ตารางสรุปภาวะโภชนาการระดับเขตพื้นที่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 518 293 275 182 86 2963
4317 ร้อยละ 12.00% 6.79% 6.37% 4.22% 1.99% 68.64%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 1361 705 906 550 381 9194
13097 ร้อยละ 10.39% 5.38% 6.92% 4.20% 2.91% 70.20%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 203 107 224 45 64 2014
2657 ร้อยละ 7.64% 4.03% 8.43% 1.69% 2.41% 75.80%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 2082 1105 1405 777 531 14171
จำนวน 20071 คน ร้อยละ 10.37% 5.51% 7.00% 3.87% 2.65% 70.60%ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 455 242 268 144 77 3140
4326 ร้อยละ 10.52% 5.59% 6.20% 3.33% 1.78% 72.58%
ระดับประถมศึกษา

จำนวน(คน)

1301 667 786 501 323 9487
13065 ร้อยละ 9.96% 5.11% 6.02% 3.83% 2.47% 72.61%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 221 107 199 38 63 1959
2587 ร้อยละ 8.54% 4.14% 7.69% 1.47% 2.44% 75.72%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1977 1016 1253 683 463 14586
จำนวน 19978 คน ร้อยละ 9.90% 5.09% 6.27% 3.42% 2.32% 73.01%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.48% -1.2% -0.17% -0.89% -0.21% +3.94%
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.43% -0.27% -0.9% -0.37% -0.44% +2.41%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +0.9% +0.11% -0.74% -0.22% +0.03% -0.08%
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -105 -89 -152 -94 -68 +415

 


