ตารางสรุปภาวะโภชนาการระดับเขตพื้นที่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 585 500 387 334 166 4391
6363 ร้อยละ 9.19% 7.86% 6.08% 5.25% 2.61% 69.01%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 1443 1081 2405 926 976 14384
21215 ร้อยละ 6.80% 5.10% 11.34% 4.36% 4.60% 67.80%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 173 87 339 67 68 2140
2874 ร้อยละ 6.02% 3.03% 11.80% 2.33% 2.37% 74.46%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 2201 1668 3131 1327 1210 20915
จำนวน 30452 คน ร้อยละ 7.23% 5.48% 10.28% 4.36% 3.97% 68.68%ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 480 417 359 288 152 4665
6361 ร้อยละ 7.55% 6.56% 5.64% 4.53% 2.39% 73.34%
ระดับประถมศึกษา

จำนวน(คน)

1287 948 2284 881 846 14941
21187 ร้อยละ 6.07% 4.47% 10.78% 4.16% 3.99% 70.52%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 171 74 309 68 66 2269
2957 ร้อยละ 5.78% 2.50% 10.45% 2.30% 2.23% 76.73%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1938 1439 2952 1237 1064 21875
จำนวน 30505 คน ร้อยละ 6.35% 4.72% 9.68% 4.06% 3.49% 71.71%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.64% -1.3% -0.44% -0.72% -0.22% +4.33%
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.73% -0.63% -0.56% -0.2% -0.61% +2.72%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.24% -0.53% -1.35% -0.03% -0.14% +2.27%
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -263 -229 -179 -90 -146 +960

 


10 มิถุนายน
30 กันยายน

 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการจากมากไปน้อย ข้อมูล 10 มิถุนายน / 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 64.52%
2.  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 85.15%
3.  โรงเรียนวัดกะโสม 61.74%
4.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 95.56%
5.  โรงเรียนบ้านปลายเส 82.88%
6.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 81.69%
7.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 58.10%
8.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 70.70%
9.  โรงเรียนบ้านนาปราน 59.02%
10.  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 48.53%
11.  โรงเรียนบ้านหนองเจ 32.32%
12.  โรงเรียนวัดวังขรี 30.56%
13.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 58.06%
14.  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 57.42%
15.  โรงเรียนวัดควนกอ 27.48%
16.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 40.12%
17.  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 46.59%
18.  โรงเรียนวัดก้างปลา 26.59%
19.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 28.20%
20.  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 31.21%
21.  โรงเรียนวัดหน้าเขา 37.29%
22.  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 22.95%
23.  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 26.60%
24.  โรงเรียนบ้านสวนอาย 19.15%
25.  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30.60%
26.  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 35.66%
27.  โรงเรียนมหาราช ๓ 7.62%
28.  โรงเรียนวัดขนาน 30.16%
29.  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 28.57%
30.  โรงเรียนบ้านบางรูป 46.84%
31.  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 43.06%
32.  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 25.82%
33.  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 42.29%
34.  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 27.68%
35.  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 18.62%
36.  โรงเรียนบ้านวังยวน 31.48%
37.  โรงเรียนบ้านน้ำตก 29.67%
38.  โรงเรียนบ้านควนลำภู 35.14%
39.  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 40.00%
40.  โรงเรียนบ้านนาพรุ 32.86%
41.  โรงเรียนบ้านปลายรา 40.97%
42.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 37.72%
43.  โรงเรียนวัดยางค้อม 23.21%
44.  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 22.19%
45.  โรงเรียนบ้านโคกยาง 40.00%
46.  โรงเรียนบ้านคลองตูก 23.02%
47.  โรงเรียนบ้านคลองงา 29.84%
48.  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 27.63%
49.  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 37.50%
50.  โรงเรียนวัดเขากลาย 31.30%
51.  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 17.70%
52.  โรงเรียนบ้านปากแพรก 27.93%
53.  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 35.12%
54.  โรงเรียนบ้านสวน 33.75%
55.  โรงเรียนวัดหนองดี 25.83%
56.  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 33.93%
57.  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 25.53%
58.  โรงเรียนวัดใหม่ 23.81%
59.  โรงเรียนสมสรร 17.70%
60.  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 30.37%
61.  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 28.57%
62.  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 28.12%
63.  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 15.57%
64.  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 18.80%
65.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 20.29%
66.  โรงเรียนวัดควนสระบัว 30.66%
67.  โรงเรียนบ้านโคกวัด 22.22%
68.  โรงเรียนบ้านพอโกบ 28.83%
69.  โรงเรียนวัดเกาะสระ 25.78%
70.  โรงเรียนวัดหาดสูง 27.70%
71.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 12.10%
