรงเรียนบ้านนากุดสิม 17.91%
34.  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 41.67%
35.  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 31.25%
36.  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 31.03%
37.  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 12.07%
38.  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 28.57%
39.  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 38.85%
40.  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 21.48%
41.  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 40.74%
42.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 29.11%
43.  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 22.12%
44.  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 40.00%
45.  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 35.40%
46.  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 27.08%
47.  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 25.53%
48.  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 23.08%
49.  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 27.66%
50.  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 27.43%
51.  โรงเรียนสังคมพัฒนา 31.75%
52.  โรงเรียนบ้านนากระเดา 31.25%
53.  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 36.26%
54.  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 26.67%
55.  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 30.71%
56.  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 25.75%
57.  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 35.29%
58.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 31.15%
59.  โรงเรียนบ้านนาวี 30.19%
60.  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 32.00%
61.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 14.04%
62.  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 32.91%
63.  โรงเรียนบ้านวังเวียง 30.00%
64.  โรงเรียนบ้านดงแหลม 33.33%
65.  โรงเรียนนาขามวิทยา 28.25%
66.  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 33.33%
67.  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 28.78%
68.  โรงเรียนบ้านปลาขาว 29.51%
69.  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 22.11%
70.  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 27.91%
71.  โรงเรียนบ้านดงมัน 20.59%
72.  โรงเรียนหนองขามวิทยา 26.00%
73.  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 28.00%
74.  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 29.90%
75.  โรงเรียนบ้านบึงทอง 31.58%
76.  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 31.48%
77.  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 18.01%
78.  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 30.77%
79.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 30.56%
80.  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 21.19%
81.  โรงเรียนบ้านกกตาล 20.29%
82.  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 24.27%
83.  โรงเรียนบ้านกุดกอก 30.00%
84.  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 19.48%
85.  โรงเรียนบ้านคำพิมูล 26.24%
86.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 17.21%
87.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 17.17%
88.  โรงเรียนบ้านนาคู 22.36%
89.  โรงเรียนบ้านม่วงกุล 23.55%
90.  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 28.57%
91.  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 28.57%
92.  โรงเรียนบ้านโนนศาลา 28.36%
93.  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 21.74%
94.  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 27.36%
95.  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 17.49%
96.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 24.32%
97.  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 25.61%
98.  โรงเรียนบ้านนาทัน 23.33%
99.  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 26.39%
100.  โรงเรียนแจนแลนวิทยา 20.88%
101.  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 7.95%
102.  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 26.09%
103.  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 25.86%
104.  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 18.60%
105.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 16.39%
106.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 19.40%
107.  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 23.72%
108.  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 20.74%
109.  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 21.95%
110.  โรงเรียนบ้านโนนชาด 23.44%
111.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 24.00%
112.  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 14.95%
113.  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 23.64%
114.  โรงเรียนบ้านโพนนาดี 23.85%
115.  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 14.81%
116.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 23.61%
117.  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 20.57%
118.  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 22.34%
119.  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 23.35%
120.  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 23.21%
121.  โรงเรียนบ้านคุย 22.97%
122.  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 15.66%
123.  โรงเรียนบ้านผึ้ง 16.67%
124.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 15.48%
125.  โรงเรียนบ้านวังมน 22.58%
126.  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 12.90%
127.  โรงเรียนคำเม็กวิทยา 22.46%
128.  โรงเรียนบ้านชาด 16.27%
129.  โรงเรียนบ้านกลาง 12.10%
130.  โรงเรียนบ้านดงหมู 12.59%
131.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 21.43%
132.  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 20.44%
133.  โรงเรียนนาทันวิทยา 18.02%
134.  โรงเรียนหนองบัวใน 18.45%
135.  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 14.90%
136.  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 13.97%
137.  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 20.59%
138.  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 14.10%
139.  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 8.07%
140.  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 14.29%
141.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 20.00%
142.  โรงเรียนบ้านคำหม่วย 13.04%
143.  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 19.16%
144.  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 17.65%
145.  โรงเรียนบ้านโพนแพง 14.48%
146.  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 15.65%
147.  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 7.35%
148.  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 17.19%
149.  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 16.67%
150.  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 14.56%
151.  โรงเรียนบ้านจาน 14.75%
152.  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 11.49%
153.  โรงเรียนหนองโพนสูง 14.29%
154.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 11.54%
155.  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 11.54%
156.  โรงเรียนนางามวิทยา 11.30%