10 มิถุนายน
30 กันยายน

 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการจากมากไปน้อย ข้อมูล 10 มิถุนายน / 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 90.00%
2.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 92.00%
3.  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 100.00%
4.  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 100.00%
5.  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 19.29%
6.  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 69.69%
7.  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 67.24%
8.  โรงเรียนคำโองวิทยา 42.86%
9.  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 57.78%
10.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 66.67%
11.  โรงเรียนเนินลาดวิทยา 54.35%
12.  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 45.16%
13.  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 35.90%
14.  โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 46.94%
15.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 79.27%
16.  โรงเรียนหนองแข้วิทยา 77.12%
17.  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 76.09%
18.  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 75.68%
19.  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 70.88%
20.  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม 66.67%
21.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 30.36%
22.  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 65.71%
23.  โรงเรียนป่าหวายศึกษา 64.29%
24.  โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 24.39%
25.  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 44.68%
26.  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 44.21%
27.  โรงเรียนนาบงวิทยา 39.71%
28.  โรงเรียนหนองแวงม่วง 50.00%
29.  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 40.82%
30.  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 26.47%
31.  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 55.21%
32.  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 38.06%
33.  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 50.39%
34.  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 23.81%
35.  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 47.19%
36.  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 38.78%
37.  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 36.52%
38.  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 39.80%
39.  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 47.79%
40.  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 31.15%
41.  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 36.00%
42.  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 37.26%
43.  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 35.85%
44.  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 39.91%
45.  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 19.37%
46.  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 39.89%
47.  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 30.43%
48.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 36.20%
49.  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 35.71%
50.  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 29.17%
51.  โรงเรียนดงบังวิทยา 30.67%
52.  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 24.73%
53.  โรงเรียนบ้านโคกศรี 20.18%
54.  โรงเรียนยางคำวิทยา 26.45%
55.  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 34.38%
56.  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 30.77%
57.  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 24.77%
58.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 30.30%
59.  โรงเรียนบ้านหนองแซง 31.85%
60.  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 31.67%
61.  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 26.09%
62.  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 18.75%
63.  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 27.16%
64.  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 21.08%
65.  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 24.38%
66.  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 15.41%
67.  โรงเรียนบ้านคำแคน 28.57%
68.  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 18.45%
69.  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 13.82%
70.  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 21.77%
71.  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 26.56%
72.  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 18.42%
73.  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 26.19%
74.  โรงเรียนปอแดงวิทยา 23.76%
75.  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี 22.33%
76.  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 18.45%
77.  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 18.03%
78.  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 16.71%
79.  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 23.53%
80.  โรงเรียนโคกคำวิทยา 23.38%
81.  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 20.40%
82.  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 18.88%
83.  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 21.59%
84.  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 15.96%
85.  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 16.03%
86.  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 20.12%
87.  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 20.00%
88.  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 17.78%
89.  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ 19.51%
90.  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 18.70%
91.  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 17.93%
92.  โรงเรียนดอนขีวิทยา 15.25%
93.  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข 16.13%
94.  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 17.73%
95.  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 18.50%
96.  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 17.72%
97.  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 7.25%
98.  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 6.61%
99.  โรงเรียนคำขามวิทยา 13.98%
100.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 16.19%
101.  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 16.20%
102.  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 16.67%
103.  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 16.38%
104.  โรงเรียนดอนยานางศึกษา 15.89%
105.  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 8.42%
106.  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 15.66%
107.  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 14.58%
108.  โรงเรียนบ้านแสนสุข 10.53%
109.  โรงเรียนหนองแสงวิทยา 14.29%
110.  โรงเรียนคำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 12.35%
111.  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 8.08%
112.  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 13.95%
113.  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 13.79%
114.  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 13.49%
115.  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 13.41%
116.  โรงเรียนโคกเครือวิทยา 11.27%
117.  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 13.24%
118.  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 13.22%
119.  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 12.21%
120.  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 13.04%
121.  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 6.82%
122.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 6.67%
123.  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 9.15%
124.  โรงเรียนหนองบัวชุม 9.52%
125.  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 9.30%
126.  โรงเรียนหลักด่านวิทยา 9.23%
127.  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 1.64%
128.  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 8.89%
129.  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 7.00%
130.  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 6.82%
131.  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 7.44%
132.  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 7.14%
133.  โรงเรียนพิมูลวิทยา 7.14%
134.  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 6.29%
135.  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 6.71%
136.  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 0.00%
137.  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 0.72%
138.  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 5.80%
139.  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 3.45%
140.  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 5.36%
141.  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 5.31%
142.  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 5.00%
143.  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 4.60%
144.  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 4.21%
145.  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 4.11%
146.  โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 3.03%
147.  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 3.74%
148.  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 3.33%
149.  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 2.20%
150.  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง 2.08%
151.  โรงเรียนประชารัฐศึกษา 2.94%
152.  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) 2.78%
153.  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 1.59%
154.  โรงเรียนบ้านชัยศรี 1.45%
155.  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 0.00%
156.  โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 0.00%
159.  โรงเรียนหัวดงวิทยา 0.00%
160.  โรงเรียนหนองโนวิทยา 0.00%
161.  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 0.00%
162.  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 0.00%
163.  โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 0.00%
165.  โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร 0.00%
166.  โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 0.00%
167.  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 0.00%