72.  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 20.51%
73.  โรงเรียนบ้านไสส้าน 13.94%
74.  โรงเรียนราชเวชพิศาล 18.29%
75.  โรงเรียนบ้านกันละ 28.00%
76.  โรงเรียนวัดควน 20.93%
77.  โรงเรียนวัดลำนาว 15.12%
78.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 26.49%
79.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 19.40%
80.  โรงเรียนวัดวังหิน 23.29%
81.  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 22.47%
82.  โรงเรียนวัดควนยูง 18.92%
83.  โรงเรียนบ้านเขาตาว 20.55%
84.  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 25.58%
85.  โรงเรียนวัดเขาโร 25.09%
86.  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 13.24%
87.  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 23.45%
88.  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 21.62%
89.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 21.25%
90.  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 14.44%
91.  โรงเรียนวัดไม้เรียง 19.46%
92.  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 14.58%
93.  โรงเรียนบ้านวังหิน 22.58%
94.  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 17.12%
95.  โรงเรียนบ้านวังตลับ 9.91%
96.  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 22.34%
97.  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 22.31%
98.  โรงเรียนวัดศิลาราย 22.03%
99.  โรงเรียนวัดจันดี 17.72%
100.  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 19.40%
101.  โรงเรียนวัดโบราณาราม 12.02%
102.  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 21.43%
103.  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 21.36%
104.  โรงเรียนบ้านนา 17.58%
105.  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 20.28%
106.  โรงเรียนวัดหลักช้าง 17.72%
107.  โรงเรียนวัดโคกหาด 9.57%
108.  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 18.18%
109.  โรงเรียนบ้านควน 16.36%
110.  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 15.29%
111.  โรงเรียนวัดท่ายาง 13.69%
112.  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 16.42%
113.  โรงเรียนบ้านวังยาว 19.38%
114.  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 19.23%
115.  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 16.98%
116.  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 14.62%
117.  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 18.28%
118.  โรงเรียนบ้านพูน 16.67%
119.  โรงเรียนบ้านนาพา 18.06%
120.  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 9.55%
121.  โรงเรียนบ้านควนประ 18.02%
122.  โรงเรียนบ้านนาท่อม 15.33%
123.  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 16.67%
124.  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 15.26%
125.  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 15.85%
126.  โรงเรียนบ้านวังเต่า 13.25%
127.  โรงเรียนบ้านบางปรน 13.10%
128.  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 14.36%
129.  โรงเรียนบ้านคลองปีก 13.46%
130.  โรงเรียนบ้านวังวัว 13.46%
131.  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 7.52%
132.  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 14.81%
133.  โรงเรียนบ้านบนควน 14.71%
134.  โรงเรียนวัดควนยูง 1.33%
135.  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 14.12%
136.  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 13.33%
137.  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 7.04%
138.  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 12.50%
139.  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 11.45%
140.  โรงเรียนบ้านนาเส 11.29%
141.  โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 4.90%
142.  โรงเรียนบ้านควนตม 10.53%
143.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 6.77%
144.  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 9.40%
145.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 7.74%
146.  โรงเรียนวัดควนสูง 9.04%
147.  โรงเรียนบ้านคลองขุด 8.39%
148.  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 7.55%
149.  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 7.04%
151.  โรงเรียนบ้านก่องาม 5.62%
152.  โรงเรียนวัดมะเฟือง 4.40%
153.  โรงเรียนพรรณราชลเขต 5.21%
154.  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 2.33%
155.  โรงเรียนบ้านพรุวง 0.00%
156.  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 3.23%
157.  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 2.63%
158.  โรงเรียนวัดวังหีบ 2.04%
159.  โรงเรียนบ้านชายคลอง 0.92%
160.  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 1.60%
161.  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 28.97%
162.  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 29.55%
163.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 8.91%
164.  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 0.00%
165.  โรงเรียนวัดกะเปียด 0.00%
166.  โรงเรียนวัดควนส้าน 35.00%
167.  โรงเรียนวัดควนชม 35.34%
168.  โรงเรียนวัดสวนขัน 0.00%
169.  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 0.00%
170.  โรงเรียนวัดมังคลาราม 11.27%
171.  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 0.00%
172.  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 20.00%