157.  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 15.00%
158.  โรงเรียนบ้านคำม่วง 12.64%
159.  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 0.00%
160.  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 12.03%
161.  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 13.46%
162.  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 13.17%
163.  โรงเรียนบ้านหนองมะงง 10.83%
164.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 11.94%
165.  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 11.63%
166.  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 11.11%
167.  โรงเรียนคำบงพิทยาคม 7.83%
168.  โรงเรียนบ้านขมิ้น 10.00%
169.  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 9.20%
170.  โรงเรียนบ้านจอมทอง 6.06%
171.  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 9.09%
172.  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 7.69%
173.  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 8.82%
174.  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 8.59%
175.  โรงเรียนบ้านโนนยาง 8.57%
176.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 8.22%
177.  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 7.69%
178.  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 7.14%
179.  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 5.80%
180.  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 3.19%
181.  โรงเรียนหนองบัวกลาง 0.00%
182.  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 2.44%
183.  โรงเรียนโป่งนกเปล้า 4.88%
184.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4.76%
185.  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 4.76%
186.  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 4.76%
187.  โรงเรียนโคกนาดี 4.46%
188.  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 2.05%
189.  โรงเรียนหนองบัวนอก 4.00%
190.  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 2.91%
191.  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0.00%
192.  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 2.00%
193.  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 1.55%
194.  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 1.53%
195.  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 0.62%
196.  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 0.00%
197.  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 0.00%
198.  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง 0.00%
199.  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 0.00%
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 60.00%
2.  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 75.00%
3.  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 68.92%
4.  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 28.70%
5.  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 55.56%
6.  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 41.04%
7.  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 37.93%
8.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 57.69%
9.  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 50.00%
10.  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 36.67%
11.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 49.55%
12.  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 36.36%
13.  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 40.63%
14.  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 38.61%
15.  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 45.00%
16.  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 28.44%
17.  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 37.04%
18.  โรงเรียนบ้านนาบอน 37.05%
19.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 33.75%
20.  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 26.04%
21.  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 37.01%
22.  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 41.04%
23.  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 21.11%
24.  โรงเรียนบ้านห้วยฝา 28.77%
25.  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 41.58%
26.  โรงเรียนนางามวิทยา 29.38%
27.  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 31.52%
28.  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 35.71%
29.  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 14.29%
30.  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 38.85%
31.  โรงเรียนบ้านดินจี่ 39.24%
32.  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 19.73%
33.  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 28.01%
34.  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 25.00%
35.  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 35.40%
36.  โรงเรียนสังคมพัฒนา 33.33%
37.  โรงเรียนบ้านสร้างแสน 39.02%
38.  โรงเรียนบ้านนากระเดา 30.49%
39.  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 13.79%
40.  โรงเรียนบ้านนาวี 31.48%
41.  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 27.37%
42.  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 25.58%
43.  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 30.71%
44.  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 35.29%
45.  โรงเรียนบ้านจอมศรี 30.00%
46.  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 32.91%
47.  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 23.21%
48.  โรงเรียนบ้านวังเวียง 29.41%
49.  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 30.67%
50.  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 33.33%
51.  โรงเรียนบ้านดงแหลม 33.33%
52.  โรงเรียนบ้านกุดกอก 33.33%
53.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 20.32%
54.  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 27.91%
55.  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 32.47%
56.  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 27.94%
57.  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 28.00%
58.  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 12.00%
59.  โรงเรียนหนองขามวิทยา 25.53%
60.  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 31.87%
61.  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 23.84%
62.  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 31.48%
63.  โรงเรียนบ้านคำพิมูล 31.21%
64.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 28.10%
65.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 30.56%
66.  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 11.67%
67.  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 20.00%
68.  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 20.79%
69.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 17.21%
70.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 11.86%
71.  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 28.57%
72.  โรงเรียนนาขามวิทยา 25.14%
73.  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 28.30%
74.  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 28.24%
75.  โรงเรียนบ้านกกตาล 17.65%
76.  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 20.87%
