ตารางสรุปภาวะโภชนาการระดับเขตพื้นที่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 336 234 239 206 143 3048
4206 ร้อยละ 7.99% 5.56% 5.68% 4.90% 3.40% 72.47%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 1279 827 1211 692 766 11431
16206 ร้อยละ 7.89% 5.10% 7.47% 4.27% 4.73% 70.54%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 147 98 159 40 54 1218
1716 ร้อยละ 8.57% 5.71% 9.27% 2.33% 3.15% 70.98%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1762 1159 1609 938 963 15697
จำนวน 22128 คน ร้อยละ 7.96% 5.24% 7.27% 4.24% 4.35% 70.94%ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 243 205 177 143 97 3331
4196 ร้อยละ 5.79% 4.89% 4.22% 3.41% 2.31% 79.39%
ระดับประถมศึกษา

จำนวน(คน)

1093 714 1122 544 507 12208
16188 ร้อยละ 6.75% 4.41% 6.93% 3.36% 3.13% 75.41%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 128 85 142 31 44 1288
1718 ร้อยละ 7.45% 4.95% 8.27% 1.80% 2.56% 74.97%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1464 1004 1441 718 648 16827
จำนวน 22102 คน ร้อยละ 6.62% 4.54% 6.52% 3.25% 2.93% 76.13%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2.2% -0.67% -1.46% -1.49% -1.09% +6.92%
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.14% -0.69% -0.54% -0.91% -1.6% +4.87%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.12% -0.76% -1% -0.53% -0.59% +3.99%
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -298 -155 -168 -220 -315 +1130

 