175.  โรงเรียนบ้านเขาวง 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 0.00%
177.  โรงเรียนฉวาง 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านคลองกุย 8.43%
179.  โรงเรียนบ้านคลองจัง 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านคลองโอม 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านคลองสาย 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 19.15%
183.  โรงเรียนบ้านจันดี 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านจำปา 23.08%
185.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านวังธน 50.00%
187.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านนาบอน 0.00%
189.  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 0.00%
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 33.63%
2.  โรงเรียนวัดกะโสม 61.30%
3.  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 83.17%
4.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 95.65%
5.  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 64.29%
6.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 81.69%
7.  โรงเรียนบ้านปลายเส 79.45%
8.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 52.38%
9.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 68.45%
10.  โรงเรียนบ้านนาปราน 59.02%
11.  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 39.60%
12.  โรงเรียนบ้านหนองเจ 25.38%
13.  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 53.55%
14.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 53.92%
15.  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 31.21%
16.  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 22.95%
17.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 38.20%
18.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 42.37%
19.  โรงเรียนบ้านสวนอาย 19.15%
20.  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 41.48%
21.  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24.18%
22.  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 36.36%
23.  โรงเรียนวัดควนกอ 23.48%
24.  โรงเรียนบ้านบางรูป 46.84%
25.  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 43.06%
26.  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 36.43%
27.  โรงเรียนมหาราช ๓ 6.19%
28.  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 41.29%
29.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 23.97%
30.  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 18.62%
31.  โรงเรียนวัดก้างปลา 22.68%
32.  โรงเรียนบ้านวังยวน 31.48%
33.  โรงเรียนบ้านโคกยาง 42.86%
34.  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 23.86%
35.  โรงเรียนบ้านปลายรา 42.29%
36.  โรงเรียนวัดหน้าเขา 31.63%
37.  โรงเรียนบ้านน้ำตก 32.97%
38.  โรงเรียนบ้านคลองตูก 23.02%
39.  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 27.27%
40.  โรงเรียนบ้านคลองงา 28.23%
41.  โรงเรียนวัดยางค้อม 22.32%
42.  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 38.10%
43.  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 14.29%
44.  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 22.32%
45.  โรงเรียนวัดเขากลาย 31.30%
46.  โรงเรียนวัดขนาน 23.32%
47.  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 33.33%
48.  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 34.13%
49.  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 23.85%
50.  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 20.69%
51.  โรงเรียนบ้านปากแพรก 26.83%
52.  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 20.63%
53.  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 15.09%
54.  โรงเรียนบ้านสวน 28.75%
55.  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 27.96%
56.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 19.72%
57.  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 30.23%
58.  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 14.71%
59.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 23.28%
60.  โรงเรียนวัดเกาะสระ 25.78%
61.  โรงเรียนบ้านไสส้าน 13.88%
62.  โรงเรียนราชเวชพิศาล 18.29%
63.  โรงเรียนวัดวังขรี 19.44%
64.  โรงเรียนวัดหาดสูง 26.35%
65.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 26.25%
66.  โรงเรียนบ้านกันละ 27.45%
67.  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 17.02%
68.  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 18.88%
69.  โรงเรียนบ้านพอโกบ 25.93%
70.  โรงเรียนสมสรร 15.93%
71.  โรงเรียนวัดวังหิน 23.13%
72.  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 15.31%
73.  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 23.87%
74.  โรงเรียนบ้านเขาตาว 20.55%
75.  โรงเรียนวัดควนยูง 18.35%
76.  โรงเรียนบ้านควนลำภู 25.23%
77.  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 13.91%
78.  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 15.00%
79.  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 21.27%
80.  โรงเรียนวัดควนสระบัว 22.63%
81.  โรงเรียนวัดไม้เรียง 19.33%
82.  โรงเรียนวัดลำนาว 11.61%
83.  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 18.55%
84.  โรงเรียนวัดท่ายาง 13.63%
85.  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 22.66%
86.  โรงเรียนบ้านวังหิน 22.58%
87.  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 16.33%