168.  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 0.00%
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 100.00%
2.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 92.00%
3.  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 100.00%
4.  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 100.00%
5.  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 20.00%
6.  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 90.23%
7.  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 70.08%
8.  โรงเรียนคำโองวิทยา 45.45%
9.  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 68.75%
10.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 66.67%
11.  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 86.67%
12.  โรงเรียนเนินลาดวิทยา 54.35%
13.  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 57.78%
14.  โรงเรียนบ้านแสนสุข 77.63%
15.  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 35.90%
16.  โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 46.81%
17.  โรงเรียนหนองแข้วิทยา 74.51%
18.  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 72.53%
19.  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 34.43%
20.  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม 66.67%
21.  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 65.71%
22.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 63.41%
23.  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 44.21%
24.  โรงเรียนหนองแวงม่วง 50.00%
25.  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 38.71%
26.  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 59.46%
27.  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 40.82%
28.  โรงเรียนนาบงวิทยา 36.03%
29.  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 42.86%
30.  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 56.38%
31.  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 38.06%
32.  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 23.81%
33.  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 21.74%
34.  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 20.59%
35.  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 38.78%
36.  โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 24.39%
37.  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 27.42%
38.  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 45.67%
39.  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 32.17%
40.  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 32.00%
41.  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 35.45%
42.  โรงเรียนป่าหวายศึกษา 42.86%
43.  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 35.85%
44.  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 40.44%
45.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 36.20%
46.  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 38.80%
47.  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 29.17%
48.  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 34.69%
49.  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 17.39%
50.  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 25.69%
51.  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 29.81%
52.  โรงเรียนดงบังวิทยา 26.67%
53.  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 30.52%
54.  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 31.46%
55.  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 21.45%
56.  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 18.75%
57.  โรงเรียนบ้านหนองแซง 31.05%
58.  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 27.16%
59.  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 21.08%
60.  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 30.17%
61.  โรงเรียนบ้านโคกศรี 16.51%
62.  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 24.38%
63.  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 28.33%
64.  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 25.27%
65.  โรงเรียนปอแดงวิทยา 23.76%
66.  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 20.49%
67.  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 18.45%
68.  โรงเรียนยางคำวิทยา 19.01%
69.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 21.21%
70.  โรงเรียนโคกคำวิทยา 23.38%
71.  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 18.88%
72.  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 21.88%
73.  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 11.18%
74.  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 15.69%
75.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 17.86%
76.  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 21.43%
77.  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 20.00%
78.  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 15.79%
79.  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 16.03%
80.  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 15.91%
81.  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 20.31%
82.  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 14.89%
83.  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 20.12%
84.  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ 20.00%
85.  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี 18.45%
86.  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 19.05%
87.  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 18.11%
88.  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 12.22%
89.  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 17.95%
90.  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข 16.13%
91.  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 17.24%
92.  โรงเรียนคำขามวิทยา 10.75%
93.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 16.19%
94.  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 16.20%
95.  โรงเรียนดอนขีวิทยา 14.04%
96.  โรงเรียนหนองแสงวิทยา 16.18%
97.  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 16.10%
98.  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 15.00%
99.  โรงเรียนคำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 12.96%
100.  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 4.35%
101.  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 14.18%
102.  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 13.49%
103.  โรงเรียนโคกเครือวิทยา 10.56%
104.  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 11.11%
105.  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 13.24%
106.  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 13.04%
107.  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 12.50%
108.  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 12.20%
109.  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 7.71%
110.  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 10.84%
111.  โรงเรียนดอนยานางศึกษา 10.28%
112.  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 10.22%
113.  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 6.72%
114.  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 9.92%
115.  โรงเรียนหนองบัวชุม 9.52%
116.  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 8.92%
117.  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 9.30%
118.  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 9.30%
119.  โรงเรียนหลักด่านวิทยา 9.23%
120.  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 1.64%
121.  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 7.27%
122.  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 7.20%
123.  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 6.43%
124.  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 7.14%
125.  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 7.00%
126.  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 6.29%
127.  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 6.82%
128.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 2.22%
129.  โรงเรียนพิมูลวิทยา 6.25%
130.  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 0.00%
131.  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 6.12%
132.  โรงเรียนประชารัฐศึกษา 5.88%
133.  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 5.88%
134.  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 5.79%
135.  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 5.75%
136.  โรงเรียนบ้านคำแคน 5.71%
137.  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 1.77%
138.  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 4.74%
139.  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 4.71%
140.  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 4.70%
141.  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 4.11%
142.  โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 3.03%
143.  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 0.72%
144.  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 3.49%
145.  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 3.45%
146.  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 2.22%
147.  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 3.33%
148.  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 3.17%
149.  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 3.16%
150.  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง 2.08%
151.  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 2.91%
152.  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) 2.78%
153.  โรงเรียนบ้านชัยศรี 1.45%
154.  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 0.00%
155.  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 0.00%
156.  โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 0.00%
158.  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 0.00%
159.  โรงเรียนหัวดงวิทยา 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 0.00%
161.  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 0.00%
162.  โรงเรียนหนองโนวิทยา 0.00%
163.  โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 0.00%
164.  โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 0.00%
166.  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 0.00%
168.  โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 0.00%

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net