77.  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 20.00%
78.  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 27.66%
79.  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 17.45%
80.  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 18.75%
81.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 24.32%
82.  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 25.61%
83.  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 8.52%
84.  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 17.02%
85.  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 26.09%
86.  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 25.71%
87.  โรงเรียนบ้านนากุดสิม 10.45%
88.  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 25.19%
89.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 19.12%
90.  โรงเรียนบ้านปลาขาว 21.67%
91.  โรงเรียนบ้านม่วงกุล 20.48%
92.  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 15.87%
93.  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 24.44%
94.  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 21.95%
95.  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 20.39%
96.  โรงเรียนบ้านผึ้ง 13.64%
97.  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 23.64%
98.  โรงเรียนบ้านโนนศาลา 23.88%
99.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 23.26%
100.  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 23.71%
101.  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 13.98%
102.  โรงเรียนบ้านโนนชาด 23.58%
103.  โรงเรียนบ้านดงมัน 14.71%
104.  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 22.34%
105.  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 16.28%
106.  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 15.66%
107.  โรงเรียนคำเม็กวิทยา 22.63%
108.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 15.48%
109.  โรงเรียนบ้านวังมน 22.58%
110.  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 17.53%
111.  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 21.53%
112.  โรงเรียนบ้านนาคู 16.88%
113.  โรงเรียนบ้านดงหมู 12.59%
114.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 21.43%
115.  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 14.46%
116.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 13.13%
117.  โรงเรียนบ้านบึงทอง 21.05%
118.  โรงเรียนแจนแลนวิทยา 15.38%
119.  โรงเรียนนาทันวิทยา 18.24%
120.  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 19.34%
121.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 20.00%
122.  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 18.98%
123.  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 17.39%
124.  โรงเรียนบ้านโพนแพง 15.15%
125.  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 19.34%
126.  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 12.29%
127.  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 18.97%
128.  โรงเรียนหนองบัวใน 16.02%
129.  โรงเรียนบ้านโพนนาดี 18.35%
130.  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 18.26%
131.  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 6.36%
132.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 17.81%
133.  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 16.57%
134.  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 17.65%
135.  โรงเรียนบ้านนาทัน 17.24%
136.  โรงเรียนบ้านชาด 12.72%
137.  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 17.14%
138.  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 6.62%
139.  โรงเรียนบ้านกลาง 10.19%
140.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 12.33%
141.  โรงเรียนบ้านจาน 14.75%
142.  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 16.39%
143.  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 16.15%
144.  โรงเรียนหนองโพนสูง 14.29%
145.  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 15.88%
146.  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 11.54%
147.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 15.38%
148.  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 15.19%
149.  โรงเรียนบ้านคำม่วง 12.64%
150.  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 0.00%
151.  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 10.67%
152.  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 12.50%
153.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 14.00%
154.  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 12.34%
155.  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 12.03%
156.  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 13.46%
157.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 13.43%
158.  โรงเรียนบ้านหนองมะงง 10.46%
159.  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 12.24%
160.  โรงเรียนบ้านคุย 11.82%
161.  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 11.63%
162.  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 10.13%
163.  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 4.60%
164.  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 8.82%
165.  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 6.41%
166.  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 9.52%
167.  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 9.09%
168.  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 9.09%
169.  โรงเรียนคำบงพิทยาคม 6.69%
170.  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 7.69%
171.  โรงเรียนบ้านคำหม่วย 2.22%
172.  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 8.59%
173.  โรงเรียนบ้านโนนยาง 8.57%
174.  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 8.57%
175.  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 7.69%
176.  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 7.14%
177.  โรงเรียนบ้านจอมทอง 3.03%
178.  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 5.80%
179.  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 3.19%
180.  โรงเรียนหนองบัวกลาง 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 3.65%
182.  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 2.50%
183.  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 4.97%
184.  โรงเรียนโป่งนกเปล้า 4.88%
185.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4.76%
186.  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 4.76%
187.  โรงเรียนโคกนาดี 4.43%
188.  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 3.17%
189.  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 2.91%
190.  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0.00%
191.  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 2.02%
192.  โรงเรียนบ้านขมิ้น 1.64%
193.  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 1.55%
194.  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 1.53%
195.  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 0.68%
196.  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 0.00%
197.  โรงเรียนหนองบัวนอก 0.00%
198.  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง 0.00%
199.  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 0.00%

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net