88.  โรงเรียนบ้านวังตลับ 20.54%
89.  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 18.92%
90.  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 21.49%
91.  โรงเรียนวัดใหม่ 9.52%
92.  โรงเรียนบ้านนาพรุ 20.00%
93.  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 16.43%
94.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 19.89%
95.  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 18.69%
96.  โรงเรียนบ้านนา 17.58%
97.  โรงเรียนวัดจันดี 16.62%
98.  โรงเรียนวัดเขาโร 20.64%
99.  โรงเรียนวัดหลักช้าง 16.46%
100.  โรงเรียนบ้านควน 16.36%
101.  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 18.14%
102.  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 19.61%
103.  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 19.00%
104.  โรงเรียนบ้านพูน 17.21%
105.  โรงเรียนวัดศิลาราย 18.64%
106.  โรงเรียนวัดโคกหาด 18.51%
107.  โรงเรียนวัดโบราณาราม 11.06%
108.  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 16.58%
109.  โรงเรียนบ้านวังยาว 17.60%
110.  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 14.53%
111.  โรงเรียนบ้านนาพา 17.36%
112.  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 17.27%
113.  โรงเรียนวัดควนสูง 16.87%
114.  โรงเรียนบ้านโคกวัด 13.89%
115.  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 14.18%
116.  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 14.47%
117.  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 15.69%
118.  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 11.54%
119.  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 15.38%
120.  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 15.28%
121.  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 8.22%
122.  โรงเรียนบ้านบนควน 14.71%
123.  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 14.55%
124.  โรงเรียนวัดหนองดี 13.70%
125.  โรงเรียนบ้านควนประ 14.29%
126.  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 14.12%
127.  โรงเรียนบ้านวังเต่า 11.39%
128.  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 10.00%
129.  โรงเรียนบ้านคลองปีก 11.54%
130.  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 11.74%
131.  โรงเรียนบ้านนาท่อม 11.68%
132.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 4.03%
133.  โรงเรียนบ้านบางปรน 10.84%
134.  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 6.19%
135.  โรงเรียนบ้านวังวัว 9.62%
136.  โรงเรียนพรรณราชลเขต 11.46%
137.  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 11.36%
138.  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 11.28%
139.  โรงเรียนบ้านควนตม 11.11%
140.  โรงเรียนบ้านนาเส 10.97%
141.  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 5.70%
142.  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 9.82%
143.  โรงเรียนวัดควนยูง 1.27%
144.  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 9.13%
145.  โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 5.05%
146.  โรงเรียนวัดวังหีบ 8.57%
147.  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 7.38%
148.  โรงเรียนบ้านคลองขุด 7.69%
149.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 5.73%
150.  โรงเรียนบ้านก่องาม 5.62%
151.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 6.02%
152.  โรงเรียนวัดควน 6.02%
153.  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 5.97%
154.  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 5.88%
155.  โรงเรียนวัดมะเฟือง 3.30%
156.  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 2.33%
157.  โรงเรียนบ้านพรุวง 0.00%
158.  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 3.23%
159.  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 2.62%
160.  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 1.55%
161.  โรงเรียนบ้านชายคลอง 0.31%
162.  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 0.00%
163.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 7.39%
164.  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 29.55%
165.  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 24.14%
166.  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 0.00%
167.  โรงเรียนวัดกะเปียด 0.00%
168.  โรงเรียนวัดควนส้าน 25.00%
169.  โรงเรียนวัดควนชม 35.34%
170.  โรงเรียนวัดสวนขัน 0.00%
171.  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 0.00%
172.  โรงเรียนวัดมังคลาราม 11.97%
173.  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 0.00%
174.  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 0.00%
176.  โรงเรียนฉวาง 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านคลองกุย 3.61%
178.  โรงเรียนบ้านคลองจัง 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านคลองโอม 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านคลองสาย 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 19.15%
182.  โรงเรียนบ้านจันดี 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านจำปา 24.58%
184.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านวังธน 48.39%
186.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านนาบอน 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 6.67%
189.  โรงเรียนบ้านเขาวง 0.00%

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net