10 มิถุนายน
30 กันยายน

 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการจากมากไปน้อย ข้อมูล 10 มิถุนายน / 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 100.00%
2.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 100.00%
3.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 59.38%
4.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 55.93%
5.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 65.38%
6.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 42.16%
7.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 47.22%
8.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 48.78%
9.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 38.84%
10.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 66.37%
11.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 40.50%
12.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 35.42%
13.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 38.18%
14.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 36.67%
15.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 25.00%
16.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 32.08%
17.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 39.51%
18.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 36.11%
19.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 43.48%
20.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 49.35%
21.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 26.92%
22.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 40.98%
23.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 33.33%
24.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 28.29%
25.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 45.45%
26.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 37.59%
27.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 32.62%
28.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 24.43%
29.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 42.50%
30.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 31.25%
31.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 27.65%
32.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 34.33%
33.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 42.44%
34.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 31.11%
35.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 40.74%
36.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 33.05%
37.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 15.63%
38.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 17.46%
39.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 33.49%
40.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 14.94%
41.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 25.35%
42.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 33.53%
43.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 29.63%
44.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 30.77%
45.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 30.09%
46.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 17.97%
47.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 16.64%
48.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 36.23%
49.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 31.48%
50.  โรงเรียนบ้านสว่าง 35.56%
51.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 25.63%
52.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 31.61%
53.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 33.64%
54.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 27.03%
55.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 33.33%
56.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 33.33%
57.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 18.34%
58.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 29.66%
59.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 28.00%
60.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 31.58%
61.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 31.07%
62.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 25.00%
63.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 18.18%
64.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 30.49%
65.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 24.44%
66.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 25.35%
67.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 21.43%
68.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 25.00%
69.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 26.67%
70.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 14.20%
71.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 26.32%
72.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 13.85%
73.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 25.38%
74.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 19.20%
75.  โรงเรียนภูปอวิทยา 18.52%
76.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 21.16%
77.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 25.77%
78.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 17.02%
79.  โรงเรียนนาโกวิทยา 12.61%
80.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 14.29%
81.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 8.33%
82.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 13.89%
83.  โรงเรียนหนองแวงแสน 18.75%
84.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 10.42%
85.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 24.10%
86.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 21.86%
87.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 12.66%
88.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 18.18%
89.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 23.44%
90.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 14.58%
91.  โรงเรียนบ้านโคกใส 16.67%
92.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 22.41%
93.  โรงเรียนนาจำปา 16.80%
94.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 13.51%
95.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 20.78%
96.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 15.86%
97.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 8.70%
98.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 13.57%
99.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 20.00%
100.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 19.33%
101.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 12.64%
102.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 15.70%
103.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 18.92%
104.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 18.75%
105.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 16.33%
106.  โรงเรียนบ้านท่างาม 14.29%
107.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 11.36%
108.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 9.09%
109.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 10.34%
110.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 14.89%
111.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 14.52%
112.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 15.49%
113.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 17.54%
114.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 9.64%
115.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 11.46%
116.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 15.52%
117.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 8.11%
118.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 14.47%
119.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 10.53%
120.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 15.79%
121.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 12.17%
122.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 15.38%
123.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 6.45%
124.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 10.00%
125.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 9.87%
126.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 14.71%
127.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 12.70%
128.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 5.59%
129.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 11.22%
130.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 13.10%
131.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 12.90%
132.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 12.50%
133.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 12.35%
134.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 12.30%
135.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 2.94%
136.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 11.76%
137.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 8.33%
138.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 10.00%
139.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 10.23%
140.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 8.40%
141.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 9.09%
142.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 4.46%
143.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 8.33%
144.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 8.33%
145.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 8.33%
146.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 8.20%
147.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 3.57%
148.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 7.80%
149.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 7.58%
150.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 5.66%
151.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 2.15%
152.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 3.70%
153.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 7.06%
154.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 6.29%
155.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 5.88%
156.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 5.61%
157.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 5.26%
158.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 4.94%
159.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 2.73%
160.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 2.25%
161.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 4.41%
162.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 4.00%
163.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 3.95%
164.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 3.92%
165.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 2.80%
166.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 1.79%
167.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 0.00%
168.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 0.00%
169.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 0.00%
170.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 0.00%
171.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 0.00%
172.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 0.00%
173.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) 0.00%
174.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 0.00%
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 100.00%
2.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 71.88%
3.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 100.00%
4.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 77.78%
5.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 64.29%
6.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 47.06%
7.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 54.90%
8.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 66.37%
9.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 40.28%
10.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 37.19%
11.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 32.26%
12.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 33.33%
13.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 34.55%
14.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 23.64%
15.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 33.33%
16.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 40.24%
17.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 28.93%
18.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 25.65%
19.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 34.78%
20.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 31.48%
21.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 42.44%
22.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 28.79%
23.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 31.82%
24.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 26.09%
25.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 29.79%
26.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 32.08%
27.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 32.41%
28.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 25.74%
29.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 26.92%
30.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 19.23%
31.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 18.04%
32.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 20.75%
33.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 33.88%
34.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 26.12%
35.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 33.33%
36.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 16.06%
37.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 31.88%
38.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 27.65%
39.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 21.92%
40.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 22.22%
41.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 18.75%
42.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 31.19%
43.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 25.00%
44.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 22.03%
45.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 24.85%
46.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 30.00%
47.  โรงเรียนนาโกวิทยา 16.22%
48.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 27.27%
49.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 27.27%
50.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 29.17%
51.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 28.49%
52.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 21.33%
53.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 11.76%
54.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 11.93%
55.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 27.22%
56.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 21.19%
57.  โรงเรียนภูปอวิทยา 19.23%
58.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 24.84%
59.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 13.85%
60.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 25.38%
61.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 21.11%
62.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 20.72%
63.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 8.33%
64.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 13.89%
65.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 20.30%
66.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 24.74%
67.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 12.66%
68.  โรงเรียนบ้านสว่าง 24.44%
69.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 20.69%
70.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 21.31%
71.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 24.00%
72.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 24.00%
73.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 22.08%
74.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 22.73%
75.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 22.41%
76.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 16.16%
77.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 21.88%
78.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 14.89%
79.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 20.48%
80.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 20.69%
81.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 15.23%
82.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 11.96%
83.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 20.00%
84.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 8.02%
85.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 12.50%
86.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 18.75%
87.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 12.96%
88.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 16.09%
89.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 15.49%
90.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 11.06%
91.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 16.67%
92.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 17.54%
93.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 14.88%
94.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 11.70%
95.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 16.05%
96.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 6.25%
97.  โรงเรียนบ้านโคกใส 12.12%
98.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 16.67%
99.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 14.29%
100.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 8.11%
101.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 15.82%
102.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 10.53%
103.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 15.79%
104.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 9.64%
105.  โรงเรียนนาจำปา 12.30%
106.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 7.78%
107.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 13.38%
108.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 7.41%
109.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 15.38%
110.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 14.10%
111.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 14.71%
112.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 9.76%
113.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 11.29%
114.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 14.29%
115.  โรงเรียนหนองแวงแสน 14.29%
116.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 11.30%
117.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 9.57%
118.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 13.33%
119.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 6.55%
120.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 12.90%
121.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 8.18%
122.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 12.70%
123.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 12.50%
124.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 12.30%
125.  โรงเรียนบ้านท่างาม 10.20%
126.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 12.16%
127.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 9.48%
128.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 2.94%
129.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 11.48%
130.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 7.35%
131.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 2.70%
132.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 6.45%
133.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 10.61%
134.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 3.11%
135.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 10.53%
136.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 10.23%
137.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 7.95%
138.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 7.87%
139.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 9.30%
140.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 8.40%
141.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 8.33%
142.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 7.84%
143.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 7.58%
144.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 7.50%
145.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 7.14%
146.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 2.68%
147.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 7.06%
148.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 6.54%
149.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 6.12%
150.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 2.68%
152.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 2.13%
153.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 5.26%
154.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 5.24%
155.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 5.13%
156.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 4.76%
157.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 2.73%
158.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 2.25%
159.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 4.41%
160.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 4.23%
161.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 4.00%
162.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 3.92%
163.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 3.92%
164.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 3.77%
165.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 3.55%
166.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 1.82%
167.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 2.00%
168.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 0.00%
169.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 0.00%
170.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) 0.00%
171.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 0.00%
172.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 0.00%
173.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 0.00%
174.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 0.00%

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net